ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียน พุขามครุฑมณีอุทิศ

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียน พุขามครุฑมณีอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40

ผู้วิจัย ฐิติพงษ์ ตรีศร

คำสำคัญ ทักษะครูในศตวรรษที่ 21, ครู

บทคัดย่อ

การวิจัยนี ้เป็ นงานวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะครู ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40 มีวิธีการด าเนินงานแบ่งออกเป็ น 3 ขั ้นตอน คือ 1) สร้ างรูปแบบการพัฒนา ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40 เป็ นการศึกษาองค์ประกอบทักษะครูในศตวรรษที่ 21 และแนวทางพัฒนา ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณี

อุทิศ สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เกี่ยวกับสภาพทักษะครูในศตวรรษที่ 21 และแนวทางพัฒนา แล้วสัมภาษณ์หัวหน้า/ผู้รับผิดชอบ และผู้เข้าร่วมพัฒนาจากโครงการ ต้นแบบการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 จ านวน 3 โครงการ และแนวทางการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูแล้วสัมภาษณ์ จึง น ามายกร่าง และตรวจสอบรูปแบบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน 2) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะ ครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40เป็ นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน และท าการประเมินผลการพัฒนาทักษะครูใน ศตวรรษที่21 ของครู3) การประเมินรูปแบบด าเนินการประเมินประสิทธิภาพ และผลกระทบของ การใช้รูปแบบหลังเสร็จสิ ้นในแต่ละโมดูลการพัฒนา และหลังสิ ้นสุดการทดลองใช้รูปแบบ

ผลการวิจัย พบว่า

1. รูปแบบการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูเป็ นรูปแบบจ าลองที่แสดง ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 1) ทิศทางของรูปแบบ ประกอบด้วย หลักการและ เหตุผล วัตถุประสงค์ และแนวคิดและหลักการ 2) กระบวนการพัฒนา ตามวงจรพัฒนา ICP ที่แฝง อยู่ใน 3 โมดูลการพัฒนา 3) ผลลัพธ์ของรูปแบบ ประกอบด้วย ผลการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของครู 4) ปัจจัยความส าเร็จ ประกอบด้วย ปัจจัยบุคคล ปัจจัยเอื ้อ/สนับสนุน ปัจจัยผลักดัน และปัจจัยจูงใจ

2. ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีการพัฒนาทักษะความร่วมมือ ทักษะการสื่อสาร ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิด อย่างมีวิจารณญาณ สอดคล้องกับผลการประเมินตนเอง ผลการสัมภาษณ์กลุ่ม และผลการท า โครงการพิเศษหลังการทดลองใช้รูปแบบ

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ ที่มีต่อผลลัพธ์ของรูปแบบ โมดูลที่ 1 ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมคุณค่าของชีวิต โจนจันไดบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง เท้าชิด และการ นับต่อกัน โมดูลที่ 2 ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรม Body Scan ภาพอนาคตของโรงเรียนที่ปรารถนา วางแผนศึกษาดูงาน และคันหัวใจปลงไม่ตก โมดูลที่ 3 ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมปัญญาภายใน Share & Learn วัฒนธรรมองค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจิตศึกษา ผลการประเมินประสิทธิภาพ ของปัจจัยป้ อนของรูปแบบฯ พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการให้ความร่วมมือของผู้เข้าร่วม กระบวนกรมีความรู้ ความสามารถ และมีสิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสม ผลการประเมินผล กระทบจากการใช้ รูปแบบฯ พบว่า ทั ้ง 3 โมดูลส่งผลกระทบทางบวกต่อโรงเรียนเสริมสร้ าง สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสานพลังความร่วมมือ สร้ างวัฒนธรรมการ ท างานที่ดี มีความรักผูกพันต่อโรงเรียนมากขึ ้น ผลกระทบทางบวกที่มีต่อผู้บริหาร ได้รับการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า มุ่งมั่นต่ออุดมการณ์มีจิต วิญญาณต่อการพัฒนานักเรียน โดยใช้พลังความคิด และความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ผลกระทบทางบวกครูมีทักษะความร่วมมือ การสื่อสาร ความคิดสร้ างสรรค์และการคิดอย่างมี วิจารณญาณ และผลกระทบทางบวกที่มีต่อนักเรียน ได้รับการพัฒนาด้านใน เรียนรู้ จากชุมชน ทางการเรียนรู้วิชาชีพ มีความสุข มีสติ สมาธิ เข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความเป็ นผู้น าผู้ตามที่ดีวาง แผนการท างานเป็ นทีม และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โพสต์โดย นายฐิติพงษ์ ตรีศร : [29 ส.ค. 2565 เวลา 11:23 น.]
อ่าน [2448] ไอพี : 159.192.142.66
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 39,866 ครั้ง
อาจารย์หม่า ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย แนะวิธีเสริมฮวงจุ้ย แก้ปีชง (ชม Clip)
อาจารย์หม่า ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย แนะวิธีเสริมฮวงจุ้ย แก้ปีชง (ชม Clip)

เปิดอ่าน 25,132 ครั้ง
กำเนิดดวงดาว
กำเนิดดวงดาว

เปิดอ่าน 8,408 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551

เปิดอ่าน 25,969 ครั้ง
วิธีลดต้นขา แบบญี่ปุ่น ง่ายๆ ไม่เสียตังค์
วิธีลดต้นขา แบบญี่ปุ่น ง่ายๆ ไม่เสียตังค์

เปิดอ่าน 40,710 ครั้ง
แนะครูกระตุ้นเด็กขี้สงสัย
แนะครูกระตุ้นเด็กขี้สงสัย

เปิดอ่าน 10,322 ครั้ง
สงสัยกินเต้าหู้ทำสมองคนแก่เสื่อม พบมากในผู้สูง อายุวัยเหยียบ 70
สงสัยกินเต้าหู้ทำสมองคนแก่เสื่อม พบมากในผู้สูง อายุวัยเหยียบ 70

เปิดอ่าน 10,110 ครั้ง
ใช้ มือถือ ขณะฝนฟ้าคะนอง จะมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้หรือไม่?
ใช้ มือถือ ขณะฝนฟ้าคะนอง จะมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้หรือไม่?

เปิดอ่าน 27,428 ครั้ง
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop

เปิดอ่าน 9,394 ครั้ง
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช

เปิดอ่าน 26,874 ครั้ง
สมรรถนะหลัก 6 ด้าน
สมรรถนะหลัก 6 ด้าน

เปิดอ่าน 12,587 ครั้ง
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!

เปิดอ่าน 11,138 ครั้ง
6 ท่าฟิต&เฟิร์ม ระบบประสาท สมอง
6 ท่าฟิต&เฟิร์ม ระบบประสาท สมอง

เปิดอ่าน 18,479 ครั้ง
เกมส์ต่อสู้
เกมส์ต่อสู้

เปิดอ่าน 16,417 ครั้ง
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์

เปิดอ่าน 15,787 ครั้ง
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน

เปิดอ่าน 61,169 ครั้ง
Nouns  ( Subject - Verb Agreement )
Nouns ( Subject - Verb Agreement )
เปิดอ่าน 10,542 ครั้ง
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้
เปิดอ่าน 91,706 ครั้ง
รวมข้อมูลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รวมข้อมูลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เปิดอ่าน 9,178 ครั้ง
ISCi : episode 53 - น้ำเรืองแสง
ISCi : episode 53 - น้ำเรืองแสง
เปิดอ่าน 13,324 ครั้ง
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ