ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

หน่วยงาน : โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ผู้รายงาน : วสันต์ สวัสดิ์สุข

ปีการศึกษา : 2564

การประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ส่วนขยายผลผลิตของโครงการด้านผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน การถ่ายทอดส่งต่อ และความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPPiest Model ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 130 คน ประกอบด้วย คณะครูโรงเรียนแม่แอบวิทยาคม จำนวน 22 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 50 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 50 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผลการประเมินพบว่า

1. พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นนักเรียน และผู้ปกครองมากที่สุด จำนวน 50 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 37.03 รองลงมาได้แก่ครู จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.29 และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.62

2. ผลการประเมินด้านบริบทโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก 1) กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาสถานการณ์ปัจจุบัน 2) กิจกรรมมีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาปัจจุบันของโรงเรียน 3) กิจกรรม โครงการสอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามลำดับ

3. ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก 1) จำนวนบุคลากรในการดำเนินโครงการมีความพอเพียง

2)ระบบการบริหารภายในโรงเรียนเอื้อต่อการดำเนินกิจกรรม 3) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ตามลำดับ

4. ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก 1) ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ทุกกิจกรรม 2) มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมของโครงการ 3) การจัดกิจกรรมของโครงการ มีความต่อเนื่อง เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ตามลำดับ

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต โดยมีผลการประเมินส่วนขยายผลผลิตแต่ละด้าน ดังนี้

5.1 ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก 1) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ 2) นักเรียนมีความสุข เมื่อได้ทำกิจกรรม 3) นักเรียนได้องค์ความรู้จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามลำดับ

5.2 ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก 1) นักเรียนมีความสุขเมื่อทำกิจกรรม 2) โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด 3) นักเรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามลำดับ

5.3 ผลการประเมินโครงการ ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก 1) สถานศึกษามีความปลอดภัยในการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด 19 2) สถานศึกษามีความพร้อมในด้านสถานที่จัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด 19 3)ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการสอนของโรงเรียน ตามลำดับ

5.4 ผลการประเมินโครงการด้านผลกระทบ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1)นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนและครูจัดให้ 2) ครูได้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด 19 3) การดำเนินโครงการทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานด้านผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ตามลำดับ

5.5 ผลการประเมินโครงการด้านประสิทธิผล ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะได้หลากหลายด้าน 2) กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมและสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาได้ 3) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจและเห็นความสำคัญของโครงการ ตามลำดับ

5.6 ผลการประเมินโครงการการด้านความยั่งยืน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีกรอบการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้สามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์อื่นได้ 3) โครงการมีการดำเนินงานตามหลักการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ตามลำดับ

5.7 ผลการประเมินโครงการด้านการถ่ายทอดส่งต่อ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก 1) ครูมีความภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 2) มีการถ่ายทอดประสบการณ์ การปฏิบัติกิจกรรมของโครงการด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานอื่น 3) โรงเรียนสามารถบริหารโครงการจนประสบผลสำเร็จ และเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่นได้ และครูผู้เข้าร่วมโครงการ นำความรู้ที่ได้พัฒนาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อครูคนอื่นในรูปแบบชุมชนวิชาชีพได้(PLC) ตามลำดับ

โพสต์โดย วสันต์ : [14 ก.ย. 2565 เวลา 06:19 น.]
อ่าน [673] ไอพี : 171.4.238.12
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,765 ครั้ง
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 47,385 ครั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

เปิดอ่าน 16,431 ครั้ง
ทำไมหนังสือที่เก็บไว้นาน ๆ กระดาษมักกลายเป็นสีเหลือง
ทำไมหนังสือที่เก็บไว้นาน ๆ กระดาษมักกลายเป็นสีเหลือง

เปิดอ่าน 24,433 ครั้ง
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส

เปิดอ่าน 56,556 ครั้ง
ห้องสมุด 3 ดี
ห้องสมุด 3 ดี

เปิดอ่าน 15,163 ครั้ง
ปลุกสมองตื่นตัวด้วย
ปลุกสมองตื่นตัวด้วย 'มื้อเช้า'

เปิดอ่าน 7,705 ครั้ง
คัดเลือกคนจากสถาบัน
คัดเลือกคนจากสถาบัน

เปิดอ่าน 11,533 ครั้ง
1 ธันวา..วันเอดส์โลก
1 ธันวา..วันเอดส์โลก

เปิดอ่าน 57,281 ครั้ง
ประวัติ มหาตมะ คานธี
ประวัติ มหาตมะ คานธี

เปิดอ่าน 17,158 ครั้ง
สร้าง logo Icon ใส่ใน Favorite
สร้าง logo Icon ใส่ใน Favorite

เปิดอ่าน 233,670 ครั้ง
ตอบข้อข้องใจ...เงิน ช.พ.ค. ที่ผู้ตายจะได้รับ
ตอบข้อข้องใจ...เงิน ช.พ.ค. ที่ผู้ตายจะได้รับ

เปิดอ่าน 50,375 ครั้ง
มารยาทของการจับมือ (shaking Hands)
มารยาทของการจับมือ (shaking Hands)

เปิดอ่าน 8,826 ครั้ง
เชื้อ "ดื้อยา" อันตรายใกล้ตัว
เชื้อ "ดื้อยา" อันตรายใกล้ตัว

เปิดอ่าน 12,951 ครั้ง
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 20,844 ครั้ง
ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ลูกครึ่งไทย-จีน..ทนหวัดนก
ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ลูกครึ่งไทย-จีน..ทนหวัดนก

เปิดอ่าน 10,698 ครั้ง
เผยโฉมอินเตอร์เฟซของ Google Pad
เผยโฉมอินเตอร์เฟซของ Google Pad
เปิดอ่าน 41,416 ครั้ง
Animation สอนภาษาอังกฤษ (การทักทาย)
Animation สอนภาษาอังกฤษ (การทักทาย)
เปิดอ่าน 15,181 ครั้ง
สื่อดิจิทัล “Learning Object” ชุดใหม่ สสวท.พร้อมให้ใช้งานแล้ว
สื่อดิจิทัล “Learning Object” ชุดใหม่ สสวท.พร้อมให้ใช้งานแล้ว
เปิดอ่าน 12,639 ครั้ง
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
เปิดอ่าน 40,921 ครั้ง
30 สุดยอดอาหาร ที่เป็นยาดีต่อสุขภาพ
30 สุดยอดอาหาร ที่เป็นยาดีต่อสุขภาพ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ