ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สืบสานรักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคนดีสู่สังคมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สืบสานรักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา

เพื่อสร้างคนดีสู่สังคมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15

(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

ชื่อผู้ประเมิน : อนันต์ ทานัน

ปีที่รายงาน : 2564

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สืบสานรักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคนดีสู่สังคมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และส่วนขยายผลผลิตของโครงการด้านผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถ่ายทอดส่งต่อ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPPIEST Model ประชากรที่ใช้ในการประเมิน มีจำนวนทั้งสิ้น 55 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 คน (ไม่รวมผู้ประเมิน) คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ไม่รวมกรรมการโดยตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และกรรมการที่เป็นผู้แทนครูผู้สอน) ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 28 คน ผู้นำชุมชนในเขตบริการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จำนวน 10 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 8 ฉบับ ฉบับที่ 1 การประเมินด้านบริบทโครงการ ฉบับที่ 2 การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 3 การประเมินด้านกระบวนการ ฉบับที่ 4 การประเมินส่วนขยายผลผลิตด้านผลกระทบ ฉบับที่ 5 การประเมินส่วนขยายผลผลิตด้านประสิทธิผล ฉบับที่ 6 การประเมินส่วนขยายผลผลิต ด้านพฤติกรรมของนักเรียนตามแนวทางศาสตร์พระราชาพระบรมราโชบาย ฉบับที่ 7 การประเมินส่วนขยายผลผลิต ด้านความยั่งยืน ฉบับที่ 8 การประเมินส่วนขยายผลผลิต ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ แบบสอบถามทั้งหมด เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

จากการศึกษาการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สืบสานรักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคนดีสู่สังคมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

1. ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 350 คน คิดเป็น ร้อยละ 86.42 รองลงมา ได้แก่ ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 6.91 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.21 ผู้นำชุมชนในเขตบริการโรงเรียน จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.47 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.74 และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามลำดับ

2. ผลการประเมินด้านบริบทโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ทำความเข้าใจในนโยบายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รองลงมา คือ มีนโยบายน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา และหรือระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี และโรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ จัดทำแผนการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติได้ สถานที่สาหรับใช้ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ และโรงเรียนมีการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างรอบด้านในการกำหนดแหล่งเรียนรู้ตามลำดับ

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ กิจกรรมของโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ รองลงมาคือ การกําหนดขั้นตอนการจัดทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสม การกําหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผลโครงการมีความเหมาะสม และการกําหนดระยะเวลาและสถานที่ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสม ตามลำดับ

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต โดยมีผลการประเมินส่วนขยายผลผลิตแต่ละด้าน ดังนี้

5.1 ผลการประเมินส่วนขยายผลผลิตด้านผลกระทบโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมของโครงการ รองลงมานักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และครูสามารถปรับตัว พัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและชุมชนในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.2 ผลการประเมินส่วนขยายผลผลิตด้านประสิทธิผลตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ได้แก่ นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนแสดงออกถึงการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนักเรียนมีความสนใจในงานเกษตรตามลำดับ

5.3 ผลการประเมินส่วนขยายผลผลิตด้านประสิทธิผล คุณธรรมของนักเรียนตามแนวทาง ศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบาย 12 ข้อ รัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ข้อ รัชกาลที่ 10 ของโครงการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคนดีสู่สังคมของ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) โดยครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การรู้จักมัธยัสถ์ อดออม ฝากเงินไว้ในบัญชี มีความกตัญญูกตเวที มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรมตามลำดับ

5.4 ผลการประเมินส่วนขยายผลผลิตด้านความยั่งยืนโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ของโรงเรียนในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างชัดเจน รองลงมา มีกรอบการพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม และมีการกำหนดหลักสูตรสถานศึกษาจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายสำคัญของสถานศึกษา ตามลำดับ

5.5 ผลการประเมินส่วนขยายผลผลิตด้านการถ่ายทอดส่งต่อโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีโครงการสามารถเป็นแบบอย่างขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นได้ รองลงมือ คือ โรงเรียนประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก ตามลำดับ

โพสต์โดย aa : [17 ก.ย. 2565 เวลา 09:20 น.]
อ่าน [822] ไอพี : 171.4.240.11
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,682 ครั้ง
ยาปฏิชีวนะ
ยาปฏิชีวนะ

เปิดอ่าน 2,709 ครั้ง
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี

เปิดอ่าน 1,858 ครั้ง
บัตรเลือกตั้ง 2566
บัตรเลือกตั้ง 2566

เปิดอ่าน 16,763 ครั้ง
แนวทางการประเมินคุณภาพรอบสี่
แนวทางการประเมินคุณภาพรอบสี่

เปิดอ่าน 9,854 ครั้ง
ปัญหา คือ การเรียนรู้ ?
ปัญหา คือ การเรียนรู้ ?

เปิดอ่าน 14,658 ครั้ง
10 เคล็ดลับคลายความเหนื่อยล้า ปลุกพลังกลับมาอีกครั้ง
10 เคล็ดลับคลายความเหนื่อยล้า ปลุกพลังกลับมาอีกครั้ง

เปิดอ่าน 13,122 ครั้ง
"คนไร้ตัวตน" รายการตีสิบ 25 ก.ย.2555
"คนไร้ตัวตน" รายการตีสิบ 25 ก.ย.2555

เปิดอ่าน 10,356 ครั้ง
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้

เปิดอ่าน 40,180 ครั้ง
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม

เปิดอ่าน 106,580 ครั้ง
กรรม คือ อะไร?
กรรม คือ อะไร?

เปิดอ่าน 29,623 ครั้ง
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)

เปิดอ่าน 11,997 ครั้ง
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษครูอาชีวะทั่วประเทศ
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษครูอาชีวะทั่วประเทศ

เปิดอ่าน 10,841 ครั้ง
เคยได้ยินแต่ Copyright อย่างเดียว มาดูว่า Copyleft บ้าง
เคยได้ยินแต่ Copyright อย่างเดียว มาดูว่า Copyleft บ้าง

เปิดอ่าน 73,554 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

เปิดอ่าน 9,326 ครั้ง
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เปิดอ่าน 214,943 ครั้ง
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2558
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2558
เปิดอ่าน 9,560 ครั้ง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ทำคลิป แนะนำขั้นตอนการสมัครครูผู้ช่วย ชมกันเลย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ทำคลิป แนะนำขั้นตอนการสมัครครูผู้ช่วย ชมกันเลย
เปิดอ่าน 36,223 ครั้ง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
เปิดอ่าน 41,307 ครั้ง
"หัวใจเต้นผิดจังหวะ" แค่ตื่นเต้นหรือป่วย
"หัวใจเต้นผิดจังหวะ" แค่ตื่นเต้นหรือป่วย
เปิดอ่าน 18,626 ครั้ง
อนาคตของระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์
อนาคตของระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ