ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมวิทยา ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมวิทยาปีการศึกษา 2564

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย จำนวน/ปริมาณ และระดับคุณภาพโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิคมวิทยา ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิคมวิทยา ต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมวิทยา ปีการศึกษา 2564 โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ใช้ในการประเมินกลุ่มตัวอย่างในการประเมินประกอบด้วย นักเรียน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 317 คน ครูโรงเรียนนิคมวิทยา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 73 คน ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 317 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิคมวิทยา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 7 ฉบับ แบบันทึกจำนวน/ปริมาณ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียน ใช้บันทึกผลการประเมินตามสภาพจริงปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ฉบับ รวมทั้งสิ้น จำนวน 9 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.75-0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมวิทยา ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิคมวิทยา พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด ( x̄ = 4.44,S.D. = 0.57) อยู่ในระดับมาก

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมวิทยา ปีการศึกษา 2564 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ ตามความคิดเห็นของครู โดยรวม พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก ( x̄ = 4.20,S.D. = 0.66) อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมวิทยา ปีการศึกษา 2564 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ ตามความคิดเห็นของ ครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิคมวิทยาพบว่า ทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด (x̄ = 4.40 , S.D. = 0.57) อยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมวิทยา ปีการศึกษา 2564 ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่

4.1 แสดงจำนวน/ปริมาณการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

4.1.1 ทุนการศึกษา จำนวนเงิน 250,000 บาท

4.1.2 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มูลค่าจำนวน 200,000 บาท

4.1.3 งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ สิ่งอำนวยสะดวกและการบริหารจัดการ จำนวนเงิน 121,500 บาท

4.1.4 สื่อนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ปรุบปรับสนามกีฬา 1,800,000 บาท

4.1.5 บุคลากรจัดอบรมความรู้ด้านต่างๆ แก่นักเรียน จำนวน 26 ครั้ง ครอบคลุมการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับชั้น ตามความต้องการจำเป็นของการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4.1.6 ชุมชนสัมพันธ์ (ธาราพาโชค ร่วมกับศาลหลวงเตี่ย กม.12) เงินสด จำนวนเงิน 312,659 บาท และบริจาคสิ่งของจำนวน 104 รายการ เป็นเงิน 120,000 บาท

4.2 แสดงผลระดับคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านทรัพยากรการเงิน ด้านทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ และด้านทรัพยากรการจัดการ ของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมวิทยา ปีการศึกษา 2564 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน

ตามความคิดเห็นของครู โดยรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด (x̄ = 4.32,S.D. = 0.65) อยู่ในระดับมาก

4.3 แสดงผลด้านการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรด้านบุคคล ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรด้านวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพยากรด้านการจัดการ ของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมวิทยา ปีการศึกษา 2564 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิคมวิทยา ตามประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน ทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด ( x̄ = 4.26 , S.D. = 0.59) อยู่ในระดับมาก

4.4 แสดงผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป ของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมวิทยา ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิคมวิทยา ตามประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน ทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด (x̄ = 4.31 , S.D. = 0.60) อยู่ในระดับมาก

4.5 ผลการประเมินคุณภาพภายในสภานศึกษาตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนิคมวิทยา ปีการศึกษา 2564 พบว่า ทุกมาตรฐานมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.6 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิคมวิทยา ที่มีต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมวิทยา ปีการศึกษา 2564 พบว่าทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด (x̄ = 4.49, S.D. = 0.53) อยู่ในระดับมาก

สรุปผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมวิทยา ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ทุกประเด็นตัวชี้วัดมีคะแนนประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ พบว่า ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของครู ควรนำจุดด้อยที่พบไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ควรจะต้องมีการประสานเพื่อขอการสนับสนุนเพิ่มเติม

3. ด้านกระบวนการของโครงการ พบว่าการนำผลการประเมินการปรับปรุงพัฒนา

และการติดตามผล ยังมีการนิเทศกำกับติดตามน้อยเกินไป ควรมีการวางแผนและกำหนดปฏิทิน

การนิเทศการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ หรือการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการประเมินโครงการต่าง ๆ ในระดับหน่วยงานหรือกลุ่มงานย่อยทุกโครงการ

โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาการดำเนินตามโครงการต่อไป

โพสต์โดย ว่าที่ร.ต.หญิงฐาณิตา สว่างฉาย : [9 ก.ย. 2565 เวลา 08:11 น.]
อ่าน [307] ไอพี : 110.77.134.62
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,752 ครั้ง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 2...ฝีมือกระจ๋องหรองแหรง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 2...ฝีมือกระจ๋องหรองแหรง

เปิดอ่าน 9,815 ครั้ง
การศึกษาของเด็กไทยยุค Digital Society
การศึกษาของเด็กไทยยุค Digital Society

เปิดอ่าน 19,569 ครั้ง
LearnSquare
LearnSquare

เปิดอ่าน 9,453 ครั้ง
คลิปน่ารัก เด็กชายวัย4ขวบร้องเพลงแบบอินสุดๆ
คลิปน่ารัก เด็กชายวัย4ขวบร้องเพลงแบบอินสุดๆ

เปิดอ่าน 15,571 ครั้ง
เด็กไทยมีไอคิวต่ำลงจริงหรือ?
เด็กไทยมีไอคิวต่ำลงจริงหรือ?

เปิดอ่าน 14,667 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.

เปิดอ่าน 16,984 ครั้ง
กินพริกแล้วจะช่วยให้ลดความอ้วนได้หรอ?
กินพริกแล้วจะช่วยให้ลดความอ้วนได้หรอ?

เปิดอ่าน 37,302 ครั้ง
การคิดเลขในใจ
การคิดเลขในใจ

เปิดอ่าน 10,927 ครั้ง
เทคนิคการดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน
เทคนิคการดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน

เปิดอ่าน 1,731 ครั้ง
วิธีใช้ "เขียง" ให้ปลอดภัย
วิธีใช้ "เขียง" ให้ปลอดภัย

เปิดอ่าน 7,204 ครั้ง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง

เปิดอ่าน 32,800 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารการศึกษา)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารการศึกษา)

เปิดอ่าน 14,162 ครั้ง
เทคนิคการแก้ปัญหา "รูขุมขนกว้าง"
เทคนิคการแก้ปัญหา "รูขุมขนกว้าง"

เปิดอ่าน 8,217 ครั้ง
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้องเร่งแก้ไขพฤติกรรม
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้องเร่งแก้ไขพฤติกรรม

เปิดอ่าน 18,201 ครั้ง
ความลับของ "คนรวย"
ความลับของ "คนรวย"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 27,999 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553

เปิดอ่าน 9,796 ครั้ง
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน

เปิดอ่าน 16,398 ครั้ง
น้ำอาร์ซี
น้ำอาร์ซี

เปิดอ่าน 61,004 ครั้ง
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์

เปิดอ่าน 15,654 ครั้ง
Yahoo ประกาศ 10 อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี 2013
Yahoo ประกาศ 10 อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี 2013 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ