ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการ โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านริมทะเล

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการ โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา

ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านริมทะเล

อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ผู้ประเมิน สมโภชน์ ศรีสมุทร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ายริมทะเล

ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2565

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านริมทะเล อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินบริบท (Context evaluation) ของโครงการซึ่งประกอบด้วยความต้องการจำเป็นของโครงการ ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของสถานศึกษา และความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) ของโครงการซึ่งประกอบด้วยความเพียงพอและความเหมาะสม ของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และการบริหารจัดการโครงการ เพื่อประเมินกระบวนการ (Process evaluation) ของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยความเหมาะสมของการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ได้แก่ การวางแผน การดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การนำผลไปปรับปรุงพัฒนา ของโครงการ และเพื่อประเมินผลผลิต (Product evaluation) ของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องของผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินรูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ในการประเมิน ซึงเป็นแบบจำลองที่เน้นกิจกรรมการประเมินควบคู่ไปกับการบริหารงาน โดยประกอบด้วยการประเมิน 4 ประเภท และมีลักษณะสอดคล้องกับโครงสร้างของระบบงานโดยทั่วไป คือ ด้านบริบท (Context evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process evaluation) และ ด้านผลผลิต (Product evaluation) กลุ่มตั้งอย่างที่ใช้ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านริมทะเล จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านริมทะเล จำนวน 5 คน นักเรียน จำนวน 54 และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านริมทะเล จำนวน 39 คน รวมเป็น 103 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 3 ช่วง โดยใช้แบบสอบามช่วงละ 1 ฉบับ จำแนกตามด้านนี่ต้องการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสามารถสรุปได้ ดังนี้

ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามการประเมินโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านริมทะเล อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านริมทะเล คิดเป็นร้อยละ 52.43 เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.40 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ ต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.43 ในส่วนของระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระดับประถมศึกษา คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คิดเป็นร้อยละ 52.43

ในส่วนของผลการประเมินโครงการ สามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model จำนวน 4 ด้าน โดยการหาค่าเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ดังนี้ พบว่าโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด(X ̅=4.67, S.D.=0.14) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

ด้านบริบท(Context evaluation) ในภาพรวมมีระดับความเหมาะสมของบริบท หรือสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับเหามะสมมากที่สุด (X ̅=4.54, S.D.=0.16) โดยมีความพร้อมในด้านต่อไปนี้ โครงการมีกิจกรรม กระบวนการสอดคล้องกับ ศาสตร์พระราชา และแนวปรัชญาของของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทรงงานตามศาสตร์พระราชา และโครงการมีกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมที่สอดดล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนเรื่องที่ยังต้องพัฒนาเพิ่มเติมได้แก่ โครงการมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และชุมชน โครงการมีกิจกรรม และกระบวนการสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และโครงการมีกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุนชน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการ คือ ควรมีการสำรวจความต้องการจำเป็นของชุมชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ควรเน้นและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติจริงและความเป็นไปได้ของโครงการ และเนื่องด้วยแต่ละชุมชนมีความแตกต่างด้านอาชีพจึงควรศึกษาบริบทที่คลอบคลุมทุกอาชีพ

ด้านปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) โดยภาพรวมมีระดับความพร้อมของโครงการมากที่สุด (X ̅=4.65 , S.D.=0.23) โดยมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โครงการมีการจัดโครงสร้างงานกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารโครงการชัดเจน โครงการมีผู้นำโครงการที่มีภาวะผู้นำ ประสบการณ์ในการบริหารโครงการและ โรงเรียนมีสถานที่ในการทำกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม ส่วนข้อที่ควรมีการพัฒนาเพิ่มเติม ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม และเพียงพอ มีคณะบุคคลรับผิดชอบงานกิจกรรมที่เหมาะสมเพียงพอ และคณะกรรมการโครงการมีความรู้ และประสบการณ์ ด้านศาสตร์พระราชา เกษตร แบบผสมผสาน และเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการ คือ ควรมีการวางแผนการดำเนินงานจากสถานศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย ควรมีการศึกษาดูงาน ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายและสถานศึกษา และควรมีการจัดอบรมขยายผลมีความเหมาะสม

ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process evaluation) โดยภาพรวมมีกระบวนการดำเนินงาน การปฏิบัติงานระดับมากที่สุด (X ̅= 4.69, S.D.=0.22) โดยมีการดำเนินการปฏิบัติงานได้แก่ มีการพัฒนาบุคลากรของโครงการอย่างต่อเนื่อง การดำเนินโครงการมีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะ ๆด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ โดยมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ชัดเจน การดำเนินงานแต่ละกิจกรรมใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีการกำหนดวิธีการประเมินผลโครงการที่เหมาะสม ชัดเจน ส่วนข้อที่ควรมีการพัฒนาเพิ่มเติม ได้แก่ ขณะดำเนินโครงการมีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเป็นระยะ ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินโครงการใด้รับความสนไจเป็นอย่างดีจากนักเรียน และ ผู้ปกครองและ การดำเนินโครงการได้รับความร่วมมือจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี จากครูในโรงเรียน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการ คือ ควรเพิ่มการประสานงานกับหน่วยงานนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามความเหมาะสม เช่น วิทยากรจากเกษตรอำเภอเกาะยาว ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงโครงการและกิจกรรม และการดำเนินโครงการควรคำนึงถึงมาตรฐาน และตัวชีวัดของหลักสูตร

ด้านผลผลิต (Product evaluation) โดยภาพรวมพบว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (X ̅= 4.81, S.D.=0.11) โดยมีระดับความพึงพอใจ ในข้อต่าง ๆได้แก่ นักเรียนเกิดพฤติกรรมขยัน ประหยัด ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาพส่วนมีความพอใจในการดำเนินโครงการ และ นักเรียนมีลักษณะพฤติกรรมที่มีความพอดี มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ส่วนข้อที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม ได้แก่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพและ เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเชิงประชาธิปไตย ในการคำเนินงานโครงการ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการ คือ ควรจัดกิจกรรมให้หลากหลายมากกว่านี้เพื่อตรงกับความต้องการของผู้เรียน ควรเพิ่มกิจกรรมที่ฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนมากขึ้น และ ควรสร้างผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนสามารถจำหน่ายไปยังชุมชนภายนอกได้

โพสต์โดย sorfee : [19 ก.ย. 2565 เวลา 10:19 น.]
อ่าน [733] ไอพี : 110.78.157.143
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 97,670 ครั้ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

เปิดอ่าน 12,784 ครั้ง
เจาะข่าวเด่น "ศัลยกรรมเถื่อน พริตตี้ช็อก"
เจาะข่าวเด่น "ศัลยกรรมเถื่อน พริตตี้ช็อก"

เปิดอ่าน 14,213 ครั้ง
น้ำผึ้งจากดอกลำไย
น้ำผึ้งจากดอกลำไย

เปิดอ่าน 12,224 ครั้ง
ผักบร็อคโคลี่...รักษาโรคอัลไซเมอร์
ผักบร็อคโคลี่...รักษาโรคอัลไซเมอร์

เปิดอ่าน 24,212 ครั้ง
เรื่องของเหรียญบาท
เรื่องของเหรียญบาท

เปิดอ่าน 16,680 ครั้ง
Microsoft Office สำหรับไอแพด
Microsoft Office สำหรับไอแพด

เปิดอ่าน 16,794 ครั้ง
คำว่า "เรียบร้อยโรงเรียนจีน" มาจากไหน
คำว่า "เรียบร้อยโรงเรียนจีน" มาจากไหน

เปิดอ่าน 318,675 ครั้ง
Adjectives การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )
Adjectives การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )

เปิดอ่าน 23,194 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ กินเห็ดมีประโยชน์จริงหรือ?
ไขข้อข้องใจ กินเห็ดมีประโยชน์จริงหรือ?

เปิดอ่าน 25,103 ครั้ง
ปราบชิคุนกุนยาด้วยสมุนไพร
ปราบชิคุนกุนยาด้วยสมุนไพร

เปิดอ่าน 15,772 ครั้ง
มะขามป้อม
มะขามป้อม

เปิดอ่าน 76,517 ครั้ง
Parts of Speech    Sentence   Phrase   Clause
Parts of Speech Sentence Phrase Clause

เปิดอ่าน 303,110 ครั้ง
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ

เปิดอ่าน 19,701 ครั้ง
ความลับของ "คนรวย"
ความลับของ "คนรวย"

เปิดอ่าน 15,648 ครั้ง
แอปเปิ้ลหลากสีหลากประโยชน์
แอปเปิ้ลหลากสีหลากประโยชน์

เปิดอ่าน 22,793 ครั้ง
ปลา สัตว์มงคลนำโชคลาภ
ปลา สัตว์มงคลนำโชคลาภ
เปิดอ่าน 76,636 ครั้ง
การปอกผลไม้ไม่ให้ดำ
การปอกผลไม้ไม่ให้ดำ
เปิดอ่าน 15,494 ครั้ง
ดื่มน้ำแค่ไหนจึงจะพอ?
ดื่มน้ำแค่ไหนจึงจะพอ?
เปิดอ่าน 10,050 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล
เปิดอ่าน 10,735 ครั้ง
"อัดความรู้" แต่แบเบาะ สร้างอนาคตเด็กได้จริงหรือ?
"อัดความรู้" แต่แบเบาะ สร้างอนาคตเด็กได้จริงหรือ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ