ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPI Model โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPI Model ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวนตามความคิดเห็นของครูผู้สอนใน 5 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process)

ด้านผลผลิต (Product) และด้านผลกระทบ (Impact) เพื่อศึกษานิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งแขวนและเพื่อศึกษานิสัยรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน

ประชากรที่ใช้ในการประเมินเป็นครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ครูผู้สอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 25, 179 และ 179 คน ตามลำดับ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบประเมิน จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเกี่ยวกับความเหมาะสม/ความเพียงพอ/การปฏิบัติงาน/ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นในโครงการ เพื่อนำไปประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จำนวน 52 ข้อ

มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94 ฉบับที่ 2 แบบประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียน จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83 และฉบับที่ 3 แบบประเมินนิสัยรักการอ่าน

ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .71

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีกระบวนการปฏิบัติการ ใช้แนวทางการประเมิน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผน (Planning) ขั้นปฏิบัติ (Doing) ซึ่งในขั้นนี้ได้ประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPI Model (Context - Input - Process - Product - Impact Model) ใน 5 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และด้านผลกระทบ (Impact) ขั้นตรวจสอบ (Checking) และขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) สถานภาพของครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ครูผู้สอนมีประสบการณ์ทางการสอนมากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 44.00) ประสบการณ์ทางการสอน 5 ปีหรือน้อยกว่า (ร้อยละ 56.00) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 84.00) สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 16.00) และครูผู้สอนมีระดับชั้นที่สอน เป็นระดับปฐมวัย (ร้อยละ 16.00) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ร้อยละ 28.00) และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ร้อยละ 56.00) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน เป็นเพศชาย (ร้อยละ 53.08) เพศหญิง(ร้อยละ 46.91) เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ร้อยละ 28.09) รองลงมาเป็นนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ร้อยละ 27.78) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ร้อยละ 24.38) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ร้อยละ 19.75) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน เพศหญิง (ร้อยละ 59.49) เพศชาย (ร้อยละ 40.51) อาชีพของผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 49.37) รองลงมา มีอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 35.44) มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 6.33) และมีอาชีพอื่น ๆ (ร้อยละ 2.53) ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับนักเรียนเป็นพ่อ แม่ (ร้อยละ 64.56) รองลงมาเป็นญาติ (ร้อยละ 27.85) เป็นพี่ (ร้อยละ 5.06) และอื่น ๆ (ร้อยละ 2.53)

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน

ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนใน 5 ด้าน พบว่า การดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.88, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบริบทโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.68, S.D. = 0.43) ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมมีความเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง (x̄= 3.33, S.D. = 0.33) ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.54, S.D. = 0.47) ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.25, S.D. = 0.45) และด้านผลกระทบ โดยภาพรวม

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.58 ,S.D. =0.49)

2. ผลการศึกษานิสัยรักการการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน พบว่า นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (x̄ = 4.07, S.D. = 0.61)

3. ผลการศึกษานิสัยรักการการอ่าน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า นิสัยรักการอ่านของนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองอยู่ในระดับดีมาก ( x̄= 4.54, S.D. = 0.48)

โพสต์โดย ครูบ้านทุ่ง : [20 ส.ค. 2565 เวลา 17:08 น.]
อ่าน [488] ไอพี : 49.230.179.81
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,132 ครั้ง
ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ 10 ดวงที่คล้ายโลก
ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ 10 ดวงที่คล้ายโลก

เปิดอ่าน 54,193 ครั้ง
โรคหัวใจ เลี่ยงได้ แค่เลือกอาหาร
โรคหัวใจ เลี่ยงได้ แค่เลือกอาหาร

เปิดอ่าน 14,167 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 47 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 47 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 36,331 ครั้ง
การเรียนการสอนแบบ Montessori
การเรียนการสอนแบบ Montessori

เปิดอ่าน 18,333 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)ปัจจัยด้านขวัญของข้าราชการครูปฏิบัติการสอนฯ
(ก.ค.ศ.)ปัจจัยด้านขวัญของข้าราชการครูปฏิบัติการสอนฯ

เปิดอ่าน 8,110 ครั้ง
การศึกษาไทยต้อง Change สถานเดียว
การศึกษาไทยต้อง Change สถานเดียว

เปิดอ่าน 41,826 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล

เปิดอ่าน 17,923 ครั้ง
3 ปีมีครั้ง! เฮ 28 พ.ย. "ฤกษ์รับทรัพย์" หมอช้างแนะปรับฮวงจุ้ย เปลี่ยนกระเป๋าตังค์ใหม่สุดเฮง
3 ปีมีครั้ง! เฮ 28 พ.ย. "ฤกษ์รับทรัพย์" หมอช้างแนะปรับฮวงจุ้ย เปลี่ยนกระเป๋าตังค์ใหม่สุดเฮง

เปิดอ่าน 28,299 ครั้ง
วิธีดูว่าไข่เน่าหรือไม่
วิธีดูว่าไข่เน่าหรือไม่

เปิดอ่าน 18,912 ครั้ง
คลิปสุดซึ้ง รับวันครู 2559 สร้างจากเรื่องจริงของครูใหญ่ กับเงิน 1,000 ล้าน (Full Version)
คลิปสุดซึ้ง รับวันครู 2559 สร้างจากเรื่องจริงของครูใหญ่ กับเงิน 1,000 ล้าน (Full Version)

เปิดอ่าน 9,756 ครั้ง
เผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (ไฟล์ Word)
เผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (ไฟล์ Word)

เปิดอ่าน 52,716 ครั้ง
12 ต้นไม้บนโต๊ะทำงานยอดนิยม ประดับไว้ให้สดชื่น
12 ต้นไม้บนโต๊ะทำงานยอดนิยม ประดับไว้ให้สดชื่น

เปิดอ่าน 15,656 ครั้ง
วัสดุในชีวิตประจำวัน
วัสดุในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 691,603 ครั้ง
บัณฑิตน้อย "ความบ้าใบ" ของการศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
บัณฑิตน้อย "ความบ้าใบ" ของการศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง

เปิดอ่าน 9,689 ครั้ง
สมุนไพรช่วยลดความดัน
สมุนไพรช่วยลดความดัน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 25,169 ครั้ง
โอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ อปท.เพื่อแก้ปัญหาความล้าหลังการศึกษาของไทย (บทความ โดย ถวิล ไพรสณฑ์)
โอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ อปท.เพื่อแก้ปัญหาความล้าหลังการศึกษาของไทย (บทความ โดย ถวิล ไพรสณฑ์)

เปิดอ่าน 13,637 ครั้ง
ASEAN
ASEAN

เปิดอ่าน 27,326 ครั้ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 6,458 ครั้ง
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ

เปิดอ่าน 8,694 ครั้ง
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ