ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีท้องถิ่น โรงเรียนบ้านควน ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีท้องถิ่น

โรงเรียนบ้านควน ปีการศึกษา 2564

ผู้รายงาน นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน

ปีที่รายงาน 2564

บทสรุปสำหรับการประเมินโครงการ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีท้องถิ่น โรงเรียนบ้านควน ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีท้องถิ่น ของโรงเรียนบ้านควน เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับนโยบายของต้นสังกัด และความเหมาะสมของกิจกรรมที่กำหนดขึ้น 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า ในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีท้องถิ่น โรงเรียนบ้านควน เกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารโครงการ และวิธีดำเนินงาน 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงาน ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีท้องถิ่น โรงเรียนบ้านควน เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการ การประเมินผล และการนำผลการประเมินไปปรับปรุง 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีท้องถิ่น โรงเรียนบ้านควน เกี่ยวกับ 4.1) ความสอดคล้องของผลการดำเนินงานกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 4.2) พฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านควน ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีท้องถิ่น และ 5) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีท้องถิ่น ของโรงเรียนบ้านควน

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครู โรงเรียนบ้านควน จำนวน 22 คน (ยกเว้นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 195 คน (เนื่องจากนักเรียนชั้นดังกล่าวมีความสามารถในการอ่านและการเขียน สามารถสื่อความจากข้อคำถามของแบบประเมินได้ดี) กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 175 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสุ่มของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น จำนวน 405 คน

เครื่องมือที่ใช้มี 5 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 ฉบับที่ 4 แบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 และฉบับที่ 5 แบบประเมินพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81

ผลการประเมินพบว่า

1.ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีท้องถิ่น โรงเรียนบ้านควน ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

2.ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีท้องถิ่น โรงเรียนบ้านควน ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีบุคลากรจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมมือสนับสนุน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่วิทยากรที่ร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3.ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีท้องถิ่น โรงเรียนบ้านควน ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการประชุมชี้แจงวิธีดำเนินการ การแต่งตั้งคณะกรรมการ และมีแนวทางแก้ไขและปรับปรุงงานอย่างชัดเจน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่มีการประชาสัมพันธ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีท้องถิ่นโรงเรียนบ้านควน ปีการศึกษา 2564 เป็นดังนี้

4.1 ด้านความสอดคล้องของผลการดำเนินงานกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ครูปรับปรุงพัฒนาการสอนสู่แนวการสอนแบบบูรณาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ด้านพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 พฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม เมื่อเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด สืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม สะอาด มีน้ำใจ วินัย สุภาพ กตัญญูกตเวที สามัคคี

ข้อเสนอแนะ

ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีท้องถิ่น โรงเรียนบ้านควน ปีการศึกษา 2564 พบว่า กิจกรรมต่างๆ ของโครงการควรมีการจัดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ และแจ้งรายละเอียดของกิจกรรมให้กับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง

โพสต์โดย loh : [22 ส.ค. 2565 เวลา 08:19 น.]
อ่าน [702] ไอพี : 171.7.218.93
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,433 ครั้ง
ไมโครซอฟท์ประกาศ ยุติโปรแกรม Paint แล้ว หลังอยู่คู่วินโดวส์มา 32ปี!
ไมโครซอฟท์ประกาศ ยุติโปรแกรม Paint แล้ว หลังอยู่คู่วินโดวส์มา 32ปี!

เปิดอ่าน 17,902 ครั้ง
มารู้จัก GAT และ PAT กันดีกว่า
มารู้จัก GAT และ PAT กันดีกว่า

เปิดอ่าน 36,736 ครั้ง
พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษา
พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 17,342 ครั้ง
ชวนคนไทยร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง
ชวนคนไทยร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง

เปิดอ่าน 8,695 ครั้ง
ตกยกชาติ
ตกยกชาติ

เปิดอ่าน 21,966 ครั้ง
"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ
"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ

เปิดอ่าน 3,565 ครั้ง
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3

เปิดอ่าน 19,139 ครั้ง
ไขความลับ 95 ภาพสุดยอดจากรอยเตอร์ มาจากกล้องอะไร ตั้งค่าแบบไหน
ไขความลับ 95 ภาพสุดยอดจากรอยเตอร์ มาจากกล้องอะไร ตั้งค่าแบบไหน

เปิดอ่าน 9,802 ครั้ง
สร้างนวัตกรรมเพื่อคนไทย ใช้ "ปัญญา" แก้ "ปัญหา"
สร้างนวัตกรรมเพื่อคนไทย ใช้ "ปัญญา" แก้ "ปัญหา"

เปิดอ่าน 11,715 ครั้ง
กาแฟลดอ้วน ผอมชัวร์หรือมั่วนิ่ม
กาแฟลดอ้วน ผอมชัวร์หรือมั่วนิ่ม

เปิดอ่าน 11,541 ครั้ง
รวมคลิปผาดโผนที่ Fail ประจำเดือน กันยายน 2555
รวมคลิปผาดโผนที่ Fail ประจำเดือน กันยายน 2555

เปิดอ่าน 14,024 ครั้ง
ชมย้อนหลังรายการ ตอบโจทย์ ช่องไทยพีบีเอส เรื่อง ม.44 ล้าง "ขั้วอำนาจ" ยกเครื่อง "กระทรวงศึกษาธิการ" (24 มี.ค. 59)
ชมย้อนหลังรายการ ตอบโจทย์ ช่องไทยพีบีเอส เรื่อง ม.44 ล้าง "ขั้วอำนาจ" ยกเครื่อง "กระทรวงศึกษาธิการ" (24 มี.ค. 59)

เปิดอ่าน 233,737 ครั้ง
ตอบข้อข้องใจ...เงิน ช.พ.ค. ที่ผู้ตายจะได้รับ
ตอบข้อข้องใจ...เงิน ช.พ.ค. ที่ผู้ตายจะได้รับ

เปิดอ่าน 16,060 ครั้ง
กระเทียม....เปี่ยมคุณค่า
กระเทียม....เปี่ยมคุณค่า

เปิดอ่าน 1,502 ครั้ง
การจ้างครูฝรั่งในค่าจ้างครูต่างชาติที่เอื้อมถึงง่าย
การจ้างครูฝรั่งในค่าจ้างครูต่างชาติที่เอื้อมถึงง่าย

เปิดอ่าน 60,559 ครั้ง
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน
เปิดอ่าน 38,915 ครั้ง
ทฤษฎีบทบาทสื่อมวลชนกำลังถูกท้าทายโดยสื่อใหม่
ทฤษฎีบทบาทสื่อมวลชนกำลังถูกท้าทายโดยสื่อใหม่
เปิดอ่าน 17,260 ครั้ง
ไขปริศนา ทำไม "มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก" ชอบใส่เสื้อ"เหมือนกัน"ทุกวัน
ไขปริศนา ทำไม "มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก" ชอบใส่เสื้อ"เหมือนกัน"ทุกวัน
เปิดอ่าน 21,766 ครั้ง
ถึงเวลาปฏิวัติการสอน ความท้าทายของครูในศตวรรษที่ 21
ถึงเวลาปฏิวัติการสอน ความท้าทายของครูในศตวรรษที่ 21
เปิดอ่าน 13,486 ครั้ง
ชมคลิป น้องปุ๊ กุลปรียา นักเรียนบุรีรัมย์ โชว์เล่านิทานไข่ทองคำยุคอาเซียน
ชมคลิป น้องปุ๊ กุลปรียา นักเรียนบุรีรัมย์ โชว์เล่านิทานไข่ทองคำยุคอาเซียน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ