ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ผู้รายงาน นางสาวสกนจัน โคตรพัฒน์

สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ปีที่ศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน

ความสอดคล้องด้านบริบท (Context) ความพร้อมและความพอเพียงด้านปัจจัยน าเข้า (Input)

การด าเนินการด้านกระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของโครงการในโดยใช้รูปแบบ

การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครอง รวมจ านวน 535 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1

แบบสอบถามบริบทของโครงการ จ านวน 12 ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 0.45 – 0.90 ค่าความเชื่อมั่น 0.86

ฉบับที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยน าเข้าของโครงการ จ านวน 20 ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 0.46 – 0.92

ค่าความเชื่อมั่น 0.87 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ จ านวน 30 ข้อ

ค่าอ านาจจ าแนก 0.44 – 0.94 ค่าความเชื่อมั่น 0.89 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามผลผลิตของโครงการ

ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ตอนที่ 1 แบบสอบถามด้านผลผลิต ได้แก่ ร่างกาย สังคม อารมณ์สติปัญญา

บ้าน วัด โรงเรียน จ านวน 44 ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 0.46 – 0.90 ค่าความเชื่อมั่น 0.85 ตอนที่ 2

แบบสอบถามด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จ านวน 20 ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 0.48 – 0.89

ค่าความเชื่อมั่น 0.88 ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ

จ านวน 10 ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 0.47 – 0.92 ค่าความเชื่อมั่น 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ได้แก่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( )และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ผลการประเมินพบว่า

1. บริบทของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และ

ระดับมาก 9 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ โครงการท าให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการด าเนิน

โครงการ

2

2. ปัจจัยน าเข้าของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และทุกด้านอยู่ในระดับมาก

โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านบุคลากร

ด้านโครงสร้างบริหารงานและหลักสูตรสถานศึกษา ด้านงบประมาณ และรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ

มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานอื่น

3. กระบวนการด าเนินงานของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และทุกด้านอยู่ใน

ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวางแผนการด าเนินงาน รองลงมาตามล าดับ คือ

ด้านการด าเนินการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ด้านการนิเทศ ติดตาม ก ากับ การด าเนินงาน

ด้านการปรับปรุงและพัฒนา ด้านการประเมินผลและการเผยแพร่การด าเนินงาน และรายข้อพบว่า

อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 26 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการมีการวางแผน

ขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการก าหนดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่บริหารงาน

โครงการที่สอดคล้องกับคุณวุฒิและความรู้ความสามารถ

4. ผลผลิตของโครงการ ดังนี้

4.1 ผลผลิตด้านร่างกาย สังคม อารมณ์สติปัญญา บ้าน วัด โรงเรียน ของโครงการ

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และระดับมาก 2 ด้าน

โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านร่างกาย รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านอารมณ์ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

ด้านบ้าน วัด โรงเรียน และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 21 ข้อ และระดับมาก 23 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ นักเรียนมีความศรัทธาในพระรัตนตรัย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับ

มาพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม

4.2 ผลผลิตด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ

รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน และระดับมาก 5 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความมีวินัย

รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์

ด้านความขยัน ด้านความมีสติและละเอียดรอบคอบ ด้านความสามัคคีด้านความสุภาพ ด้านความเอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่และเสียสละ ด้านความยุติธรรม และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 12 ข้อ และระดับมาก 8 ข้อ

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือกติกาต่าง ๆ ของ

ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชนและประเทศชาติข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ นักเรียนเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

รู้จักแบ่งปันสิ่งของ และเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้วยความเต็มใจ

4.3 ผลผลิตด้านคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 8 ข้อ และระดับมาก 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ

สามารถน าคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธไปประยุกต์ใช้ในการท างาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด

คือ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสม

โพสต์โดย ความอดทนของคนขยัน : [13 ก.ย. 2565 เวลา 08:25 น.]
อ่าน [2342] ไอพี : 182.52.91.146
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 358,742 ครั้ง
ครุ ลหุ เอก โท
ครุ ลหุ เอก โท

เปิดอ่าน 21,211 ครั้ง
เทคนิคปลดหนี้ที่ควรรู้ หมดหนี้สินไว ๆ ต้องทำตามนี้
เทคนิคปลดหนี้ที่ควรรู้ หมดหนี้สินไว ๆ ต้องทำตามนี้

เปิดอ่าน 13,769 ครั้ง
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย

เปิดอ่าน 25,813 ครั้ง
ปัสสาวะบอกโรค ลองสังเกตตัวเองดูสิ
ปัสสาวะบอกโรค ลองสังเกตตัวเองดูสิ

เปิดอ่าน 98,762 ครั้ง
กรีฑา (Athletics)
กรีฑา (Athletics)

เปิดอ่าน 15,036 ครั้ง
ประโยชน์ของ ADSL
ประโยชน์ของ ADSL

เปิดอ่าน 95,278 ครั้ง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

เปิดอ่าน 30,182 ครั้ง
"พริกขี้หนูเลย"กับ"พริกขี้หนูยอดสน"ทางเลือกใหม่ของการ ปลูกพริก
"พริกขี้หนูเลย"กับ"พริกขี้หนูยอดสน"ทางเลือกใหม่ของการ ปลูกพริก

เปิดอ่าน 734 ครั้ง
PBISS | The Most Caring and Innovative International School of Koh Samui
PBISS | The Most Caring and Innovative International School of Koh Samui

เปิดอ่าน 14,460 ครั้ง
ASEAN
ASEAN

เปิดอ่าน 18,580 ครั้ง
ดอกไม้ 5 ชนิด พิชิตโรค
ดอกไม้ 5 ชนิด พิชิตโรค

เปิดอ่าน 11,185 ครั้ง
ทายนิสัยจากการเล่นเกมส์
ทายนิสัยจากการเล่นเกมส์

เปิดอ่าน 69,201 ครั้ง
รูปแบบการรายงานผลการวิจัยแบบเป็นทางการ
รูปแบบการรายงานผลการวิจัยแบบเป็นทางการ

เปิดอ่าน 4,322 ครั้ง
ประวัติ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ชนะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประวัติ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ชนะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เปิดอ่าน 12,160 ครั้ง
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ

เปิดอ่าน 111,301 ครั้ง
รำข้าว คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง
รำข้าว คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง
เปิดอ่าน 11,315 ครั้ง
ความสวยยังเพิ่มได้ แล้วความสูงเพิ่มได้ไหม ?!
ความสวยยังเพิ่มได้ แล้วความสูงเพิ่มได้ไหม ?!
เปิดอ่าน 13,418 ครั้ง
qr code คืออะไร
qr code คืออะไร
เปิดอ่าน 48,313 ครั้ง
ประโยชน์จาก "ส้มตำ"
ประโยชน์จาก "ส้มตำ"
เปิดอ่าน 12,963 ครั้ง
โรคเอ็มเอส โรคร้ายของหนุ่มสาว
โรคเอ็มเอส โรคร้ายของหนุ่มสาว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ