ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนบ้านยางโทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผู้วิจัย นางนิตยา แม้นพยัคฆ์

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความ

ต้องการในการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนบ้านยางโทน ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก โรงเรียนบ้านยางโทนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 3) เพื่อศึกษาผล

การใช้กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนบ้านยางโทน ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา

สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก โรงเรียนบ้านยางโทน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ขั้นตอนที่ 2 การ

พัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนบ้านยางโทน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก โรงเรียนบ้านยางโทน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ขั้นตอนที่ 1

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านยางโทน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี

เขต 2 จ านวน 13 คน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ

แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะครูในการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนบ้านยางโทน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าคู่มือกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย

ความส าคัญและปัญหา หลักการ จุดมุ่งหมาย สาระที่ใช้ในการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา สื่อและ

แหล่งเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่

แบบทดสอบวัดความรู้ แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบประเมิน

ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ แบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อการพัฒนา

สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้เชิงรุก

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช้คู่มือกิจกรรม แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เตรียมการ เป็นการท า

ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาและการทดสอบความรู้ก่อนการพัฒนา ระยะที่ 2 สร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ระยะที่ 3 การน าความรู้สู่การปฏิบัติจริง ได้แก่ การออกแบบ

การจัดการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ และการรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโรงเรียนบ้านยางโทน ส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย สภาพที่พึงประสงค์ของการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนบ้านยางโทน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนาคู่มือกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก โรงเรียนบ้านยางโทนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีค่าความ

เหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และแผนกิจกรรม 5 แผน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ผลการใช้กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก พบว่า ครูมีผลการทดสอบความรู้หลัง

การเข้ารับการพัฒนาสูงกว่าก่อนเข้ารับการพัฒนา อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีผล

การประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการ

ประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีผล

การประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15

และจ านวน 7 คน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 53.85 ผลการวัดเจตคติของครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะครู

ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีต่อการเรียนรู้เชิงรุก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย แววตา : [15 ก.ย. 2565 เวลา 09:31 น.]
อ่าน [692] ไอพี : 118.172.46.130
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,595 ครั้ง
กินแก้โรค ข้าวสมุนไพรหลากสี
กินแก้โรค ข้าวสมุนไพรหลากสี

เปิดอ่าน 492,887 ครั้ง
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 8,312 ครั้ง
ปิดตำนาน Geocities ผู้แพ้ในโลกอินเตอร์เน็ต
ปิดตำนาน Geocities ผู้แพ้ในโลกอินเตอร์เน็ต

เปิดอ่าน 66,585 ครั้ง
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา

เปิดอ่าน 25,818 ครั้ง
ใช้ยานอนหลับกับข้อควรระวัง
ใช้ยานอนหลับกับข้อควรระวัง

เปิดอ่าน 5,343 ครั้ง
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เปิดอ่าน 12,320 ครั้ง
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม

เปิดอ่าน 14,418 ครั้ง
"SEGWAY" นวตกรรมแห่งโลกอนาคต
"SEGWAY" นวตกรรมแห่งโลกอนาคต

เปิดอ่าน 8,802 ครั้ง
ยิงแอดบน Facebook เองกับจ้างเอเจนซี่ อันไหนเวิร์คกว่ากัน
ยิงแอดบน Facebook เองกับจ้างเอเจนซี่ อันไหนเวิร์คกว่ากัน

เปิดอ่าน 21,935 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์

เปิดอ่าน 15,112 ครั้ง
มะขามป้อม
มะขามป้อม

เปิดอ่าน 8,432 ครั้ง
พืชผักสวนครัว
พืชผักสวนครัว

เปิดอ่าน 30,338 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดอ่าน 13,876 ครั้ง
ฮวงจุ้ยห้องนอน เพื่อรักยืนยาว
ฮวงจุ้ยห้องนอน เพื่อรักยืนยาว

เปิดอ่าน 9,932 ครั้ง
หนุ่มสาวออฟฟิศ ระวังหมอนรองกระดูกเสื่อมเร็ว
หนุ่มสาวออฟฟิศ ระวังหมอนรองกระดูกเสื่อมเร็ว

เปิดอ่าน 23,113 ครั้ง
เรื่องของ"เลข 9" ในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009
เรื่องของ"เลข 9" ในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009
เปิดอ่าน 18,651 ครั้ง
5 ต้นไม้ดูดสารพิษ ช่วยกรองอากาศแบบธรรมชาติ
5 ต้นไม้ดูดสารพิษ ช่วยกรองอากาศแบบธรรมชาติ
เปิดอ่าน 9,891 ครั้ง
นับถอยหลังทั้งกาย-ใจ เทศกาลกินเจ ทำกุศลเพื่อ สุขภาพ
นับถอยหลังทั้งกาย-ใจ เทศกาลกินเจ ทำกุศลเพื่อ สุขภาพ
เปิดอ่าน 322,588 ครั้ง
  ภาษาไทยเขียนอย่างไร...?  ให้ถูกต้อง
ภาษาไทยเขียนอย่างไร...? ให้ถูกต้อง
เปิดอ่าน 57,478 ครั้ง
ฟรีระบบเว็บไซต์โรงเรียน (ไม่ใช้ดาต้าเบส)
ฟรีระบบเว็บไซต์โรงเรียน (ไม่ใช้ดาต้าเบส)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ