ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
กิจกรรม My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ)

1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

จากการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านการคิดวิเคราะห์ ปัญหาทักษะการทำงาน และเพื่อส่งเสริมการอ่านและความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านการประดิษฐ์หนังสือเล่มเล็ก เพื่อแก้ปัญหานักเรียนในชั้นเรียน จึงได้ดำเนินการจัดทำ My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ) โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการกับวิชาต่าง ๆ โดยทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการทำงาน มีความสามารถในการอ่านการเขียน และสามารถจัดทำ My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ) ได้อย่างมีคุณภาพ

2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดำเนินงาน

2.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำ

1. เพื่อส่งเสริมส่งเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์เป็น

3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน

4. เพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค์

2.2 เป้าหมายของการดำเนินงาน

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 31 คน เพื่อส่งเสริมส่งเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ มีความคิดวิเคราะห์ มีทักษะการทำงาน และฝึกความคิดสร้างสรรค์

2. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ) อย่างมีคุณภาพ

3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 การออกแบบหนังสือเล่มเล็กเชิงคุณภาพ

1. เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำงาน

2. ให้นักเรียนเลือกเรื่องที่สนใจ

3. ปรึกษาครูเรื่องการออกแบบหนังสือและความถูกต้องของภาษาอังกฤษ

4. เขียนเรื่อง แบ่งเนื้อหาเป็นหน้า ๆ เพื่อการวาดภาพประกอบในแต่ละหน้า

5. เขียนบรรณานุกรม

6. เขียนรายชื่อผู้จัดทำ

7. ส่งชิ้นงานหรือแก้ไข

8. นำเสนอหน้าชั้นเรียน

3.2 My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ) มีความสอดคล้อง

My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ) ความสอดคล้องกับจุดประสงค์เป้าหมาย โดยมีแนวคิดสำคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผล สามารถอ้างอิงได้ นำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได้ และทุกกิจกรรมมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ดังนี้

1. อธิบายเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล แปลความได้ชัดเจนตรงประเด็น

2. ปรับประยุกต์ตามสมัยมีมุมมองที่หลากหลาย

3. ให้ความรู้ความเข้าใจ สนองความต้องการของคนอ่าน

4. ให้ข้อคิดคติธรรมที่เป็นประโยชน์

5. ส่งเสริมส่งเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

4. การดำเนินงานจัดทำหนังสือเล่มเล็กเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ

4.1 การวางแผน

4.2 การปฏิบัติตามแผน

4.3 การตรวจสอบ

4.4 การปรับปรุงแก้ไข

ดังนี้ กำหนดสาเหตุของปัญหา จากนั้นวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเป็นการนำร่องในส่วนย่อย ตรวจสอบเพื่อทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ทำผิดพลาดหรือได้เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจหรือหากผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผน ให้ทำซ้ำวงจรโดยใช้การเรียนรู้จากการกระทำในวงจรที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว

ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

ขั้นตอนการเขียนหนังสือเล่มเล็ก ดังนี้

ขั้นที่ 1 วางโครงเรื่อง สร้างตัวละคร กำหนดฉาก กำหนดโครงเรื่อง ลองเล่าให้เด็กๆ ฟัง

กำหนดความยาวของเรื่อง การออกแบบ

ขั้นที่ 2 ลงมือเขียนตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดรายละเอียดไว้ แล้วตั้งชื่อเรื่อง

ทบทวนดูชื่อเรื่องเหมาะสมกับเนื้อเรื่องหรือไม่ เมื่อเขียนเสร็จแล้วควรอ่านเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาด เพื่อแก้ไขปรับปรุงจนพอใจและดีที่สุด

ขั้นที่ 3 ปรึกษาครูเรื่องความถูกต้องภาษาอังกฤษ

ขั้นที่ 3 การจัดทำรูปเล่ม การจัดเตรียมกระดาษ กว้างยาวเท่าไร ตามขนาดของรูปเล่มที่ผู้เขียนกำหนดขึ้น ลงมือวาดภาพประกอบในแต่ละหน้า ตามที่เขียนเรื่องไว้ ให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องทีละหน้า โดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ของเรื่องจนจบเรื่อง เป็นขั้นตอนของการลงสี ก่อนการลงสีควรตรวจดูภาพที่วาดประกอบเรื่องว่า ภาพที่วาดสอดคล้องกับเนื้อเรื่องหรือไม่ การจัดทำส่วนประกอบของหนังสือ ดังนี้ ปกหน้า ปกใน คำนำ คำชี้แจง คำรับรองของผู้บริหาร คณะผู้จัดทำ บรรณานุกรมและปกหลัง การเข้าเล่ม ให้เรียงลำดับดังนี้ ปกหน้า ปกใน คำนำ คำชี้แจง เนื้อเรื่อง คำอธิบายศัพท์ท้ายบท คำรับรองผู้บริหาร คณะผู้จัดทำ บรรณานุกรม ปกหลัง

การใช้ทรัพยากร

ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น สมุดของนักเรียนที่ไม่ใช้แล้ว มาคัดแยกหน้าที่ยังไม่ได้เขียน รวบรวมมาจัดทำหนังสือเชิงคุณภาพได้

5. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ)ด้วยมือ

2. นักเรียนทุกคนทำงานอย่างตั้งใจ นักเรียนได้คิดได้แสดงออกอย่างอิสระ

3. นักเรียนสามารถอ่านคล่องเขียนคล่องขึ้น นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

4. นักเรียนมีความสุข สนุกสนานในการทำ My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ)

5. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น

6. นักเรียนสามารถอ่านและเขียน หนังสือประเภทอื่น ๆ ได้คล่องถูกต้องชัดเจน

7. นักเรียนฝึกอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ จาก My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ)

8. นักเรียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของผลงานการจัดทำ My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ)

8. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

9. นักเรียนได้จัดทำ My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ)ได้สร้างสรรค์ผลด้วยเทคนิคและวิธีที่หลากหลาย

10. นักเรียนได้แสดงศักยภาพในด้านภาษา ด้านศิลปะ ทำให้เกิดคุณค่าคุณประโยชน์

11. นักเรียนได้จินตนาการด้วยตนเอง ได้ฝึกฝนอดทน มีความขยันหมั่นเพียร

12. นักเรียนเกิดความตระหนัก และมีจิตสำนึกต่อสังคม

13. นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามี่หลักสูตรแกนกลางต้องการ

6. ปัจจัยความสำเร็จ

จากการดำเนินที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จ เกิดจากการวางแผนที่ดี และการสนับสนุนทั้งบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกดังนี้

1. ครูมีความตั้งใจจริง มุ่งมั่นขยันอดทน ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค

2. ผู้ปกครองให้การส่งเสริมสนับสนุน

3. วิทยากรภายนอก สนับสนุนให้ความรู้ในการวาดภาพประกอบหนังสือ

4. นักเรียนให้ความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงาน

7. บทเรียนที่ได้รับ

ได้รับองค์ความรู้หลักการจัดทำ My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ)ด้วยมือมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นการปรึกษาครูเลือกเรื่อ วางโครงเรื่อง การสร้างตัวละคร กำหนดฉาก กำหนดโครงเรื่อง ลองเล่าให้เด็กๆ ฟัง แล้วจึงกำหนดความยาวของเรื่อง

ขั้นที่ 2 การลงมือเขียนตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดรายละเอียดไว้ แล้วตั้งชื่อเรื่อง หลังจากนั้นลองทบทวนดูชื่อเรื่องเหมาะสมกับเนื้อเรื่องหรือไม่ เมื่อเขียนเสร็จแล้วควรอ่านเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาด เพื่อแก้ไขปรับปรุงจนพอใจและดีที่สุด

ขั้นที่ 3 ขั้นปรึกษาครูเรื่องความถูกต้องของภาษาอังกฤษ

ขั้นที่ 4 การจัดทำรูปเล่ม การจัดเตรียมกระดาษ กว้างยาวเท่าไร ตามขนาดของรูปเล่มที่ผู้เขียนกำหนดขึ้น แล้วลงมือวาดภาพประกอบในแต่ละหน้า ตามที่เขียนเรื่องไว้ ให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องทีละหน้า โดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ของเรื่องจนจบเรื่อง จากนั้นเป็นขั้นตอนของการลงสี ก่อนการลงสีควรตรวจดูภาพที่วาดประกอบเรื่องว่า ภาพที่วาดสอดคล้องกับเนื้อเรื่องหรือไม่ การจัดทำส่วนประกอบของหนังสือ

กลยุทธ์ สู่ความสำเร็จของ My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ)คือ “การมีส่วนร่วมในบทเรียน (Active participation)” ความสามารถ ในการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับ ความอยากจะเรียนรู้ และมีส่วนร่วม ถ้ามีความอยากเรียนรู้ และอยากมีส่วนร่วมมาก ความสามารถในการเรียนรู้ก็จะมีมากขึ้น ให้ผู้เรียน มีมารยาท มีวินัย ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ใช้กระบวนการ จากเรื่องที่อ่านมาแยกแยะข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากกระบวนการอ่าน โดยผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า กระบวนการ ฝึกปฏิบัติ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ กระบวนการทางภาษา กระบวนการประชาธิปไตย และกระบวนการเขียน สามารถนำทุกกลุ่มสาระมาบูรณาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ แต่ประการสำคัญที่สุด คือ ครูต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ)คือ สื่อประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้แต่งได้แต่งหนังสือตามกรอบเรื่องที่ได้รับและจัดทำเป็นรูปเล่มสำเร็จ โดยมีความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ ขนาดตัวอักษร ภาพประกอบและความสวยงามน่าอ่าน อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ การทำ My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ)เป็นการบูรณาการทักษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู แล้วนำมาสร้างจินตนาการ ถ่ายทอดโดยการเขียน เราสามารถบูรณาการทุกกลุ่มสาระ การทำหนังสือเล่มเล็กนอกจากจะครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ ยังทำให้เกิดความเพลิดเพลิน เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้เกิดจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

การพัฒนา My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ)ให้ประสบความสำเร็จ

พัฒนา My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ)โดยให้นักเรียนได้จัดทำในรูปแบบที่กะทัดรัด น่าหยิบน่าอ่าน บูรณาการหนังสือเล่มเล็กกับทุกวิชา สร้างสรรค์งานตามความต้องการของนักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำ

โดยให้นักเรียนเขียนเรื่อง สรุปข้อคิดของนักเรียน ให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกระบวนการกลุ่ม ฝึกการคิด

ฝึกทักษะการทำงาน ให้นักเรียนนำไปคิดที่บ้านเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการช่วยคิด ครูคอยชี้แนะช่วยเหลือให้ผลงาน My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ)ของนักเรียนมีคุณภาพ มีประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อ่านได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป

8. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

ข้าพเจ้าได้นำผลงานเผยแพร่ ทั้งสามระบบ ดังนี้

1. ระบบในโรงเรียน เผยแพร่ My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ)ให้โรงเรียนที่สนใจ

2. ระบบนอกโรงเรียน เผยแพร่ My English Booklet (หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ)ให้เพียงพอต่อความต้องการ

3. ระบบตามอัธยาศัย ได้จัดทำหนังสือเล่มเล็ก ตามความต้องการของผู้เรียน

โพสต์โดย พรรษกร ศรีสมเกียรติ : [20 ส.ค. 2565 เวลา 06:51 น.]
อ่าน [345] ไอพี : 1.10.251.190
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,542 ครั้ง
โรคเอ็มเอส โรคร้ายของหนุ่มสาว
โรคเอ็มเอส โรคร้ายของหนุ่มสาว

เปิดอ่าน 18,575 ครั้ง
รวม ส.ค.ส.พระราชทานจากในหลวง อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นสิริมงคลคนไทยทุกคน
รวม ส.ค.ส.พระราชทานจากในหลวง อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นสิริมงคลคนไทยทุกคน

เปิดอ่าน 29,345 ครั้ง
5 อาหารกินแล้วอ้วนตามความเชื่อแบบผิด ๆ
5 อาหารกินแล้วอ้วนตามความเชื่อแบบผิด ๆ

เปิดอ่าน 2,947 ครั้ง
ฝึกกล้ามเนื้อเข่าให้แข็งแรง ช่วยป้องกันและลดการบาดเจ็บข้อเข่าจากกีฬา
ฝึกกล้ามเนื้อเข่าให้แข็งแรง ช่วยป้องกันและลดการบาดเจ็บข้อเข่าจากกีฬา

เปิดอ่าน 13,844 ครั้ง
นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’
นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’

เปิดอ่าน 35,835 ครั้ง
ศึก เอล กลาซิโก้ คืออะไร
ศึก เอล กลาซิโก้ คืออะไร

เปิดอ่าน 22,923 ครั้ง
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว

เปิดอ่าน 11,196 ครั้ง
8 นาที กับโยคะบนที่นอน
8 นาที กับโยคะบนที่นอน

เปิดอ่าน 20,653 ครั้ง
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์...ตลอดปี 2556
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์...ตลอดปี 2556

เปิดอ่าน 8,410 ครั้ง
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ

เปิดอ่าน 29,258 ครั้ง
จิตรกรรมไทย
จิตรกรรมไทย

เปิดอ่าน 21,652 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล

เปิดอ่าน 11,494 ครั้ง
ลิ้นจี่ช่วยชาติ ผลไม้อร่อย ประโยชน์คับลูก
ลิ้นจี่ช่วยชาติ ผลไม้อร่อย ประโยชน์คับลูก

เปิดอ่าน 8,169 ครั้ง
ประทับใจ! คลิปช่วยลูกช้างขึ้นจากหลุม ก่อนวิ่งหาแม่ด้วยความดีใจ
ประทับใจ! คลิปช่วยลูกช้างขึ้นจากหลุม ก่อนวิ่งหาแม่ด้วยความดีใจ

เปิดอ่าน 11,055 ครั้ง
แค่กินอาหารด้วยตะเกียบ ก็ลดน้ำหนักได้ผลชะงัด !
แค่กินอาหารด้วยตะเกียบ ก็ลดน้ำหนักได้ผลชะงัด !

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,148 ครั้ง
หมู่บ้านอยู่แล้วรวยตามฮวงจุ้ย
หมู่บ้านอยู่แล้วรวยตามฮวงจุ้ย

เปิดอ่าน 11,894 ครั้ง
5 ปัญหาการเงิน เลี่ยงซะก่อนชีวิตคู่จะพัง
5 ปัญหาการเงิน เลี่ยงซะก่อนชีวิตคู่จะพัง

เปิดอ่าน 23,440 ครั้ง
ดวงการเงิน 2558 ดูดวงการเงินปี 2558
ดวงการเงิน 2558 ดูดวงการเงินปี 2558

เปิดอ่าน 23,844 ครั้ง
"โมสาร์ท เอฟเฟกต์" เรื่องจริงหรือแค่อิงวิจัย
"โมสาร์ท เอฟเฟกต์" เรื่องจริงหรือแค่อิงวิจัย

เปิดอ่าน 12,097 ครั้ง
โฮย่า ชนิดใหม่ พบขึ้นที่อุ้มผางแห่งเดียวในโลก
โฮย่า ชนิดใหม่ พบขึ้นที่อุ้มผางแห่งเดียวในโลก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ