ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศครู สำหรับจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ในจังหวัดอุบลราชธานี

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศครู สำหรับจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจำเป็นในการนิเทศครู สำหรับจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการนิเทศครู สำหรับจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 3) เพื่อทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศครู สำหรับจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการนิเทศครู สำหรับจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งเป็น 4 ระยะ 6 ขั้นตอน ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ (Analysis: Research1 : R1) (ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนารูปแบบ) ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบ (Design and Development : Development1 (D1)) (ขั้นตอนที่ 3 การสร้างต้นแบบ รูปแบบและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ) ระยะที่ 3 การทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบ (Implementation: Research2 (R2) (ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาผลของการทดลองใช้รูปแบบและขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลรูปแบบ) ระยะที่ 4 การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ (Evaluation: Development2 (D2) (ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบ) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 48 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2562 (พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563) โดยมีการติดตามพัฒนาการเป็นระยะ ๆ เดือนละ 1 ครั้ง 4 ครั้งต่อภาคเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสำหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจำเป็นในการนิเทศครู สำหรับจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 2) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 3) แบบประเมินความสามารถในการนิเทศของผู้นิเทศ 4) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21

5) แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ 6) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ และ7) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการนิเทศครู สำหรับจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test Dependent) ผลการวิจัยพบว่า

1. ครูผู้สอนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจำเป็น ด้านสภาพปัญหาและข้อมูลพื้นฐานในการนิเทศครู สำหรับจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (X ̅ = 3.28, S.D. = 0.56, ร้อยละ 65.68) และสภาพความต้องการจำเป็นในการนิเทศครู สำหรับจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม พบว่า ระดับความสามารถที่เป็นอยู่ อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.50, S.D. = 0.66) ระดับความสามารถที่ควรจะเป็น อยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.70, S.D. = 0.50)

2. ผลการพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการนิเทศครู สำหรับจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบการนิเทศฯและการปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปทดลองใช้ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบร่างรูปแบบต้นแบบพบว่า ประสิทธิภาพด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.20 – 4.80 (S.D. = 0.45–0.84) ด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.20 – 4.60 (S.D. = 0.45 – 0.71) และด้านความสอดคล้องของรูปแบบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.20 – 4.40 (S.D. = 0.45 – 0.84) ร่างรูปแบบ ต้นแบบการนิเทศฯ มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ X ̅ ≥ 3.50 และ S.D. ≤ 1

3. ผลการศึกษาทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบการนิเทศครู สำหรับจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังนี้

3.1 ผลการประเมินความสามารถในการนิเทศของผู้ทำหน้าที่นิเทศ ครั้งที่ 1-2 อยู่ในระดับมาก ครั้งที่ 3-8 อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ทำหน้าที่นิเทศมีพัฒนาการในการนิเทศสูงขึ้นตามลำดับ

3.2 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1-2 อยู่ในระดับมาก ครั้งที่ 3-8 อยู่ในระดับมากที่สุด ครูทุกคนมีพัฒนาการในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และมีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับ

3.3 ผลการประเมินพัฒนาการของครูผู้รับการนิเทศ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ระหว่างการใช้รูปแบบฯ เป็นระยะ ๆ ช่วงละ 1 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ครูผู้รับการนิเทศมีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับ

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศ ที่มีต่อรูปแบบการนิเทศครู สำหรับจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21ครู พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศครู สำหรับจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ =4.71, S.D. = 0.49)

โพสต์โดย หล่า : [20 ก.ย. 2565 เวลา 13:32 น.]
อ่าน [676] ไอพี : 27.145.136.217
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,838 ครั้ง
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว

เปิดอ่าน 14,241 ครั้ง
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?

เปิดอ่าน 16,790 ครั้ง
คลอด ‘เกณฑ์ย้ายเฉพาะกิจ’ แก้ปม..ร้างผู้บริหาร 7 พันตำแหน่ง ทางออกสุดท้าย..ของ ก.ค.ศ.?
คลอด ‘เกณฑ์ย้ายเฉพาะกิจ’ แก้ปม..ร้างผู้บริหาร 7 พันตำแหน่ง ทางออกสุดท้าย..ของ ก.ค.ศ.?

เปิดอ่าน 27,786 ครั้ง
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ

เปิดอ่าน 16,249 ครั้ง
วิธีการลดขนาดภาพ โดยลดขนาดความกว้างของภาพหลายภาพในครั้งเดียว
วิธีการลดขนาดภาพ โดยลดขนาดความกว้างของภาพหลายภาพในครั้งเดียว

เปิดอ่าน 54,643 ครั้ง
เลี้ยง-เล่นอย่างสร้างสรรค์ “สมาธิสั้น” รับมือได้
เลี้ยง-เล่นอย่างสร้างสรรค์ “สมาธิสั้น” รับมือได้

เปิดอ่าน 8,423 ครั้ง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง

เปิดอ่าน 12,227 ครั้ง
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552

เปิดอ่าน 35,302 ครั้ง
กำจัด "กลิ่นปาก" ให้สิ้นซาก
กำจัด "กลิ่นปาก" ให้สิ้นซาก

เปิดอ่าน 20,688 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาที่ไม่ได้หัวใจครู
การปฏิรูปการศึกษาที่ไม่ได้หัวใจครู

เปิดอ่าน 9,835 ครั้ง
7 โรคอันตราย ที่มักเกิดกับสาว ๆ มากกว่าผู้ชาย !
7 โรคอันตราย ที่มักเกิดกับสาว ๆ มากกว่าผู้ชาย !

เปิดอ่าน 68,258 ครั้ง
การวาดภาพนกเบื้องต้น
การวาดภาพนกเบื้องต้น

เปิดอ่าน 59,263 ครั้ง
การเบิกค่าเช่าบ้าน
การเบิกค่าเช่าบ้าน

เปิดอ่าน 11,060 ครั้ง
คลิปซาบซึ้งความผูกพัน "ครูควรดู-นร.ควรชม"
คลิปซาบซึ้งความผูกพัน "ครูควรดู-นร.ควรชม"

เปิดอ่าน 22,959 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดอ่าน 18,746 ครั้ง
มโนทัศน์ของเทคโนโลยีการศึกษา
มโนทัศน์ของเทคโนโลยีการศึกษา
เปิดอ่าน 16,913 ครั้ง
มะละกอ กินเท่าไหร่ไม่เคยพอ
มะละกอ กินเท่าไหร่ไม่เคยพอ
เปิดอ่าน 12,841 ครั้ง
 16 พฤติการณ์ เข้าข่ายผู้เป็นอิทธิพล
16 พฤติการณ์ เข้าข่ายผู้เป็นอิทธิพล
เปิดอ่าน 24,495 ครั้ง
"สธ."เตือนอย่าให้เด็กกิน "คลอโรฟิลล์"
"สธ."เตือนอย่าให้เด็กกิน "คลอโรฟิลล์"
เปิดอ่าน 15,871 ครั้ง
ปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปด้านการศึกษา (มัธยมศึกษา)
ปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปด้านการศึกษา (มัธยมศึกษา)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ