ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

ผู้ประเมิน นายจรินทร์ ฤทธิเดช

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

ในการรายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

2) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา และ 3) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Output) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งประชากรประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลในการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) กลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 486 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลในการประเมินด้านผลผลิต (Output) ส่วนกลุ่มตัวอย่าง

การประเมินครั้งนี้ ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 20 คน กลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 486 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบสอบถามการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 2) แบบสอบถามการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 3) แบบบันทึกข้อมูลด้านประเมินผลผลิต (Output and Product Evaluation) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 4) แบบบันทึกข้อมูลรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ปีการศึกษา 2563 และ 2564 และ 5) แบบบันทึกข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ปีการศึกษา 2563 และ 2564 ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .958 - .971 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สรุปได้ดังนี้

1) ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า การดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โดยภาพรวมมีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65 และ = .15) เมื่อพิจารณาในภาพรวมแต่ละด้าน พบว่าด้านวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71 และ = .26) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การบริหารจัดการ มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70 และ =.27) และงบประมาณ มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58 และ =.20) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด สรุป ได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้า โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.65 และ = .15)

อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2) ผลการประเมินด้านกระบวนการ การดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ( = 4.80 และ = .26) เมื่อพิจารณาในภาพรวมแต่ละด้าน พบว่า ด้านการนิเทศติดตาม (C)

มีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.93 และ = .18) และการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา (A) อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80 และ = .26) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด สรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้านกระบวนการโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.80 และ = .26) อยู่ในระดับมากที่สุด

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3) ผลการประเมินด้านผลผลิต คุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76 และ

= .28) สรุปในแต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้

3.1) ผลการประเมินด้านผลผลิต คุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.76 และ = .28)

อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในภาพรวมแต่ละด้าน พบว่าด้านการส่งต่อ มีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.87 และ = .27) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข มีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70 และ = .40) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวม สูงกว่าปีการศึกษา 2563 โดยคิดเป็นร้อยละ 6.63 และเมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยร้อยละมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 12.28 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุดเท่ากับร้อยละ 0.47 ซึ่งค่าร้อยละของความแตกต่างในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.3) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยภาพรวม สูงกว่าปีการศึกษา 2563 โดยคิดเป็นร้อยละ 1.78 และเมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบรายข้อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยร้อยละมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 2.90 คะแนน ส่วนข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุดเท่ากับร้อยละ 1.20 ซึ่งค่าร้อยละของความแตกต่างในทุกรายข้อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย นายจรินทร์ ฤทธิเดช : [21 ก.ย. 2565 เวลา 17:21 น.]
อ่าน [573] ไอพี : 180.180.20.144
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 241 ครั้ง
ออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ต้องเริ่มยังไง
ออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ต้องเริ่มยังไง

เปิดอ่าน 9,656 ครั้ง
มารู้จัก ทุน"เสมาพัฒนาชีวิต"กันเถอะ
มารู้จัก ทุน"เสมาพัฒนาชีวิต"กันเถอะ

เปิดอ่าน 16,580 ครั้ง
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"

เปิดอ่าน 9,384 ครั้ง
บังคับรถก๊าซแอลพีจีติดสติกเกอร์
บังคับรถก๊าซแอลพีจีติดสติกเกอร์

เปิดอ่าน 10,724 ครั้ง
ปลาชะลอสมองเสื่อม
ปลาชะลอสมองเสื่อม

เปิดอ่าน 10,183 ครั้ง
ปริญญาโทกับคนทำงาน ….สำคัญจริงหรือ?
ปริญญาโทกับคนทำงาน ….สำคัญจริงหรือ?

เปิดอ่าน 30,742 ครั้ง
ลายมือนักธุรกิจ
ลายมือนักธุรกิจ

เปิดอ่าน 836 ครั้ง
จัดบ้านให้ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ
จัดบ้านให้ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ

เปิดอ่าน 378,306 ครั้ง
Adverbs ( กริยาวิเศษณ์ ) Types (ชนิดของกริยาวิเศษณ์ )
Adverbs ( กริยาวิเศษณ์ ) Types (ชนิดของกริยาวิเศษณ์ )

เปิดอ่าน 10,889 ครั้ง
มะเร็งลำไส้ใหญ่ เกิดจากกรรมพันธุ์มากถึง 3 เท่า
มะเร็งลำไส้ใหญ่ เกิดจากกรรมพันธุ์มากถึง 3 เท่า

เปิดอ่าน 9,934 ครั้ง
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !

เปิดอ่าน 20,537 ครั้ง
"ผักชี" ผักพิฆาตอธรรม
"ผักชี" ผักพิฆาตอธรรม

เปิดอ่าน 55,386 ครั้ง
ใครว่าการเขียนด้วยลายมือนั้นล้าสมัย?
ใครว่าการเขียนด้วยลายมือนั้นล้าสมัย?

เปิดอ่าน 492,958 ครั้ง
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 28,742 ครั้ง
"พระเจ้าเหา" คือใคร ?
"พระเจ้าเหา" คือใคร ?

เปิดอ่าน 2,263 ครั้ง
การละลาย (Solubility)
การละลาย (Solubility)
เปิดอ่าน 37,364 ครั้ง
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย
เปิดอ่าน 16,716 ครั้ง
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
เปิดอ่าน 30,742 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร ?
รับชมย้อนหลัง รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร ?
เปิดอ่าน 15,175 ครั้ง
ทางออกของวิกฤตการศึกษาไทยภายใต้การใช้อำนาจตาม ม.44 ของ คสช.
ทางออกของวิกฤตการศึกษาไทยภายใต้การใช้อำนาจตาม ม.44 ของ คสช.

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ