ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการนิเทศแบบ PPARE เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

หัวข้อวิจัย. รูปแบบการนิเทศแบบ PPARE เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

ผู้ดำเนินการวิจัย นางภัททิรา กาญจนีย์

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ปี พ.ศ. 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ PPARE เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศแบบ PPARE เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ PPARE เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ดังนี้ 3.1) ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ก่อน หลังการนิเทศ และคะแนนหลังการทดสอบสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 70 3.2)ความสามารถการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) อยู่ในระดับมาก 3.3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูหลังการนิเทศการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ PPAREสูงขึ้น 3.4) ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารหลังการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ PPAREอยู่ในระดับมาก โดยดำเนินการ 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 สร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ PPARE เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาความต้องการนิเทศ รูปแบบแนวทางนิเทศเพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ การนิเทศ โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา(Content Analysis) ระยะที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศแบบ PPARE เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินรูปแบบ ครั้งที่ 2 ประเมินรูปแบบด้วยเทคนิคสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์และเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศแบบPPRE ครั้งที่ 3 ทดลองนำร่องโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ครู จำนวน 3 คน และผู้บริหาร 3 คนเพื่อความสมบูรณ์และเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศแบบ PPRE ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบ PPARE เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) กลุ่มตัวอย่างเป็นครูคณิตศาสตร์ จำนวน 12 คน ผู้บริหาร 12 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 362 คน เลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจ และ รายงานผลสัมฤทธิ์ชองนักเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย(¯x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า (t-test) แบบ Dependent Samples

ผลการวิจัยพบว่า

1.ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ PPARE เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครู ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ได้องค์ประกอบรูปแบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กระบวนการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการ ประกอบด้วย 3.1)ขั้นวางแผน (Planning) 3.2) ขั้นให้ความรู้ (Providing Knowledge) 3.3) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ดำเนินการด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน 3 ขั้น คือ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นสังเกตชั้นเรียน (See) ชั้นสะท้อนผลหลังสอน (Reflect) 3.4) ขั้นการสะท้อผล(Reflection) 3.5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) 4)การวัดและประเมินผล

2.รูปแบบรูปแบบการนิเทศแบบ PPARE เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด (¯x= 4.55,S.D.=0.64)

3.รูปแบบการนิเทศแบบ PPARE เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) พบว่า 1) ผลการทดสอบความรู้ของครู ที่ได้รับการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบ PPARE เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) หลังนิเทศสูงกว่าก่อนนิเทศ อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 คะแนนทดสอบหลังการใช้รูปแบบจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) กับเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์กำหนด ร้อยละ 70. 2)ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการนิเทศแบบ PPARE เพื่อเสริมสร้างความ สามารถของครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) อยู่ในระดับมาก (¯x =4.48,S.D.= 0.48) 3) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้รูปแบบจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)สูงขึ้น 4) ผลการประเมินความพึงพอใจครูภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (¯x=4.27,S.D.= 0.26) และผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในความพึงพอใจอยู่ในระดับมากสุด(¯x=4.51,S.D.= 0.24)

คำสำคัญ วิธีการแบบเปิด , Open Approach ,การศึกษาชั้นเรียน

โพสต์โดย Path : [20 ก.ย. 2565 เวลา 14:40 น.]
อ่าน [599] ไอพี : 124.122.63.21
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,412 ครั้ง
พลังบำบัดจากน้ำมะพร้าว
พลังบำบัดจากน้ำมะพร้าว

เปิดอ่าน 2,471 ครั้ง
ศรีลังกาสั่งปิดโรงเรียน-หน่วยราชการ ให้จนท.ทำงานที่บ้านประหยัดน้ำมัน
ศรีลังกาสั่งปิดโรงเรียน-หน่วยราชการ ให้จนท.ทำงานที่บ้านประหยัดน้ำมัน

เปิดอ่าน 967 ครั้ง
การป้องกันการเกิดอาการ "ฮีทสโตรก"
การป้องกันการเกิดอาการ "ฮีทสโตรก"

เปิดอ่าน 153,836 ครั้ง
พฤติกรรมมนุษย์ Human Behavior
พฤติกรรมมนุษย์ Human Behavior

เปิดอ่าน 1,795 ครั้ง
13 ตุลาคม ของทุกปี "วันนวมินทรมหาราช"
13 ตุลาคม ของทุกปี "วันนวมินทรมหาราช"

เปิดอ่าน 22,983 ครั้ง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย

เปิดอ่าน 12,255 ครั้ง
40 ปี โครงการหลวง สนุก ดี ใต้พระบารมีพ่อหลวง
40 ปี โครงการหลวง สนุก ดี ใต้พระบารมีพ่อหลวง

เปิดอ่าน 1,346 ครั้ง
เว็บไซต์หางาน กับ บริษัทจัดหางาน ครูต่างชาติ
เว็บไซต์หางาน กับ บริษัทจัดหางาน ครูต่างชาติ

เปิดอ่าน 18,999 ครั้ง
ปลูกเมล่อนหน้าแล้ง
ปลูกเมล่อนหน้าแล้ง

เปิดอ่าน 9,993 ครั้ง
ระวัง! สารฟอกขาวในตะเกียบ
ระวัง! สารฟอกขาวในตะเกียบ

เปิดอ่าน 48,384 ครั้ง
ว่าด้วยเรื่อง ป.โทวิชาชีพครู
ว่าด้วยเรื่อง ป.โทวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 20,781 ครั้ง
 ฮวงจุ้ยในห้องนอน
ฮวงจุ้ยในห้องนอน

เปิดอ่าน 14,900 ครั้ง
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์แล้วฟังกันไม่รู้เรื่องใช่มั๊ย เรามีทางช่วย
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์แล้วฟังกันไม่รู้เรื่องใช่มั๊ย เรามีทางช่วย

เปิดอ่าน 6,847 ครั้ง
ซูปเปอร์ไฮเวย์การศึกษา
ซูปเปอร์ไฮเวย์การศึกษา

เปิดอ่าน 100,748 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 4,000 คนขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 (เรียงลำดับตามจำนวนนักเรียนจากมากไปน้อย)
รายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 4,000 คนขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 (เรียงลำดับตามจำนวนนักเรียนจากมากไปน้อย)

เปิดอ่าน 24,667 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
เปิดอ่าน 15,484 ครั้ง
5 กลิ่นอาหาร ที่จะช่วยให้คุณผอม!
5 กลิ่นอาหาร ที่จะช่วยให้คุณผอม!
เปิดอ่าน 17,310 ครั้ง
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล
เปิดอ่าน 8,997 ครั้ง
อายุขัยชายเกือบไล่ทันหญิง เพราะปรับเปลี่ยนนิสัยการกินอยู่เสียใหม่
อายุขัยชายเกือบไล่ทันหญิง เพราะปรับเปลี่ยนนิสัยการกินอยู่เสียใหม่
เปิดอ่าน 14,770 ครั้ง
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ