ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4.1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

4.2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4.3 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ

4.5 ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จำนวน 53 คน จำแนกเป็น ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.32 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.21 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 75.47 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านสภาพแวดล้อม และด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 2 การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน ฉบับที่ 3 การประเมินด้านผลผลิต ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า

ภาพรวมจากการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จากการตอบแบบสอบถามของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 รวมทั้งสิ้น 53 คน มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลผลิต (Product) มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) ด้านสภาพแวดล้อม (Context) อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีผลการประเมินต่ำสุดแต่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) อยู่ในระดับมาก มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

1. การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context)

ผลการประเมินบรรยากาศในโรงเรียนและสภาพของชุมชนเอื้อต่อการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านสภาพแวดล้อม (Context) ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมพบอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า บรรยากาศในโรงเรียนและสภาพของชุมชนเอื้อต่อการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ รองลงมาเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง โดยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่าการประสานงานและการมีส่วนร่วมสามารถทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ โดยอยู่ในระดับมาก มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input)

ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี ในด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ตามคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ความพร้อมของผู้รับผิดชอบ และบุคลากรในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ระดับคะแนนรองลงมาเป็นหน่วยงาน และองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชนให้ความร่วมมือ และสนับสนุนโครงการ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ หน่วยงานต้นสังกัดพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอยู่ในระดับมาก มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process)

ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) การดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดังนี้

ภาพรวมของการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า อยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านผลการประเมิน พบว่า ด้านการดำเนินงาน ด้านการประเมินผล ด้านการวางแผน และด้านการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา อยู่ในระดับมาก อธิบายรายข้อ ดังนี้

ด้านการวางแผน ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กำหนดการจัดกิจกรรมในโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนของสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่า การวางแผนการประเมินและสรุปผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาอยู่ในระดับมาก

ด้านการดำเนินงาน ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ดำเนินการตามแผนงานและปฏิทินที่กำหนด ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด อยู่ในระดับที่มากที่สุด รองลงมาเป็นจัดประชุมชี้แจง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจในการดำเนินโครงการ อยู่ที่ระดับมาก ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่า ประสานงานและสร้างความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความสำเร็จจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อยู่ในระดับที่มาก

ด้านการประเมินผล ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่าประเมินผลการดำเนินงานก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และสิ้นสุดโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ อยู่ในระดับที่มากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่าติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามกิจกรรมที่กำหนด อยู่ในระดับที่มาก

ด้านการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่า สรุปและรายผลการประเมินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด เป็นนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาโครงการ และสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับที่มาก

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวมพบว่า การประเมินการดำเนินการตามด้านกระบวนการ (Process) อยู่ใน ระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

4. ผลข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประเมินด้านผลผลิต ได้แก่

4.1 ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

แสดงผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวม พบว่า อยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การบริหารทั่วไป การบริหารวิชาการ การกำหนดนโยบาย และการบริหารงบประมาณ เมื่ออธิบายรายข้อ ดังนี้

ด้านการกำหนดนโยบาย ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่านำผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นมีการกำหนดนโยบายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา และบูรณาการกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่า เป็นดำเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจำปีของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก

ด้านการบริหารวิชาการ ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุดพบว่า มีดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นดำเนินการติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ นำผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์อยู่ในระดับที่มาก

การบริหารงบประมาณ ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่า ดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นมีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อยู่ในระดับที่มาก ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่าติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อยู่ในระดับที่มาก

การบริหารทั่วไป ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่าบริหารจัดการอาคารสถานที่และแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อยู่ในระดับมาก

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประเมินด้านผลผลิต ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำหนดนโยบาย ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ที่ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

4.2 ผลการดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมการดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวม พบว่า อยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การจัดหน่วยการเรียนรู้กิจกรรม อยู่ในระดับมาก การบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด สื่อและแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับกิจกรรม อยู่ในระดับมาก และการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ อธิบายรายข้อ ดังนี้

การจัดหน่วยการเรียนรู้กิจกรรม ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่ามีหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นมีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนำหน่วย การเรียนรู้กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่ามีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการ เรียนรู้กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อยู่ในระดับมาก

การบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่า จัดแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อยู่ในระดับมาก

สื่อและแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับกิจกรรม ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก (เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่าจัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่เสริมสร้างการพัฒนากิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อยู่ในระดับมาก

การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่าจัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียน ที่เกิดจาก การนำกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ไปประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นการใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่าจัดทำเครื่องมือ และวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อยู่ในระดับมาก

สรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

4.3 ผลการดำเนินงานด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ

แสดงผลการดำเนินงานด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการดำเนินงานด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวม พบว่า อยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ครู และบุคลากรของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และนักเรียน อยู่ในระดับมาก อธิบายรายข้อดังนี้

สถานศึกษา ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่าครู ครู บุคลากร นักเรียน มีการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น ช่วยเหลือและพึ่งพากัน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นมีการเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่ามีส่วนร่วมในส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร อยู่ในระดับที่มาก

ผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่าสามารถนำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ไปปฏิบัติอย่างเป็นเหตุ เป็นผล และสอดคล้องกับภูมิสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่ามีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ให้กับตนเองและสถานศึกษา อยู่ในระดับที่มาก

ครู และบุคลากรของ สถานศึกษา ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่า ครู บุคคลากรจัดการทรัพยากรและดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจอย่างสอดคล้องกับกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นครู บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมตามกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่าครู บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่ในระดับที่มาก

นักเรียน ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่า นักเรียนสามารถทำงานร่วมกบผู้อื่นได้นักเรียนรู้จักพึ่งตนเอง หมั่นศึกษาหาความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นนักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่า นำมาแก้ไขปรับปรุงงานของตนเองนักเรียนเป็นผู้คิดวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อนที่จะพึ่งพาผู้อื่น อยู่ในระดับที่มาก อยู่ในระดับมาก

สรุปผลการดำเนินงานด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมากที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

5. ผลข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวมพบว่า ความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่ารูปแบบและวิธีการจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นสื่อและแหล่งเรียนรู้สำหรับใช้ในการพัฒนาตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์น่าสนใจและมีประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่ากิจกรรมตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ที่โรงเรียนดำเนินการมีความเหมาะสม และน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก สรุปความพึงพอใจในภาพรวมของครู นักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย กฤตินี มีวรรณะ : [7 ก.ย. 2565 เวลา 07:57 น.]
อ่าน [497] ไอพี : 113.53.3.33
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,745 ครั้ง
การทำงานของ"รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์"ในสายตาประชาชน
การทำงานของ"รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์"ในสายตาประชาชน

เปิดอ่าน 9,292 ครั้ง
เติมน้ำมันให้คุ้มที่สุด
เติมน้ำมันให้คุ้มที่สุด

เปิดอ่าน 26,952 ครั้ง
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามระเบียบสำนักนายกฯ)
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามระเบียบสำนักนายกฯ)

เปิดอ่าน 43,755 ครั้ง
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อแสวงหาแนวทาง ‘ปฏิรูป’ ผู้เขียน ดร.พีระพงษ์ สิทธิอมร
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อแสวงหาแนวทาง ‘ปฏิรูป’ ผู้เขียน ดร.พีระพงษ์ สิทธิอมร

เปิดอ่าน 13,122 ครั้ง
วิธีลับในการหาข้อมูลจาก Google
วิธีลับในการหาข้อมูลจาก Google

เปิดอ่าน 23,196 ครั้ง
เรื่องของเหรียญบาท
เรื่องของเหรียญบาท

เปิดอ่าน 9,811 ครั้ง
20 เรื่องเหลือเชื่อทางวิทยาศาสตร์
20 เรื่องเหลือเชื่อทางวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 11,500 ครั้ง
"ไดเอ็ตแบบไม่โยโย่" แนะกฎเหล็กลดน้ำหนัก
"ไดเอ็ตแบบไม่โยโย่" แนะกฎเหล็กลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 56,478 ครั้ง
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ

เปิดอ่าน 19,412 ครั้ง
โรคของเส้นผม ขน และเล็บ
โรคของเส้นผม ขน และเล็บ

เปิดอ่าน 121,414 ครั้ง
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!

เปิดอ่าน 20,729 ครั้ง
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบกราฟิก
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบกราฟิก

เปิดอ่าน 13,456 ครั้ง
วิธีบริหารเงิน ที่ไม่มีสอนในโรงเรียน
วิธีบริหารเงิน ที่ไม่มีสอนในโรงเรียน

เปิดอ่าน 36,217 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)

เปิดอ่าน 13,080 ครั้ง
พระจันทร์ยิ้มเมื่อคืนวันที่ 1 ธ.ค.51
พระจันทร์ยิ้มเมื่อคืนวันที่ 1 ธ.ค.51

เปิดอ่าน 9,327 ครั้ง
จำกันได้ไหม? "คลิปฝรั่งเกลียดเมืองไทย" ล่าสุดได้รางวัลโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวยอดเยี่ยม!!
จำกันได้ไหม? "คลิปฝรั่งเกลียดเมืองไทย" ล่าสุดได้รางวัลโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวยอดเยี่ยม!!
เปิดอ่าน 95,200 ครั้ง
เมลามีน คืออะไร?
เมลามีน คืออะไร?
เปิดอ่าน 17,868 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
เปิดอ่าน 16,790 ครั้ง
พลังบำบัดจากน้ำมะพร้าว
พลังบำบัดจากน้ำมะพร้าว
เปิดอ่าน 24,308 ครั้ง
ใช้ยานอนหลับกับข้อควรระวัง
ใช้ยานอนหลับกับข้อควรระวัง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ