ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิต และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนการงานอาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อวิจัย รายงานการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิต

และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนการงานอาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อผู้วิจัย สุวิมล ไวยารัตน์

ปีที่แล้วเสร็จ 2565

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการการนิเทศส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนการงานอาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนการงานอาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี 3) เพื่อศึกษาผลการนิเทศส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนการงานอาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการนิเทศส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนการงานอาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนการงานอาชีพ ในโรงเรียนชายขอบ ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 196 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และความต้องการการนิเทศส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนการงานอาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี 2) การพัฒนากระบวนการนิเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนการงานอาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี และตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการนิเทศด้วยการประเมินความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศที่พัฒนาขึ้น 3) การศึกษาผลการนิเทศส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนการงานอาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายผู้รับการนิเทศ คือ ครูผู้สอนการงานอาชีพ จำนวน 40 คน จากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 จำนวน 40 โรงเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการวิเคราะห์สภาพ ความต้องการการนิเทศส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนการงานอาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า โดยรวม ครูมีความต้องการ การนิเทศอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีความต้องการมากที่สุด คือ การนิเทศการสอนแบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 การนิเทศโดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความสามารถของครู การนิเทศนิเทศการสอนแบบออนไลน์ การนิเทศแบบร่วมพัฒนา การนิเทศการสอนโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21

2. ผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศการส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนการงานอาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี สรุปได้กระบวนการนิเทศแบบ PMRE ประกอบด้วย 1) การวางแผนการนิเทศ (P : Planning) 2) การนิเทศแบบการให้คำปรึกษา (M : Mentoring) โดยดำเนินการดังนี้ (1) เตรียมความพร้อม ด้านความรู้ เทคนิคและทักษะด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ พร้อมด้วยระบบเทคโนโลยีที่สนับสนับกการนิเทศ (2) การให้ความรู้ก่อนนิเทศ (3) สังเกตการสอนในชั้นเรียน (4) การสร้างขวัญและกำลังใจ 3) การสะท้อนการดำเนินงาน (R: Reflecting) โดยการจัดประชุมสะท้อนผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) การประเมินผลการนิเทศ (E: Evaluation) และ ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศแบบ PMRE โดยผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการนิเทศการส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนการงานอาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้กระบวนการแบบ PMRE พบว่า 1) ครูผู้รับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 2) ครูผู้รับการนิเทศ มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 111.26 คิดเป็นร้อยละ 85.58 เมื่อกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 3) ครูผู้รับการนิเทศ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 4) ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับการนิเทศ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศ ส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนการงานอาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 5) ผู้ปกครองนักเรียนของครูผู้รับการนิเทศ มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครู โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ รายงานการนิเทศ, กระบวนการนิเทศ, PMRE, ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21

โพสต์โดย สุวิมล_LEE : [20 ก.ย. 2565 เวลา 08:09 น.]
อ่าน [2053] ไอพี : 49.228.8.28
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 48,824 ครั้ง
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม

เปิดอ่าน 9,362 ครั้ง
ทำงานเกินกำลัง...ทำให้ป่วย
ทำงานเกินกำลัง...ทำให้ป่วย

เปิดอ่าน 10,724 ครั้ง
เปิดเว็บ"ยากับคุณ" ช่วยคนไทยห่างไกลโรค
เปิดเว็บ"ยากับคุณ" ช่วยคนไทยห่างไกลโรค

เปิดอ่าน 13,810 ครั้ง
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5

เปิดอ่าน 33,154 ครั้ง
รู้จัก "อีบิดดิ้ง-อีมาร์เก็ต" ระบบจัดซื้อ "พันธุ์ใหม่"
รู้จัก "อีบิดดิ้ง-อีมาร์เก็ต" ระบบจัดซื้อ "พันธุ์ใหม่"

เปิดอ่าน 146,044 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู

เปิดอ่าน 11,096 ครั้ง
6 ท่าฟิต&เฟิร์ม ระบบประสาท สมอง
6 ท่าฟิต&เฟิร์ม ระบบประสาท สมอง

เปิดอ่าน 23,110 ครั้ง
"มะรุม" พืชมหัศจรรย์
"มะรุม" พืชมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 13,216 ครั้ง
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี '53

เปิดอ่าน 29,982 ครั้ง
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)

เปิดอ่าน 61,469 ครั้ง
มารยาทในการกล่าวขอบคุณ(Thank you)
มารยาทในการกล่าวขอบคุณ(Thank you)

เปิดอ่าน 12,755 ครั้ง
๒๐ คำถามกับท่าน ว.วชิรเมธี
๒๐ คำถามกับท่าน ว.วชิรเมธี

เปิดอ่าน 19,202 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เปิดอ่าน 18,308 ครั้ง
ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ ตามกรอบการประเมิน PISA 2022
ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ ตามกรอบการประเมิน PISA 2022

เปิดอ่าน 19,249 ครั้ง
 หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.ร.ร.50
หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.ร.ร.50

เปิดอ่าน 13,690 ครั้ง
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?
เปิดอ่าน 8,035 ครั้ง
ชู
ชู'กรุงเก่า'นำร่อง ย่อโลกก.ท่องเที่ยวไทย
เปิดอ่าน 12,598 ครั้ง
ดังพริบตา ช่างภาพชาวอินโดฯหน้าเหมือนโอบามา
ดังพริบตา ช่างภาพชาวอินโดฯหน้าเหมือนโอบามา
เปิดอ่าน 10,607 ครั้ง
5 สูตรสวยด้วยเกลือ
5 สูตรสวยด้วยเกลือ
เปิดอ่าน 12,675 ครั้ง
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ