ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโรงเรียน ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ประเมินปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงาน ประเมินกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงาน และประเมินผลผลิตจากการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ รวมทั้งหมด 247 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 27 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ผู้ปกครองเครือข่าย จำนวน 24 คน นักเรียน จำนวน 204 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. บริบทของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.73, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของโรงเรียน โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83, S.D. = 0.37) ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79, S.D. = 0.41) และความสอดคล้องของโครงการกับการจัดการเรียนรู้ ( = 4.76, S.D. = 0.55)

2. ปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับ 3 ลำดับแรก บุคลากรในโรงเรียนได้รับการส่งเสริม อบรม เกี่ยวกับ การดำเนินงาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72, S.D. = 0.45) บุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนิน และ โครงการ หลักสูตรที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.69, S.D. = 0.51) และโรงเรียนมีการแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบโครงการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, S.D. = 0.48) สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ระบบการบริหารงานภายในโรงเรียนมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมในการดำเนินกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D. = 0.50)

3. กระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับ 3 ลำดับแรก ได้แก่ . นำผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการต่อไป โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.69, S.D. = 0.51) 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและ บุคคลภายนอกรับรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, S.D. = 0.48) กำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน จัดทำสื่อการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ จัดกิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลโครงการอย่างเป็นระบบ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62, S.D. = 0.48) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ดำเนินงานครบทุกกิจกรรมและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.51, S.D. = 0.50)

4. ผลผลิตจากการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียน บ่อกรุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า

4.1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62, S.D.= 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับ 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและนักเรียนดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72, S.D. = 0.45) นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.69, S.D.= 0.51) นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นและนักเรียนใช้เหตุผลในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ คิดก่อนลงมือทำโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.67, S.D. = 0.47) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ นักเรียนมีความอดทน อดกลั้นโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = 0.50)

4.2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, S.D.= 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับ 3 ลำดับแรก ได้แก่ กิจกรรมเหมาะสมกับนักเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76, S.D. = 0.42) สามารถนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการ และกิจกรรมนี้ไปใช้ ในการเรียนในชีวิตประจำวันโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74, S.D. = 0.44) สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย เนื้อหาความรู้มีความน่าสนใจและครูอธิบายได้ชัดเจน และสื่อความหมายได้ดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72, S.D. = 0.54) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ กิจกรรมเหมาะสมกับระยะเวลา โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D. = 0.50)

โพสต์โดย ทิวัน : [4 ก.ย. 2565 เวลา 07:13 น.]
อ่าน [239] ไอพี : 223.24.184.22
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,995 ครั้ง
พบรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุกว่า 200 ล้านปี
พบรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุกว่า 200 ล้านปี

เปิดอ่าน 12,587 ครั้ง
คู่มือกระตุ้นจินตนาการครูและผู้ปกครองโหลดฟรี
คู่มือกระตุ้นจินตนาการครูและผู้ปกครองโหลดฟรี

เปิดอ่าน 20,912 ครั้ง
"แกรนด์ แคนยอน" ฟ้าผ่าปีละหลายหมื่นครั้ง! อยู่ที่แจ้ง รู้เอาตัวรอด
"แกรนด์ แคนยอน" ฟ้าผ่าปีละหลายหมื่นครั้ง! อยู่ที่แจ้ง รู้เอาตัวรอด

เปิดอ่าน 26,951 ครั้ง
มาค้นหาไฟล์ใหญ่ๆในฮาร์ดดิสก์กันเถอะ
มาค้นหาไฟล์ใหญ่ๆในฮาร์ดดิสก์กันเถอะ

เปิดอ่าน 9,416 ครั้ง
Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ. ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ. ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เปิดอ่าน 20,730 ครั้ง
วิธีดูแลเล็บให้สวยงามแข็งแรง
วิธีดูแลเล็บให้สวยงามแข็งแรง

เปิดอ่าน 18,375 ครั้ง
เป็ดบาบารี่
เป็ดบาบารี่

เปิดอ่าน 17,905 ครั้ง
ประโยชน์ต้นอ่อนทานตะวัน
ประโยชน์ต้นอ่อนทานตะวัน

เปิดอ่าน 21,256 ครั้ง
เผด็จการคืออะไร
เผด็จการคืออะไร

เปิดอ่าน 12,275 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล

เปิดอ่าน 10,941 ครั้ง
ทำไม ห้ามดื่มเหล้าแกล้มทุเรียน ???
ทำไม ห้ามดื่มเหล้าแกล้มทุเรียน ???

เปิดอ่าน 18,498 ครั้ง
5 วิธีจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานรับปีไก่ 2017
5 วิธีจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานรับปีไก่ 2017

เปิดอ่าน 19,698 ครั้ง
การวัดความเร็วและทิศทางของลม
การวัดความเร็วและทิศทางของลม

เปิดอ่าน 7,236 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา...เพื่ออะไร ?
ปฏิรูปการศึกษา...เพื่ออะไร ?

เปิดอ่าน 13,157 ครั้ง
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,796 ครั้ง
วิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว
วิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว

เปิดอ่าน 2,579 ครั้ง
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3

เปิดอ่าน 67,033 ครั้ง
กลอนปีใหม่ SMSปีใหม่ กลอนน่ารักๆ
กลอนปีใหม่ SMSปีใหม่ กลอนน่ารักๆ

เปิดอ่าน 10,193 ครั้ง
แม่ยุคใหม่ ที่ลูกต้องการ
แม่ยุคใหม่ ที่ลูกต้องการ

เปิดอ่าน 9,306 ครั้ง
10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก
10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ