ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี (WARIT MORAL MODEL) ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

สภาพปจจุบันปญหา ความสําคัญและความจําเปน

จากพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต

อ ประชาชนชาวไทยให “ชวยสรางคนดีใหบานเมือง” พรอมทั้งพระราชทานหลัก 3 ประการ ที่เกี่ยวกับครู

และนักเรียนไววา “ใหครูรักเด็ก เด็กรักครู” “ใหครูสอนให เด็กมีน้ําใจตอเพื่อไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับ

ตัวเอง และใหเด็กที่เรียนเกงชวยสอนเพื่อนที่เรียนชากวา” “ใหครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนทํารวมกันเพื่อให

เห็นคุณคาของความสามัคคี” และพระราชปณิธาน จากพระราชกระแสรับสั่งขางตน สมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทาน พระบรมราโชบาย ดานการศึกษาเพื่อสานตอ

พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 วา การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน

4 ดาน คือ 1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทํา มีอาชีพ

4 .เปนพลเมืองที่ดี

ดังนั้น การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหกับเยาวชนของชาติใหเปนคนดีมีคุณธรรมจึงมีความจําเปน

การจัดการศึกษาจึงเปนกลไกหนึ่งที่จะชวยขัดเกลา บมเพาะความดีงามใหค้ําจุนเยาวชนไทยสืบไป จึงสราง

นวัตกรรมการบริหารที่มุงเนนความเปนเลิศในดานความรู ควบคูกับคุณธรรม จริยธรรม ที่คลอบคลุมตั้งแต

ผูบริหาร ครู นักเรียน ตลอดจนความรวมมือจากชุมชน ดวยการสรางแรงบันดาลใจ โดยใชกระบวนการ

พัฒนาการบริหารสูคุณธรรมของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ (WARIT MORAL MODEL)

2) วัตถุประสงค

2.1) เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสงเสริมใหนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู

และขยายผลสูเครือขายได

2.2) เพื่อใหโรงเรียน ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม

ในการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมความดีในรูปแบบตางๆ

2.3) เพื่อพัฒนานวัตกรรมสรางคนดี และเผยแพรขยายเครือขายได

๓) เปาหมายในการดําเนินงาน กลุมเปาหมาย

3.1) เปาหมายเชิงปริมาณ

๓.๑.1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิจํานวน 80 คน

3.1.2) ผูเรียนมีคุณภาพสอดคลองกับคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 รอยละ 95

3.1.3) ผูปกครอง ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการสรางและ

สงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท รอยละ 95

3.2) เชิงคุณภาพ

3.2.1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ มีการจัดการศึกษา

เพื่อสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทอยางมีประสิทธิภาพ

3.2.2) ผูเรียนมีคุณภาพสอดคลองกับคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 สามารถดําเนินชีวิตได

อยางมีความสุข

3.2.3) ผูปกครอง ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริม

ความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

๔) แนวคิดทฤษฎี

การสรางแรงบันดาลใจเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูนํารวมสมัยสามารถบริหารงานไดสําเร็จตาม

เปาหมาย เปนวิธีการที่ผูนําคาดการณเปาหมายในอนาคตขององคกรโดยกระตุนใหบุคลากรมีสวนรวมใน

การปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ กระตุนใหมีการตอบสนองอยางมีทิศทางและดําเนินไปสูเปาหมายตามที่ตองการ

ทาทายในเรื่องงานและกระตุนจิตวิญญาณของทีมใหมีชีวิตชีวา โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดแงบวก

การสรางแรงบันดาลใจนับวามีความสําคัญตอการบริหารจัดการของผูนํา ชวยสงเสริมใหบุคลากรทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร เสริมสรางความสามัคคีทําใหเกิด

ความภักดีตอองคกร จูงใจใหเกิดการคิดสรางสรรค ทําใหบุคลากรเกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในองคกร

ดังนั้นผูนําจําเปนตองมีกลยุทธในการสรางแรงบันดาลใจ ทั้งกลยุทธการสรางแรงบันดาลใจในตนเอง

เพื่อเปนแบบอยางแกบุคลากร รวมทั้งกลยุทธการสรางแรงบันดาลใจแกบุคลากรเพื่อกระตุนใหบุคลากร

ทํางานอยางทุมเทเสียสละเกิดความรักและความผูกพันตอองคกรใหประสบผลสําเร็จตอไป (สมชาย

เทพแสง, คณิต สุขรัตน. กลยุทธในการสรางแรงบัลดาลใจของผูนํารวมสมัย, การประชุมสัมมนาการบริหาร

การศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1 ,วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 16 ฉบับที่ 30

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562)

โพสต์โดย ทิว : [13 ก.ย. 2565 เวลา 11:05 น.]
อ่าน [2489] ไอพี : 1.20.168.75
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,307 ครั้ง
มะละกอ กินเท่าไหร่ไม่เคยพอ
มะละกอ กินเท่าไหร่ไม่เคยพอ

เปิดอ่าน 9,337 ครั้ง
OLATE DOGS คลิปการแสดงสุนัข สำหรับคนรักน้องหมา บอกได้เลยว่า น้องหมาสุดยอดมาก
OLATE DOGS คลิปการแสดงสุนัข สำหรับคนรักน้องหมา บอกได้เลยว่า น้องหมาสุดยอดมาก

เปิดอ่าน 59,628 ครั้ง
จรรยาบรรณครู
จรรยาบรรณครู

เปิดอ่าน 55,680 ครั้ง
คลิปเด็กฝรั่งท่อง ก.ไก่จนจบ น่ารักมากครับ
คลิปเด็กฝรั่งท่อง ก.ไก่จนจบ น่ารักมากครับ

เปิดอ่าน 942 ครั้ง
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?

เปิดอ่าน 11,185 ครั้ง
ทายนิสัยจากการเล่นเกมส์
ทายนิสัยจากการเล่นเกมส์

เปิดอ่าน 10,349 ครั้ง
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย

เปิดอ่าน 13,982 ครั้ง
ชวน สวดมนต์ข้ามปี รับ ปีใหม่ 2553
ชวน สวดมนต์ข้ามปี รับ ปีใหม่ 2553

เปิดอ่าน 20,349 ครั้ง
คุณครูหายไปไหนครับ?
คุณครูหายไปไหนครับ?

เปิดอ่าน 3,541 ครั้ง
สลากออนไลน์ ขึ้นเงินอย่างไร
สลากออนไลน์ ขึ้นเงินอย่างไร

เปิดอ่าน 36,882 ครั้ง
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต

เปิดอ่าน 26,210 ครั้ง
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.

เปิดอ่าน 12,549 ครั้ง
จ้ำม่ำอย่างไร? ลูกถึงแข็งแรง
จ้ำม่ำอย่างไร? ลูกถึงแข็งแรง

เปิดอ่าน 57,581 ครั้ง
12 ต้นไม้บนโต๊ะทำงานยอดนิยม ประดับไว้ให้สดชื่น
12 ต้นไม้บนโต๊ะทำงานยอดนิยม ประดับไว้ให้สดชื่น

เปิดอ่าน 57,280 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 16 การเตะเข้าเล่น
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 16 การเตะเข้าเล่น

เปิดอ่าน 11,661 ครั้ง
"ครู" ผู้เปลี่ยนชีวิต "ศิษย์"
"ครู" ผู้เปลี่ยนชีวิต "ศิษย์"
เปิดอ่าน 13,518 ครั้ง
คลิปสาธิตวิธีการทำแจกันหลอดไฟ
คลิปสาธิตวิธีการทำแจกันหลอดไฟ
เปิดอ่าน 16,616 ครั้ง
กำแพงกั้นเสียง
กำแพงกั้นเสียง
เปิดอ่าน 21,178 ครั้ง
หลักสูตรการผลิตครู ควรเป็น 4 หรือ 5 ปีดี โดย : ดิเรก พรสีมา
หลักสูตรการผลิตครู ควรเป็น 4 หรือ 5 ปีดี โดย : ดิเรก พรสีมา
เปิดอ่าน 9,667 ครั้ง
คนไทย80% กินอาหารเกินจำเป็นร่างกาย
คนไทย80% กินอาหารเกินจำเป็นร่างกาย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ