ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์ผ่านกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเฉลิม พระเกียรติ (พิบูลบำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เข

หัวข้อวิจัย การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์ผ่านกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี

เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเฉลิม

พระเกียรติ (พิบูลบำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

โดย คมคาย น้อยสิทธิ์

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนร่วมกับแนวทางการจัดกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 2) ศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนที่เป็นผลจากการจัดกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีของโรงเรียน วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนด้วยกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีในการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 776 คน ครูและบุคลากร จำนวน 44 คน ผู้ปกครอง จำนวน 260 คน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนที่พัฒนาขึ้นของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ประกอบด้วย 7 ด้าน 21 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1. ด้านความความรับผิดชอบ ตั้งใจเรียน/ใฝ่เรียนรู้ การปฏิบัติตามข้อตกลงห้องเรียน การทำงานเป็นทีม 2. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกหก/ให้ข้อมูลของตนเองตามความเป็นจริงและถูกต้อง ไม่ลักขโมยของผู้อื่น เก็บของมีค่าได้แล้วส่งคืนครู 3. ด้านความกตัญญู แสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณ เรียนรู้ประวัติบุคคลสำคัญของท้องถิ่น อนุรักษ์ความเป็นไทย 4. ด้านความพอเพียง การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การประหยัดและอดออม 5. ด้านอุดมการณ์คุณธรรม การปฏิบัติกิจกรรมคุณธรรมของโรงเรียน การจัดทำโครงงานคุณธรรมเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม 6. ด้านความมีวินัย การปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียน การตรงต่อเวลา การอดทน มุ่งมั่นทำงาน 7. ด้านความมีจิตอาสา การเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชน การแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่น การเสียสละเพื่อส่วนรวม และ การสร้างกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีตามตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม เชิงคุณธรรมนักเรียน จำนวน 10 ต้นกล้า ได้แก่ ต้นกล้าที่ 1 หนูน้อยยอดกตัญญู ต้นกล้าที่ 2 ชีวิตติดอาสา ต้นกล้าที่ 3 ของหายได้คืน ต้นกล้าที่ 4 แถวเด็กดี ต้นกล้าที่ 5 หนูน้อยนักบุญ ต้นกล้าที่ 6 หัวชนเส้น ต้นกล้าที่ 7 เดินตามรอยพ่อ ต้นกล้าที่ 8 ฉลาดใช้เทคโนโลยี ต้นกล้าที่ 9 วัยใส รู้ภัย ยาเสพติด ต้นกล้าที่ 10 หนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี 2) ผลการศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ตัวแปรคุณธรรมอัตลักษณ์ (MOR) มีความตรง เชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยพิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (Chi-Square = 8.881, df = 8, p = .352) และผลการประเมินพฤติกรรม เชิงคุณธรรมของนักเรียน พบว่า ระดับคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนที่เป็นผลจากการจัดกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณธรรมอัตลักษณ์ด้านความมีวินัย อยู่ระดับมากที่สุด และด้านความซื่อสัตย์สุจริต อุดมการณ์คุณธรรม ความกตัญญู ความมีจิตอาสา ความพอเพียง และด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากตามลำดับ 3) ผลความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์ด้วยกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน พบว่า ในภาพรวมนักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจต่อคุณธรรมอัตลักษณ์ ด้านความซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุดเหมือนกัน ด้านตัวบ่งชี้ นักเรียนและผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ ต่อตัวบ่งชี้ไม่ลักขโมยของผู้อื่นมากที่สุด ส่วนครูมีความพึงพอใจต่อตัวบ่งชี้ เก็บของมีค่าได้แล้วส่งคืนครูมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ

ผลงานการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์ผ่านกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.ศุภสิน ภู่ศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ (ข้าราชการบำนาญ) ดร.สมาพร มณีอ่อน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง ดร.สาวิตรี จุ้ยทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 1 ดร.สาวิตรี สิทธิชัยการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ ดร.นัฐราพร พิชญากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางรักน้อย และนางพนิดา อุสายพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ในการร่วมประชุมกลุ่มให้ข้อมูล คำแนะนำ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง ช่วยตรวจสอบประเด็นตัวชี้วัดคุณธรรม อัตลักษณ์ กิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีในการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียน และ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จนกระทั่งการวิจัยผลงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

สุดท้ายขอขอบคุณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม ตอบแบบสอบถาม ทำให้ผลงาน เรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์ผ่านกิจกรรมต้นกล้า แห่งความดี เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 สำเร็จได้ตามที่กำหนด ไว้ ณ โอกาสนี้

คมคาย น้อยสิทธิ์

สารบัญ

บทที่ หน้า

บทคัดย่อ ก

กิตติกรรมประกาศ ค

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ ฉ

1 บทนำ 1

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา...................................................................... 1

วัตถุประสงค์ของการวิจัย............................................................................................. 4

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย....................................................................... 5

ขอบเขตของการวิจัย.................................................................................................... 5

นิยามศัพท์เฉพาะ......................................................................................................... 7

2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 9

แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม............................................................................................. 10

ความหมายของคุณธรรม......................................................................................... 10

ความหมายของจริยธรรม........................................................................................ 11

ความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม......................................................................... 12

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม...................................................................... 14

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ........................................................................................... 18

คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม...................................................................... 20

ตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์....................................................................................... 22

แนวคิด ทฤษฎี การจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม....................................................... 29

ทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรม..................................................................................... 29

ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม............................................................................................. 31

ทฤษฎีการเสริมแรงเชิงบวก.................................................................................... 32

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม................................................ 35

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)..................................................................... 40

แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง).................. 40

การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)....... 43

. แนวคิดเกี่ยวกับตัวบ่งชี้................................................................................................ 51

ความหมายและลักษณะตัวบ่งชี้.............................................................................. 51

การพัฒนาตัวบ่งชี้................................................................................................... 53

แนวคิดการสร้างแบบประเมิน..................................................................................... 56

แนวคิดความพึงพอใจ................................................................................................ . 59

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง................................................................................. 61

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ หน้า

งานวิจัยในประเทศ................................................................................................ 61

งานวิจัยต่างประเทศ............................................................................................... 65

กรอบแนวคิดในการวิจัย............................................................................................. 66

3 วิธีดำเนินการวิจัย 68

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน ร่วมกับกิจกรรม

ต้นกล้าแห่งความดีของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)........................

70

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนที่เป็นผลจากการจัดกิจกรรม

ต้นกล้าแห่งความดีของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง).........................

75

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อกิจกรรมต้นกล้า

แห่งความดีที่ ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน ของโรงเรียนวัดเฉลิม

พระเกียรติ (พิบูลบำรุง).......................................................................................... 81

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 85

ขั้นตอนที่ 1 ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนร่วมกับแนวทางการจัด

กิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)..............

85

ขั้นตอนที่ 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนที่เป็นผลจากการจัด

กิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)..............

105

ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีต่อผล

การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์ด้วยกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีในการ

ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)

135

5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 152

สรุปผลการวิจัย............................................................................................................ 154

อภิปรายผล................................................................................................................. 164

บรรณานุกรม....................................................................................................................... 168

สารบัญตาราง

ตารางที่ หน้า

1 สรุปคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ

3 ดาว.................................................................................................................... 21

2 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน ด้านความรับผิดชอบ...................... 25

3 การวิเคราะห์คุณลักษณะตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน ด้านความซื่อสัตย์

สุจริต.................................................................................................................... 25

4 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน ด้านความกตัญญู........................... 25

5 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน ด้านความพอเพียง......................... 26

6 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน ด้านอุดมการณ์คุณธรรม................ 26

7 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน ด้านความมีวินัย............................. 27

8 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน ด้านความมีจิตอาสา....................... 27

9 ร่างกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)................. 38

10 คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)..................................... 44

11 กิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)....................... 47

12 โครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดี โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)........... 49

13 กลุ่มตัวอย่าง............................................................................................................... 73

14 ห้องเรียนตัวอย่าง....................................................................................................... 74

15 ตัวบ่งชี้ที่ปรับแก้จากการสนทนากลุ่ม......................................................................... 87

16 ร่างกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)................. 90

17 กิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)........................ 92

18 แบบประเมินความสอดคล้องของกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี โรงเรียนวัดเฉลิม

พระเกียรติ (พิบูลบำรุง)........................................................................................ 97

19 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล....................... 101

20 ความถี่และร้อยละความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์......... 102

21 ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิจัย.................................................. 112

22 ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรหลังเปลี่ยนรูปตัวแปร...................................................... 114

23 ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรในโมเดลการวัดตัวแปรคุณธรรมอัตลักษณ์ (MOR).......... 115

24 ค่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรคุณธรรม

อัตลักษณ์ (MOR).................................................................................................

116

25 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรคุณธรรมอัตลักษณ์

(MOR)....................................................................................................................

117

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ หน้า

26 ค่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปร

ความรับผิดชอบ (MOR_1)..................................................................................

118

27 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรความรับผิดชอบ

(MOR_1)...........................................................................................................

119

28 ค่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรความซื่อสัตย์

สุจริต (MOR_2).................................................................................................

120

29 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรความซื่อสัตย์

สุจริต (MOR_2).................................................................................................

121

30 ค่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรความกตัญญู

(MOR_3)...........................................................................................................

121

31 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรความกตัญญู

(MOR_3).............................................................................................................

122

32 ค่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรความ

พอเพียง (MOR_4)..............................................................................................

123

33 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรความพอเพียง

(MOR_4).............................................................................................................

124

34 ค่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรอุดมการณ์

คุณธรรม (MOR_5).............................................................................................

124

35 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรอุดมการณ์

คุณธรรม (MOR_5).............................................................................................

125

36 ค่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรความมีวินัย

(MOR_6).............................................................................................................

126

37 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรความมีวินัย

(MOR_6).............................................................................................................

127

38 ค่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปร

ความมีจิตอาสา (MOR_7)...................................................................................

128

39 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรความมีจิตอาสา

(MOR_7).............................................................................................................

129

40 ผลการประเมินพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรม

ต้นกล้าแห่งความดี ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง).......................

130

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ หน้า

41 ผลการประเมินพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดี ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ภาพรวม...... 130

42 การประเมินพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมต้นกล้า แห่งความดี ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความรับผิดชอบ.......................................................................................................... 131

43 ผลการประเมินพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต.................................................................................................................. 131

44 ผลการประเมินพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดี ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความกตัญญู............................................................................................................... 132

45 ผลการประเมินพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดี ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความพอเพียง............................................................................................................. 132

46 ผลการประเมินพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมต้นกล้า แห่งความดี ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านอุดมการณ์คุณธรรม............................................................................................................ 133

47 ผลการประเมินพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมต้นกล้า แห่งความดี ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความมีวินัย....... 133

48 ผลการประเมินพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมต้นกล้า แห่งความดี ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความมีจิตอาสา 134

49 ผลการประเมินพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) จำแนกตามระดับชั้นที่กำลังศึกษา...................................................................................................... 134

50 ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรมต้นกล้า แห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน ของโรงเรียนวัดเฉลิม พระเกียรติ (พิบูลบำรุง)...................................................................................... 136

51 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ภาพรวม.......................................................................

136

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ หน้า

52 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความรับผิดชอบ.................................................... 137

53 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดีของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต...................................................................................................... 137

54 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดี ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความกตัญญู............................................................................................................... 138

55 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดี ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความพอเพียง............................................................................................................. 138

56 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านอุดมการณ์คุณธรรม........................................................................................... 139

57 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดี ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความมีวินัย.................................................................................................................... 139

58 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดี ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความมีจิตอาสา............................................................................................................. 140

59 ผลความพึงพอใจของครูที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี ที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)........................................................................................................ 141

60 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน ของโรงเรียน

วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ภาพรวม.......................................................... 141

61 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความรับผิดชอบ.................................................... 142

62 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต............................................... 142

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ หน้า

63 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความกตัญญู......................................................... 143

64 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความพอเพียง....................................................... 143

65 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านอุดมการณ์คุณธรรม.............................................. 144

66 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความมีวินัย........................................................... 144

67 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความมีจิตอาสา..................................................... 145

68 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)......................................................................... 146

69 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ภาพรวม......................................................... 147

70 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความรับผิดชอบ....................................... 147

71 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต................................... 148

72 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วย

กิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนของโรงเรียน

วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความกตัญญู............................................ 148

73 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วย กิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความพอเพียง.......................................... 149

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ หน้า

74 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านอุดมการณ์คุณธรรม................................. 149

75 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) ด้านความมีวินัย............................................... 150

76 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ด้านความมีจิตอาสา........................................ 150

โพสต์โดย AmmORASA : [20 ก.ย. 2565 เวลา 14:26 น.]
อ่าน [586] ไอพี : 49.49.243.249
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 34,633 ครั้ง
ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถทางด้านพหุปัญญา
ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถทางด้านพหุปัญญา

เปิดอ่าน 75,062 ครั้ง
ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็น

เปิดอ่าน 29,958 ครั้ง
ทำไมคนเราต้องกระพริบตา
ทำไมคนเราต้องกระพริบตา

เปิดอ่าน 10,925 ครั้ง
เหนือกว่า
เหนือกว่า 'กิมจิฟีเวอร์' 'ศัลยกรรมไทย'

เปิดอ่าน 16,730 ครั้ง
"ไผ่ร้อยกอ" เป็นไผ่แบบไหน มีลักษณะอย่างไร
"ไผ่ร้อยกอ" เป็นไผ่แบบไหน มีลักษณะอย่างไร

เปิดอ่าน 1,525 ครั้ง
ปลูกมะเขือเปราะกี่วันเก็บได้
ปลูกมะเขือเปราะกี่วันเก็บได้

เปิดอ่าน 26,550 ครั้ง
การสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก
การสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก

เปิดอ่าน 10,383 ครั้ง
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

เปิดอ่าน 63,746 ครั้ง
10 มายากล เทคนิควิทยาศาสตร์ จำไว้ไปโชว์เพื่อนๆ
10 มายากล เทคนิควิทยาศาสตร์ จำไว้ไปโชว์เพื่อนๆ

เปิดอ่าน 12,308 ครั้ง
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย

เปิดอ่าน 21,545 ครั้ง
เกร็ดความรู้ "อนุสาวรีย์ชัยฯ"
เกร็ดความรู้ "อนุสาวรีย์ชัยฯ"

เปิดอ่าน 25,438 ครั้ง
คุณรู้ไหมว่า 25 มกราคม2556 ! เกิด "กรม"ใหม่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย
คุณรู้ไหมว่า 25 มกราคม2556 ! เกิด "กรม"ใหม่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย

เปิดอ่าน 18,057 ครั้ง
ประโยชน์ของการบริโภค "ต้นหอมญี่ปุ่น"
ประโยชน์ของการบริโภค "ต้นหอมญี่ปุ่น"

เปิดอ่าน 17,941 ครั้ง
ฟินแลนด์ vs ไทย อะไรคือกุญแจแห่งความสำเร็จทางการศึกษา
ฟินแลนด์ vs ไทย อะไรคือกุญแจแห่งความสำเร็จทางการศึกษา

เปิดอ่าน 526,280 ครั้ง
วินัยข้าราชการครู
วินัยข้าราชการครู

เปิดอ่าน 17,767 ครั้ง
อาหารที่เคยคิดว่าดี แท้จริงคือตัวการทำร้ายสุขภาพ
อาหารที่เคยคิดว่าดี แท้จริงคือตัวการทำร้ายสุขภาพ
เปิดอ่าน 18,233 ครั้ง
ดูลายมือ "ผู้วิเศษ"
ดูลายมือ "ผู้วิเศษ"
เปิดอ่าน 14,628 ครั้ง
ปีใหม่แล้ว.....แต่การศึกษาไทยยังบ้าไม่เลิก!
ปีใหม่แล้ว.....แต่การศึกษาไทยยังบ้าไม่เลิก!
เปิดอ่าน 10,023 ครั้ง
คลิปโจรสะเหล่อ ปล้นเขาแต่ดันโดนเอาคืนแบบสะใจคนดู (หัวเราะกันหนักมาก)
คลิปโจรสะเหล่อ ปล้นเขาแต่ดันโดนเอาคืนแบบสะใจคนดู (หัวเราะกันหนักมาก)
เปิดอ่าน 15,784 ครั้ง
วอยเอเจอร์ 2 เผยระบบสุริยะไม่กลม
วอยเอเจอร์ 2 เผยระบบสุริยะไม่กลม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ