ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติในห้องเรียน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติในห้องเรียน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2564

ผู้รายงาน นางวัลลภา ศรียะโอ๊ะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติในห้องเรียน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2564 ใช้รูปแบบการประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam,1983 : 169-179) เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน 4 ด้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation ) และประเมินด้านผลผลิต(Product Evaluation) ของโครงการ

ประชากรได้แก่ ครู จำนวน 43 คน และกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 260 คน ผู้ปกครอง จำนวน 260 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ รวมทั้งหมด 6 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามประเมินโครงการที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .870 - .945 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมินพบว่า

การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติในห้องเรียน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2564 สรุปผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

1. ผลประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติในห้องเรียน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.51 , S.D. = 0.60) ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

2. ผลประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติในห้องเรียน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.43, S.D = 0.65) ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

3. ผลประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติในห้องเรียน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.44 , S.D = 0.66) ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) จำแนกเป็น

4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติในห้องเรียน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู ผลการประเมินคุณภาพการเรียนรู้ของครู โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติในห้องเรียน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.52, S.D = 0.64) ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.2 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติในห้องเรียน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมินพบว่า กลุ่มของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.50 , S.D. = 0.65) รองลงมาคือ กลุ่มของผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.46 , S.D. = 0.67) ส่วนกลุ่มของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.28 , S.D. = 0.76) เช่นกัน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.3 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติในห้องเรียน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นครู โดยรวมครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.50, S.D. = 0.69) ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

ข้ออเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามความเหมาะสม

1.2 ผู้บริหารกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

1.3 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากร เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติในห้องเรียน ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านสื่อการเรียนรู้ 4) ด้านการวัดและประเมินผล และ 5) ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้

1.4 โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผลสำเร็จที่เกิดกับโรงเรียน ครู และนักเรียน ให้กว้างยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ในระดับกลุ่มงาน หรือกลุ่มงานย่อยทุกโครงการ โดย ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

2.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติในห้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 โดยอาจเพิ่มมิติคุณภาพที่ 6 คือ การวิจัยในชั้นเรียน หรือมิติคุณภาพด้าน อื่น ๆ ต่อไป

2.3 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติในห้องเรียน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ของครูผู้สอน ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

โพสต์โดย kruzaza : [7 ก.ย. 2565 เวลา 09:05 น.]
อ่าน [394] ไอพี : 101.51.248.109
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 43,380 ครั้ง
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

เปิดอ่าน 21,402 ครั้ง
"นอนห้อยหัว" วันละ 10 นาที ช่วยสมองดี แก่ช้า หน้าใส ไกลอัมพาต
"นอนห้อยหัว" วันละ 10 นาที ช่วยสมองดี แก่ช้า หน้าใส ไกลอัมพาต

เปิดอ่าน 51,190 ครั้ง
ดวงอาทิตย์ ส่องแสงได้อย่างไร
ดวงอาทิตย์ ส่องแสงได้อย่างไร

เปิดอ่าน 20,949 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง แก๊ส LPG และ ก๊าซ NGV
ความแตกต่างระหว่าง แก๊ส LPG และ ก๊าซ NGV

เปิดอ่าน 13,048 ครั้ง
เปิดตัว "น้องกรณ์" หนูน้อย 1 ขวบ หัวใจใฝ่ธรรมะ ในคลิปดัง "ลูกศิษย์วัดตัวน้อยนั่งสัปหงก"
เปิดตัว "น้องกรณ์" หนูน้อย 1 ขวบ หัวใจใฝ่ธรรมะ ในคลิปดัง "ลูกศิษย์วัดตัวน้อยนั่งสัปหงก"

เปิดอ่าน 33,600 ครั้ง
ภาพมาโคร คืออะไร?
ภาพมาโคร คืออะไร?

เปิดอ่าน 11,339 ครั้ง
วาซาบิ
วาซาบิ

เปิดอ่าน 16,223 ครั้ง
แนวทางการประเมินคุณภาพรอบสี่
แนวทางการประเมินคุณภาพรอบสี่

เปิดอ่าน 11,627 ครั้ง
โรคหอบจากอารมณ์...อันตรายที่คาดไม่ถึง
โรคหอบจากอารมณ์...อันตรายที่คาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 13,305 ครั้ง
7 รายชื่อ นวนิยายเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ 2552
7 รายชื่อ นวนิยายเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ 2552

เปิดอ่าน 6,877 ครั้ง
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ

เปิดอ่าน 10,485 ครั้ง
รู้เท่าทันก่อนจะหันมาใช้ "บัตรเครดิต" โดย สคบ.
รู้เท่าทันก่อนจะหันมาใช้ "บัตรเครดิต" โดย สคบ.

เปิดอ่าน 27,434 ครั้ง
พืชอเนกประสงค์
พืชอเนกประสงค์

เปิดอ่าน 12,142 ครั้ง
วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)
วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)

เปิดอ่าน 10,166 ครั้ง
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ

เปิดอ่าน 9,965 ครั้ง
ชมคลิปที่ แอ๊ด คาราบาว จัดเอ็มวี "นาวารัฐบุรุษ" ให้บิ๊กตู่
ชมคลิปที่ แอ๊ด คาราบาว จัดเอ็มวี "นาวารัฐบุรุษ" ให้บิ๊กตู่
เปิดอ่าน 876 ครั้ง
บริการเช่ารถหรู ที่จะช่วยเติมเต็มความฝันของคุณให้เป็นจริงในทันตา!
บริการเช่ารถหรู ที่จะช่วยเติมเต็มความฝันของคุณให้เป็นจริงในทันตา!
เปิดอ่าน 20,949 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง แก๊ส LPG และ ก๊าซ NGV
ความแตกต่างระหว่าง แก๊ส LPG และ ก๊าซ NGV
เปิดอ่าน 27,075 ครั้ง
พุทธธรรมสำหรับการพัฒนาชีวิตครู
พุทธธรรมสำหรับการพัฒนาชีวิตครู
เปิดอ่าน 263,142 ครั้ง
สุภาษิตพระร่วง
สุภาษิตพระร่วง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ