ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ 5) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน ครูผู้สอน จำนวน 59 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 260 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 260 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 597 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบสอบถาม ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 ด้านปัจจัยนำเข้ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 ด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 และ ด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 จำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมินโครงการฯ พบว่า

1. ภาพรวม

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความคิดเห็น ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.80, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ส่วนด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านปัจจัยบริบท (x ̅ = 4.80, S.D. = 0.28) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ (x ̅ = 4.76, S.D. = 0.30) ด้านปัจจัยนำเข้า (x ̅ = 4.72, S.D. = 0.31) และด้านผลผลิต (x ̅ = 4.72, S.D. = 0.24) ตามลำดับ

1.1 ด้านบริบท (Context)

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านบริบท (Context) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.80, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ขอที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และกิจกรรมของโครงการช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนให้ดีขึ้น (x ̅ = 4.86, S.D. = 0.35) รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (x ̅ = 4.82,S.D. = 0.38) และวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายและบริบทของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x ̅ = 4.76, S.D. = 0.43)

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมมีโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.72, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ 1 คือ ด้านบุคลากร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.74, S.D. = 0.37) ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.74, S.D. = 0.39) ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอันดับที่ 3 คือ ด้านงบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.71, S.D. = 0.43) ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ ด้านบริหารจัดการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.69, S.D. = 0.32)

1.3 ด้านกระบวนการ (Process)

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านกระบวนการ (Process) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.76, S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนี้ ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ 1 คือ ด้านการวางแผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.79, S.D. = 0.28) ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ 2 คือ การนำผลไปปรับปรุงพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.78, S.D. = 0.37) ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอันดับที่ 3 คือ ด้านการดำเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.77, S.D. = 0.36) และด้านย่อย

ที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ 4 คือ ด้านการติดตามและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.72, S.D. = 0.36)

1.4 ด้านผลผลิต (Product)

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านผลผลิต (Product) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวม

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน (x ̅ = 4.72, S.D. = 0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านข้อย่อย พบว่า ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ 1 ด้านซื่อสัตย์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x ̅ = 4.79, S.D. = 0.29) ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ 2 คือ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีค่าเฉลี่ย (x ̅ = 4.77, S.D. = 0.31) ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ 3 คือ ใฝ่เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (x ̅ = 4.76, S.D. = 0.29) ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ 4 คือ มีวินัย มีค่าเฉลี่ย (x ̅ = 4.72, S.D. = 0.34) ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ 5 คือ มีจิตสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย (x ̅ = 4.71, S.D. = 0.34) ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ 6 คือ มุ่งมั่นในการทำงาน มีค่าเฉลี่ย (x ̅ = 4.69, S.D. = 0.28) ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ 7 คือ มีอยู่อย่างพอเพียง มีค่าเฉลี่ย (x ̅ = 4.68, S.D. = 0.29) และด้านความเป็นไทยมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x ̅ = 4.61,S.D. = 0.35)

2. ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.73, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านข้อ พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

(x ̅ = 4.82, S.D. = 0.38) รองลงมา คือ ทราบเป้าหมาย/จุดเน้นของการดำเนิน โครงการมีค่าเฉลี่ย (x ̅ = 4.80, S.D. = 0.42) และภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน หรือความสำเร็จของโครงการมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x ̅ = 4.65, S.D. = 0.52)

โพสต์โดย ใจ : [4 ก.ย. 2565 เวลา 11:12 น.]
อ่าน [323] ไอพี : 58.11.83.248
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,158 ครั้ง
น้ำตกแปลก แหวกแนว มหัศจรรย์ลีลาแห่งสายน้ำ
น้ำตกแปลก แหวกแนว มหัศจรรย์ลีลาแห่งสายน้ำ

เปิดอ่าน 14,300 ครั้ง
ถ้าผมเป็น "รมต.ศึกษา"
ถ้าผมเป็น "รมต.ศึกษา"

เปิดอ่าน 20,664 ครั้ง
พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )
พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )

เปิดอ่าน 14,180 ครั้ง
เส้นทางการศึกษาใหม่ ให้ทางเลือกเยาวชน
เส้นทางการศึกษาใหม่ ให้ทางเลือกเยาวชน

เปิดอ่าน 13,630 ครั้ง
น้ำผึ้ง...หวานเป็นยา
น้ำผึ้ง...หวานเป็นยา

เปิดอ่าน 11,419 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร

เปิดอ่าน 11,281 ครั้ง
เคล็ดลับความอ่อนเยาว์ของสาวเอเชีย
เคล็ดลับความอ่อนเยาว์ของสาวเอเชีย

เปิดอ่าน 16,648 ครั้ง
ดาวหาง "โฮล์มส" ระเหิดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แล้ว
ดาวหาง "โฮล์มส" ระเหิดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แล้ว

เปิดอ่าน 419 ครั้ง
ส่อง 10 เทรนด์เทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ ปี 2023
ส่อง 10 เทรนด์เทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ ปี 2023

เปิดอ่าน 9,007 ครั้ง
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้

เปิดอ่าน 11,072 ครั้ง
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ

เปิดอ่าน 26,697 ครั้ง
ชีวิตของจักจั่น : ชีววิทยา
ชีวิตของจักจั่น : ชีววิทยา

เปิดอ่าน 8,458 ครั้ง
รับชม คุณครูฮ้องเพลงคำเมือง "ภูมิแพ้โปเกม่อน" ให้กำลังใจครูที่ปวดหัวกับนักเรียนที่มัวเล่นเกมล่าโปเกม่อน
รับชม คุณครูฮ้องเพลงคำเมือง "ภูมิแพ้โปเกม่อน" ให้กำลังใจครูที่ปวดหัวกับนักเรียนที่มัวเล่นเกมล่าโปเกม่อน

เปิดอ่าน 102,678 ครั้ง
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 43,524 ครั้ง
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,620 ครั้ง
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2551
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2551

เปิดอ่าน 13,092 ครั้ง
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

เปิดอ่าน 15,437 ครั้ง
เจาะเทคนิค "ฝึกภาษาอังกฤษ" ทำเองได้ ไม่ยากเลย
เจาะเทคนิค "ฝึกภาษาอังกฤษ" ทำเองได้ ไม่ยากเลย

เปิดอ่าน 5,332 ครั้ง
ธอส.เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี พิมพ์เขียว แบบ "บ้านรักษ์โลก" งบไม่เกิน 1-2 ล้าน
ธอส.เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี พิมพ์เขียว แบบ "บ้านรักษ์โลก" งบไม่เกิน 1-2 ล้าน

เปิดอ่าน 60,199 ครั้ง
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ