ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

ผู้ประเมิน นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ตามแนวคิดการประเมินรูปแบบCIPPModelของStufflebeamในการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นในเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วย 1) การสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ผู้เสนอกิจกรรม จำนวน 4 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 คน ซึ่งมีจำนวนเท่ากับประชากรทั้งหมด ตลอดจน บุคลากร จำนวน 50 คน นักเรียน จำนวน 168 คน และ ผู้ปกครอง จำนวน 168 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยเขียนชื่อประชากรทั้งหมดแล้วจับฉลากให้ได้จำนวนตามที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ชุด โดยแบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน , ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม จำนวน 4 คน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน กลุ่มที่ 2 ประเมินด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 12 คน , นักเรียน จำนวน 168 คนและผู้ปกครอง จำนวน 168 คน วิเคราะห์ข้อมูลใชสถิติการหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชโปรแกรม คอมพิวเตอรสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล

ผลการประเมิน พบว่า

ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบ CIPP Model สรุปดังนี้

1.) ผลการประเมินโครงการด้านบริบท ของการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.37 , S.D. = 0.49 ) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผลการประเมินมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด จำนวน 1 ด้านคือด้านองค์ประกอบของโครงการ ส่วนผลการประเมินในระดับมาก จำนวน 2 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ได้แก่ ด้านด้านการวางระบบบริหารงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน( = 4.37 , S.D. = 0.49 ) และด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ ( = 4.13 , S.D. = 0.55)

2) ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ของการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมผลประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.31 , S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผลการประเมินที่มีความเหมาะสมมากที่สุดจำนวน 2 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ด้านระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ( = 4.61 , S.D. = 0.43) และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ( = 4.54 , S.D. = 0.49) ส่วนผลการประเมินความเหมาะสมในระดับมาก จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร( = 4.41 , S.D. = 0.46) ด้านความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ ( = 4.32 , S.D. = 0.47)และ ด้านความเป็นผู้นำของผู้บริหารและความรู้ความสามารถของบุคลากร ( = 3.89 , S.D. = 1.13) ตามลำดับ

3)ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการของการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.52 , S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผลการประเมินที่มีความเหมาะสมมากที่สุดจำนวน 2 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ( = 4.56, S.D.=0.47) และการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย ( = 4.55, S.D.=0.52) ส่วนผลการประเมินความเหมาะสมในระดับมาก จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งต่อนักเรียน ( = 4.50, S.D.0.68) และด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข ( =4.48,S.D.=0.51)ตามลำดับ

4)ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิตของการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมผลประเมินอยู่ในระดับมาก( = 4.44, S.D.0.56) โดยความสำเร็จระดับโรงเรียนนั้นมีความเหมาะสมมากที่สุด ( =4.53,S.D.=0.54) ส่วนผลการประเมินความเหมาะสมในระดับมาก จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านชั้นเรียน ( =4.42,S.D.=0.51) รองลงมาคือความสำเร็จระดับโรงเรียน และความสำเร็จระดับชุมชน ( =4.36,S.D.=0.62) ตามลำดับ

โพสต์โดย นางสาวสุชัญญา ีปรียานนท์ : [19 ก.ย. 2565 เวลา 13:10 น.]
อ่าน [163] ไอพี : 61.7.184.133
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,953 ครั้ง
นวดกดจุดบนใบหน้า ทางเลือกแก้นอนไม่หลับในผู้สูงอายุ
นวดกดจุดบนใบหน้า ทางเลือกแก้นอนไม่หลับในผู้สูงอายุ

เปิดอ่าน 24,162 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ฟริดริก เกาส์
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ฟริดริก เกาส์

เปิดอ่าน 30,209 ครั้ง
iPhone 6 เปิดตัวแล้ว ไอโฟน6 มีอะไรใหม่บ้าง มาดูกัน
iPhone 6 เปิดตัวแล้ว ไอโฟน6 มีอะไรใหม่บ้าง มาดูกัน

เปิดอ่าน 49,837 ครั้ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ"คำนำหน้านาม"
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ"คำนำหน้านาม"

เปิดอ่าน 14,278 ครั้ง
ชำยอดอ่อนควบแน่น เคล็ดวิชาปราชญ์ชาวบ้าน
ชำยอดอ่อนควบแน่น เคล็ดวิชาปราชญ์ชาวบ้าน

เปิดอ่าน 12,363 ครั้ง
ชาวเน็ตกดไลค์ คลิปน้องเจนพากย์เสียงเป๊ะเว่อร์มากๆ
ชาวเน็ตกดไลค์ คลิปน้องเจนพากย์เสียงเป๊ะเว่อร์มากๆ

เปิดอ่าน 16,743 ครั้ง
ตรรกะ ในแบบของ "ไอน์สไตน์"
ตรรกะ ในแบบของ "ไอน์สไตน์"

เปิดอ่าน 12,734 ครั้ง
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่

เปิดอ่าน 9,807 ครั้ง
แคะกระปุกเช็กด่วน! ใครมีเหรียญ 5 บาทผลิตปี 2540 ขายได้เหรียญละ 1,500 บาท
แคะกระปุกเช็กด่วน! ใครมีเหรียญ 5 บาทผลิตปี 2540 ขายได้เหรียญละ 1,500 บาท

เปิดอ่าน 9,437 ครั้ง
วิธีดูแลรักษาที่นอน
วิธีดูแลรักษาที่นอน

เปิดอ่าน 8,161 ครั้ง
40 ปี มนุษย์เหยียบจันทร์ กับความฝันสำรวจจักรวาล
40 ปี มนุษย์เหยียบจันทร์ กับความฝันสำรวจจักรวาล

เปิดอ่าน 13,429 ครั้ง
5 นิสัยของคนประสบความสำเร็จ
5 นิสัยของคนประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 16,533 ครั้ง
แต่งบ้านเรียกทรัพย์
แต่งบ้านเรียกทรัพย์

เปิดอ่าน 24,784 ครั้ง
ลักษณะวลีและประโยคพื้นฐาน
ลักษณะวลีและประโยคพื้นฐาน

เปิดอ่าน 12,308 ครั้ง
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,512 ครั้ง
เห็ดนางนวล
เห็ดนางนวล

เปิดอ่าน 26,740 ครั้ง
พยาธิเส้นด้าย
พยาธิเส้นด้าย

เปิดอ่าน 3,548 ครั้ง
สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์
สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์

เปิดอ่าน 7,843 ครั้ง
8 วินัยใหม่ เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
8 วินัยใหม่ เพิ่มเงินเก็บทั้งปี

เปิดอ่าน 11,086 ครั้ง
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะกับตัวคุณ
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะกับตัวคุณ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ