ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความต้องการความจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่และด้านการ บริหารจัดการในการดำเนินโครงการ 3) ประเมินกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมการ ปฏิบัติงานตามโครงการในขั้นตอนการวางแผน การดำเนินงาน การติดตามประเมินผล และการนำผลไป ปรับปรุงพัฒนา 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 4.1) การประเมินพฤติกรรมด้าน คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน 4.2) การประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินโครงการ

การประเมินโครงการใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์(CIPP MODEL) ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท(Context) ด้านปัจจัยนำเข้า(Input) ด้านกระบวนการ(Process) และด้านผลผลิต(Product)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วยฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านบริบทของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.94 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านกระบวนการของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.97 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่น 0.96 ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.94

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคือ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน จำนวน 319 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ครูผู้สอน จำนวน 35 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 220 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 319 คน ซึ่ง ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( X = 4.61 ; S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และด้านความเป็นไปได้ของโครงการ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ นักเรียนโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( X = 4.61 ; S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านบริหารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และด้านงบประมาณ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ นักเรียนโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( X = 4.58 ; S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ด้านการวางแผนด้านการดำเนินงาน ด้านการติดตามและประเมินผล และด้านนำผลไปปรับปรุงพัฒนา

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกเป็น

4.1 ด้านพฤติกรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( X = 4.53 ; S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีจิตใจร่าเริง แจ่มใส นักเรียนมีความอดทนต่ออุปสรรค ทำงานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ย่อท้อ นักเรียนไม่ลักขโมยสิ่งของ ของคนอื่น ตามลำดับ

4.2 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( X = 4.52 ; S.D. = 0.25) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นักเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดีกิจกรรมตามโครงการสามารถ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตามลำดับ

โพสต์โดย เอ๋ : [7 ก.ย. 2565 เวลา 08:43 น.]
อ่าน [481] ไอพี : 27.55.87.65
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,064 ครั้ง
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์แล้วฟังกันไม่รู้เรื่องใช่มั๊ย เรามีทางช่วย
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์แล้วฟังกันไม่รู้เรื่องใช่มั๊ย เรามีทางช่วย

เปิดอ่าน 12,724 ครั้ง
20 วิธีที่คุณควรลอง ถ้าอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกของคุณไม่ทำงาน
20 วิธีที่คุณควรลอง ถ้าอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกของคุณไม่ทำงาน

เปิดอ่าน 24,369 ครั้ง
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)

เปิดอ่าน 51,200 ครั้ง
จรรยาบรรณครู
จรรยาบรรณครู

เปิดอ่าน 23,044 ครั้ง
ขนมถังแตก
ขนมถังแตก

เปิดอ่าน 24,941 ครั้ง
วิธีหลอกให้ "กบ" ผสมพันธุ์นอกฤดู ไอเดียคุณครูเรานี่เอง
วิธีหลอกให้ "กบ" ผสมพันธุ์นอกฤดู ไอเดียคุณครูเรานี่เอง

เปิดอ่าน 10,547 ครั้ง
ชมคลิป สถานทูตสหรัฐทำคลิปรับวันสงกรานต์
ชมคลิป สถานทูตสหรัฐทำคลิปรับวันสงกรานต์

เปิดอ่าน 27,152 ครั้ง
ยาสระผมเข้าตาบ่อย ๆ เป็นอันตรายต่อดวงตามั้ย
ยาสระผมเข้าตาบ่อย ๆ เป็นอันตรายต่อดวงตามั้ย

เปิดอ่าน 8,717 ครั้ง
ดีเอสไอเตือนชาวเน็ต!! ระวังติดอีเมล์ไวรัสเรียกค่าไถ่
ดีเอสไอเตือนชาวเน็ต!! ระวังติดอีเมล์ไวรัสเรียกค่าไถ่

เปิดอ่าน 8,763 ครั้ง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด

เปิดอ่าน 42,638 ครั้ง
140 ที่สุดในโลก
140 ที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 11,225 ครั้ง
‘หมอธี’ เดินหน้าล้างบาง ‘กระทรวงครู’ ขจัด ‘เหลือบริ้นไร’ วงการศึกษาไทย
‘หมอธี’ เดินหน้าล้างบาง ‘กระทรวงครู’ ขจัด ‘เหลือบริ้นไร’ วงการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 12,794 ครั้ง
หยุดทำร้ายเด็กไทยโดยใช้ผลการสอบ O-NET ตัดสินเลื่อนชั้น(ได้-ตก)
หยุดทำร้ายเด็กไทยโดยใช้ผลการสอบ O-NET ตัดสินเลื่อนชั้น(ได้-ตก)

เปิดอ่าน 9,659 ครั้ง
จัดสิ่งแวดล้อมหน้าจอคอมพ์ ช่วยสุขภาพดี-ทำงาน มีสุข
จัดสิ่งแวดล้อมหน้าจอคอมพ์ ช่วยสุขภาพดี-ทำงาน มีสุข

เปิดอ่าน 10,188 ครั้ง
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)

เปิดอ่าน 8,381 ครั้ง
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ
เปิดอ่าน 52,448 ครั้ง
พระพุทธรูปในศิลปะไทยสมัยต่าง ๆ
พระพุทธรูปในศิลปะไทยสมัยต่าง ๆ
เปิดอ่าน 10,189 ครั้ง
วิจัยพบการดื่ม "กาแฟ-ชา" อาจลดเสี่ยง "สโตรก-สมองเสื่อม"
วิจัยพบการดื่ม "กาแฟ-ชา" อาจลดเสี่ยง "สโตรก-สมองเสื่อม"
เปิดอ่าน 11,031 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
เปิดอ่าน 27,115 ครั้ง
100 สุภาษิตกฎหมาย
100 สุภาษิตกฎหมาย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ