ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตพิชิตการอ่านด้วยระบบดิจิทัล 4.0 โรงเรียนสวีวิทยา

การประเมินเรื่อง : การประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตพิชิตการอ่านด้วยระบบดิจิทัล 4.0

โรงเรียนสวีวิทยา

ผู้ประเมิน : นางสาวจุไรรัตน์ อ่อนมุข

สถานศึกษา : โรงเรียนสวีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ปีที่ประเมิน : 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตพิชิตการอ่านด้วยระบบดิจิทัล 4.0 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินบริบท 2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า 3. เพื่อประเมินกระบวนการ 4. เพื่อประเมินผลผลิต ของโครงการ 4.1) พฤติกรรมนิสัยรักการอ่านและค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง 4.2) ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการ 4.3) ระดับความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการ การประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้มี 4 กลุ่ม จำนวน 3,464 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 711 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

1. ด้านบริบท พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = .69) รายข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.36 – 4.66 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อที่ 8 วัตถุประสงค์มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66, S.D. = .65) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อที่ 5 โครงการมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ( = 4.36, S.D. = .78) เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่าผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยภาพรวมผ่านเกณฑ์ อยู่ระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = .69)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D. = .69) รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.28 – 4.60 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่ 7 กิจกรรมที่กำหนดมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D. = .64) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือข้อที่ 8 กิจกรรมที่กำหนดเป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานของโครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.28, S.D. = .76) เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่าผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยภาพรวมผ่านเกณฑ์ อยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D. = .69)

3. ด้านกระบวนการ พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.44, S.D. = .69) รายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.14 – 4.71 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อที่ 20 มีการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการและนำเสนอต่อผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71, S.D. = .69) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อที่ 17 มีมีปฏิทิน คู่มือแนวทางนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ที่เป็นรูปธรรม อยู่ในระดับมาก ( = 4.14, S.D. = .75) เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่าผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยภาพรวมผ่านเกณฑ์ อยู่ในระดับมาก ( = 4.44, S.D. = .69)

4. ด้านผลผลิต

4.1 พฤติกรรมนิสัยรักการอ่านและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.30, S.D. = 0.77) รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่ 3 นักเรียนเขียนบันทึกการอ่าน และการค้นคว้าเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, S.D. = .57) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อที่ 22 นักเรียนนำการอ่านมาเป็นกิจวัตรประจำวัน อยู่ในระดับมาก ( = 4.05, S.D. = .86)

4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.36, S.D. = .71) รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.06– 4.55 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อที่ 17 ผลการอ่านของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D. = .66) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือข้อที่ 6 มีกิจกรรมที่บูรณาการครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( = 4.06, S.D. = .80) เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด อยู่ในระดับมาก ( = 4.36, S.D. = .71)

4.3 ความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.33, S.D. = .74) รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.17– 4.66 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อที่ 6 นักเรียนทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ตลอดปีการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66, S.D. = .69) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือข้อที่ 3 กิจกรรมตรงตามความต้องการของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ( =4.17, S.D.=.82) เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.33, S.D. = .74)

โพสต์โดย กิ่งแก้ว : [18 ก.ย. 2565 เวลา 12:55 น.]
อ่าน [739] ไอพี : 171.96.133.114
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,220 ครั้ง
ประวัติการสร้างพระมหาพิชัยราชรถ และเวชยันตราชรถ
ประวัติการสร้างพระมหาพิชัยราชรถ และเวชยันตราชรถ

เปิดอ่าน 25,889 ครั้ง
นมวัว กับ นมถั่วเหลือง.. นมไหนดีกว่ากัน
นมวัว กับ นมถั่วเหลือง.. นมไหนดีกว่ากัน

เปิดอ่าน 474 ครั้ง
BLOCKCHAIN คืออะไร ?
BLOCKCHAIN คืออะไร ?

เปิดอ่าน 15,651 ครั้ง
รวมผักกินยากแสนอร่อยแต่เปี่ยมคุณค่า
รวมผักกินยากแสนอร่อยแต่เปี่ยมคุณค่า

เปิดอ่าน 11,441 ครั้ง
มะระขี้นก ต้านเบาหวาน
มะระขี้นก ต้านเบาหวาน

เปิดอ่าน 13,111 ครั้ง
ถึงเป็น"หนี้"แต่ก็มีเงินเก็บ
ถึงเป็น"หนี้"แต่ก็มีเงินเก็บ

เปิดอ่าน 14,813 ครั้ง
น้ำผึ้ง...หวานเป็นยา
น้ำผึ้ง...หวานเป็นยา

เปิดอ่าน 30,502 ครั้ง
ดอกคำฝอย สมุนไพรปกป้องหัวใจ ลดไขมันในเลือด
ดอกคำฝอย สมุนไพรปกป้องหัวใจ ลดไขมันในเลือด

เปิดอ่าน 14,658 ครั้ง
สมูทตี้สมุนไพร อร่อยได้ประโยชน์
สมูทตี้สมุนไพร อร่อยได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 61,475 ครั้ง
การอ่านแบบ  Skimming
การอ่านแบบ Skimming

เปิดอ่าน 36,290 ครั้ง
วิธีปลูกหอมญี่ปุ่น
วิธีปลูกหอมญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 1,625 ครั้ง
เติมความหวานด้วยของขวัญวันวาเลนไทน์ ส่งรักแทนใจให้คนพิเศษ
เติมความหวานด้วยของขวัญวันวาเลนไทน์ ส่งรักแทนใจให้คนพิเศษ

เปิดอ่าน 10,448 ครั้ง
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 22,994 ครั้ง
เทรนด์ใหม่ แต่บ้านสวยด้วย wall stickers
เทรนด์ใหม่ แต่บ้านสวยด้วย wall stickers

เปิดอ่าน 15,608 ครั้ง
โทรภาพ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7
โทรภาพ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

เปิดอ่าน 10,657 ครั้ง
กระแสออกกำลังกายเท้าเปล่ามาแรง
กระแสออกกำลังกายเท้าเปล่ามาแรง
เปิดอ่าน 13,517 ครั้ง
พัฒนาทักษะสมองอย่างไรให้เป็นคนที่สำเร็จในอนาคต
พัฒนาทักษะสมองอย่างไรให้เป็นคนที่สำเร็จในอนาคต
เปิดอ่าน 13,687 ครั้ง
เคล็ดลับในการเริ่มบทสนทนาภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับเจ้าของภาษาที่ใครๆ ก็ทำได้
เคล็ดลับในการเริ่มบทสนทนาภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับเจ้าของภาษาที่ใครๆ ก็ทำได้
เปิดอ่าน 16,709 ครั้ง
ไก่เคยูเบตง สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค
ไก่เคยูเบตง สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค
เปิดอ่าน 10,274 ครั้ง
อาหารก่อมะเร็ง
อาหารก่อมะเร็ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ