ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ผู้วิจัย ณัชญานุช สุดชาดี

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ปีที่พิมพ์ 2565

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นวิทยาการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) แบบแผนขยายความ (Explanatory Design) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการเรียนรู้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการเรียนรู้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 การจัดทำหลักสูตร มีกระบวนการจัดทำโครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำหลักสูตรและเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมประชุมอภิปรายแบบพหุลักษณะเพื่อหาฉันทามติ (Multi – Attribute Consensus Reaching : MACR) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเชิงคุณภาพของหลักสูตร ระยะที่ 2 นำหลักสูตรไปทดลองใช้ กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสมัครใจ จำนวน 30 คน และมีการทดสอบก่อนการฝึกอบรมตามหลักสูตร ระหว่างการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม และระยะที่3 ประเมินหลักสูตรและความพึงพอใจ กลุ่มเป้าหมายคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 250 คน

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า

1) ความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้ง 10 ประเด็นการพิจารณาความสอดคล้อง พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 94.48 – 88.36 พิสัยอยู่ระหว่าง 10 - 12 ประเด็นการพิจารณาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสอดคล้องด้านกิจกรรมการฝึกอบรมแต่และหัวข้อวิชาเหมาะกับสื่อเทคโนโลยี มีค่าAเฉลี่ย 94.48 พิสัยเท่ากับ 10 รองลงมาคือ ความสอดคลองของแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรมีค่าเฉลี่ย 93.54 พิสัยเท่ากับ 10 รองลงมาคือ ความสอดคล้องของเนื้อหามีประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 92.13 พิสัยเท่ากับ 10 ส่วนความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือ ด้านแผนการฝึกอบรมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 88.36 พิสัย 12

2) ผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร มีคะแนนระหว่างอบรมตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 48.93 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.56 และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบก่อนอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.00 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.67 และผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนจากแบบทดสอบหลังอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.96 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.56 สูงกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรมตามหลักสูตร

3) ผลการประเมินหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 1) หลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วน 2) วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) เนื้อหาสาระสอดคล้องกับจุดประสงค์การฝึกอบรม 4) เนื้อหาสอดคล้องมีการเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก 5) กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมกับผู้รับการอบรมพัฒนา6) การวัดประเมินผลมีความสอดคล้องเหมาะสม 7) เนื้อหามีประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ 8) กิจกรรมการฝึกอบรมแต่และหัวข้อวิชาเหมาะกับสื่อเทคโนโลยี 9) แอพพลิเคชั่นเหมาะสมกับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 10) หลักสูตรมีสื่อ/แหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับผู้รับการอบรม

4) ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (x̄ = 4.22, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ครูและบุคลากรมีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านหลักสูตรจัดให้มีการฝึกทักษะการพูดจากการออกเสียงตามคลิปเสียง มีค่าเฉลี่ย 4.56 (x̄ = 4.56, S.D. = 0.83) รองลงมาคือ หลักสูตรมีสื่อ/แอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมกับผู้รับการอบรม โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.43 ( x̄= 4.43, S.D. = 0.75)

โพสต์โดย ณัฐชานุช สุดชาดี : [11 ก.ย. 2565 เวลา 06:41 น.]
อ่าน [550] ไอพี : 61.90.38.109
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,555 ครั้ง
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม

เปิดอ่าน 60,538 ครั้ง
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์

เปิดอ่าน 10,475 ครั้ง
ว้าว น่าสนใจ คลิปวีดิโอ 7 เทคนิค ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนให้สนุกขึ้น
ว้าว น่าสนใจ คลิปวีดิโอ 7 เทคนิค ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนให้สนุกขึ้น

เปิดอ่าน 30,446 ครั้ง
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”

เปิดอ่าน 18,870 ครั้ง
วิธีควบคุมรถเมื่อ "สุนัข-มอไซค์" ตัดหน้า
วิธีควบคุมรถเมื่อ "สุนัข-มอไซค์" ตัดหน้า

เปิดอ่าน 132,020 ครั้ง
ทฤษฎีมานุษยนิยมของมาสโลว์
ทฤษฎีมานุษยนิยมของมาสโลว์

เปิดอ่าน 15,360 ครั้ง
ไทยปรับเวลาใหม่ ให้ตรงกันทั่ว ปท. บังคับใช้เริ่ม 23สค.
ไทยปรับเวลาใหม่ ให้ตรงกันทั่ว ปท. บังคับใช้เริ่ม 23สค.

เปิดอ่าน 16,869 ครั้ง
อาหารต้องเลี่ยง ภาชนะต้องห้าม อย่านำเข้าไมโครเวฟ
อาหารต้องเลี่ยง ภาชนะต้องห้าม อย่านำเข้าไมโครเวฟ

เปิดอ่าน 27,839 ครั้ง
วิธียืดเส้นก่อนออกกำลังกาย
วิธียืดเส้นก่อนออกกำลังกาย

เปิดอ่าน 10,313 ครั้ง
แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น
แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น

เปิดอ่าน 18,423 ครั้ง
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์

เปิดอ่าน 10,934 ครั้ง
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ

เปิดอ่าน 8,833 ครั้ง
คนไทยกับ "วิกฤติหนี้สิน" "การศึกษา" ถึงเวลาปฏิรูป
คนไทยกับ "วิกฤติหนี้สิน" "การศึกษา" ถึงเวลาปฏิรูป

เปิดอ่าน 7,303 ครั้ง
เชื้อไวรัสโรคหวัดมีอยู่ทั่วไปแค่เอื้อม ให้หมั่นล้าง มือกันไม่ให้เป็นสะพาน
เชื้อไวรัสโรคหวัดมีอยู่ทั่วไปแค่เอื้อม ให้หมั่นล้าง มือกันไม่ให้เป็นสะพาน

เปิดอ่าน 72,829 ครั้ง
แบบคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
แบบคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 25,334 ครั้ง
คุณรู้ไหมว่า 25 มกราคม2556 ! เกิด "กรม"ใหม่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย
คุณรู้ไหมว่า 25 มกราคม2556 ! เกิด "กรม"ใหม่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย
เปิดอ่าน 31,462 ครั้ง
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?
เปิดอ่าน 21,855 ครั้ง
ผักแว่น...ผักพื้นบ้านแต่มีคุณค่า
ผักแว่น...ผักพื้นบ้านแต่มีคุณค่า
เปิดอ่าน 15,023 ครั้ง
เทคนิคซ้อนฉากหลังของหนังฮอลลีวูด เจ๋งจริงๆ
เทคนิคซ้อนฉากหลังของหนังฮอลลีวูด เจ๋งจริงๆ
เปิดอ่าน 11,909 ครั้ง
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ