ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการบริหารตามหลักไตรสิกขา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการบริหารตามหลักไตรสิกขา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) สังกัดเทศบาลนคร

สมุทรสาคร

ชื่อผู้วิจัย นายอภิเชษฐ แนวพญา

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารตามหลักไตรสิกขา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารตามหลักไตรสิกขา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) และ 3) เพื่อประเมินการบริหารตามหลักไตรสิกขา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) การวิจัยเรื่องนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารตามหลักไตรสิกขา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 21 คน ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารตามหลักไตรสิกขา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 5 คน โดยการจัดสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 3 ประเมินการบริหารตามหลักไตรสิกขา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) จากผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน 61 คนเครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินรูปแบบใน 4 ด้าน คือ โดยประเมินความถูกต้องของรูปแบบ ความเหมาะสมของรูปแบบ ความเป็นไปได้ของรูปแบบ และประโยชน์ของรูปแบบ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงปริมาณ สถิตที่ใช้เครื่องมือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการบริหารตามหลักไตรสิกขา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) พบว่า 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ มีการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) ด้านการบริหารงานบุคลากร มีการคัดเลือกบุคคล การจัดปฐมนิเทศ การจัดฝึกอบรม การประเมินผล การสร้างแรงจูงใจ การจัดสวัสดิการและหลักประกันในการทำงาน 3) ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีการจัดทำและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การติดตามตรวจสอบประเมินผล และรายงานการใช้เงิน 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป มีการดำเนินงานธุรการ งานเลขานุการ การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ งานประสานงานเครือข่าย งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา งานส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพสิ่งแวดล้อม งานประชาสัมพันธ์

2. การสร้างรูปแบบการบริหารตามหลักไตรสิกขา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) พบว่า 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ คือ การพัฒนาหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมให้มีกฎระเบียบและคู่มือการวัดผล ประเมินผล ส่งเสริมสนับสนุนให้นำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้กับการเรียนการสอน 2) ด้านการบริหารงานบุคคล คือ วางแผนอัตรากำลังคน ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจของสถานศึกษา การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคคลากรในสถานศึกษา การอบรมส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และมีมาตรฐานวิชาชีพและ จรรยาบรรณวิชาชีพ 3) ด้านการบริหารงบประมาณ คือ การจัดทำแผนและคู่มือปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของทางราชการ การพัฒนาระบบการตรวจสอบติดตามและรายงาน การใช้งบประมาณ จัดทำและจัดหาพัสดุนำไปใช้ตามความต้องการของโรงเรียน จัดทำรายงานทาง การเงินและงบประมาณให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป คือ การจัดทำแผนและคู่มืองานธุรการ ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของทางราชการ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานพัฒนางานสื่อสารประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงาน พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานอนามัย และการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานบริการและความสัมพันธ์ชุมชนตามแผนและคู่มือที่กำหนด

3. ผลการประเมินการบริหารตามหลักไตรสิกขา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก 2) ด้านความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 3) ด้านความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก และ 4) ด้านประโยชน์ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย องค์ชาย : [29 ส.ค. 2565 เวลา 10:39 น.]
อ่าน [2448] ไอพี : 223.24.189.75
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 39,341 ครั้ง
จักรวาลมีดาวทั้งหมด 300,000,000,000,000,000,000,000
จักรวาลมีดาวทั้งหมด 300,000,000,000,000,000,000,000

เปิดอ่าน 17,973 ครั้ง
เกมส์วันเกิด 30 ปีของ PAC-MAN
เกมส์วันเกิด 30 ปีของ PAC-MAN

เปิดอ่าน 14,996 ครั้ง
เจ้านายจู้จี้ ขี้บ่น ทำยังไงดี
เจ้านายจู้จี้ ขี้บ่น ทำยังไงดี

เปิดอ่าน 12,300 ครั้ง
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”

เปิดอ่าน 48,589 ครั้ง
"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564
"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564

เปิดอ่าน 74,228 ครั้ง
การแรเงา
การแรเงา

เปิดอ่าน 53,031 ครั้ง
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี

เปิดอ่าน 12,792 ครั้ง
เรื่องที่คุณครูต้องอ่าน
เรื่องที่คุณครูต้องอ่าน

เปิดอ่าน 12,589 ครั้ง
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ กินเจ ถือศีลกินผัก
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ กินเจ ถือศีลกินผัก

เปิดอ่าน 8,949 ครั้ง
10 บัญญัติขจัดโรคน้ำท่วม
10 บัญญัติขจัดโรคน้ำท่วม

เปิดอ่าน 66,176 ครั้ง
จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระดับวิทยฐานะ
จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระดับวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 10,564 ครั้ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง

เปิดอ่าน 19,387 ครั้ง
เรื่องจริงของสังคมโลก "สังคมก้มหน้า" ดูกันเลยว่าจริงไหม?
เรื่องจริงของสังคมโลก "สังคมก้มหน้า" ดูกันเลยว่าจริงไหม?

เปิดอ่าน 17,568 ครั้ง
ดาวหาง "โฮล์มส" ระเหิดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แล้ว
ดาวหาง "โฮล์มส" ระเหิดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แล้ว

เปิดอ่าน 15,157 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ

เปิดอ่าน 6,793 ครั้ง
เด็กไทยเรียนฟรี เมื่อไหร่?เป็นจริง
เด็กไทยเรียนฟรี เมื่อไหร่?เป็นจริง
เปิดอ่าน 12,848 ครั้ง
คุณภาพการศึกษาดูจากหลักฐานขยะเท่านั้นหรือ!
คุณภาพการศึกษาดูจากหลักฐานขยะเท่านั้นหรือ!
เปิดอ่าน 117,029 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด
เปิดอ่าน 31,434 ครั้ง
เทคนิคเพิ่มความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ
เทคนิคเพิ่มความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ
เปิดอ่าน 10,491 ครั้ง
น้ำเพื่อสุขภาพ
น้ำเพื่อสุขภาพ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ