ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ 5 THINK โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563-2564

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ 5 THINK

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 – 2564

ผู้รายงาน นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

ปีการศึกษา 2563-2564

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ 5 THINK โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 – 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) ระดับคุณภาพการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ 5 THINK โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 – 2564 2) ระดับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ปีการศึกษา 2563 –2564 3) ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2564 4) ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ 5 THINK โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 – 2564 5) คุณภาพผู้เรียน จำแนกเป็น 5.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (GPA) ปีการศึกษา 2563-2564 5.2)สมรรถนะนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2563-2564 5.3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2563- 2564

โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง นักเรียน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 278 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 285 คน ครู ปีการศึกษา 2563 จำนวน 44 คน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 41คน ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 278 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 285 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2563-2564 จำนวน 13 คน และคณะกรรมการนิเทศภายในปีการศึกษา 2563-2564 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ จำนวน 10 ฉบับ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.87- 0.95 และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563-2564 ตามสภาพจริง แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะนักเรียน ปีการศึกษา 2563-2564 ตามสภาพจริง และแบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563-2564 ตามสภาพจริง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของโครงการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ 5 THINK โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 – 2564 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการนิเทศภายใน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.59, . D.=0.15) อยู่ในระดับมากที่สุด และปีการศึกษา 2564 มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.62, .D.=0.15) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนปีการศึกษา 2563คณะกรรมการนิเทศภายใน มีความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ย ( = 4.62, S.D. =0.13 อยู่ในระดับมากที่สุดและปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการนิเทศภายใน ความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ย ( = 4.65, S.D. =0.16 อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ 5 THINK โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 – 2564 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนิเทศภายใน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณา พบว่าปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการนิเทศภายในมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.60, S.D. =0.12) ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และปีการศึกษา 2563คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.46, S.D.=0.15) อยู่ในระดับมากเช่นกัน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการดำเนินโครงการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ 5 THINK โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 – 2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครองและครู พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.62, S.D.=0.11) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดแต่ละด้านพบว่า ปีการศึกษา 2563 ด้าน Think proactive คิดเชิงรุก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.70, S.D.-0.22) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้าน Think different คิดประชันความต่าง ( = 4.69, S.D.-0.20) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน Think creative fun คิดให้สนุกอย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย ( = 4.58, S.D. =0.26 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน Think of competition คิดแนวทางการแข่งขัน มีค่าเฉลี่ย ( = 4.56, S.D. =0.27 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้าน Think for sustainability คิดก้าวย่างเพื่อคุณภาพยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย ( = 4.54, S.D.= 0.32 อยู่ในระดับมากที่สุด และปีการศึกษา 2564 ด้าน Think proactive คิดเชิงรุก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.72, S.D.-0.23) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้าน Think different คิดประชันความต่าง ( = 4.70, S.D.-0.21) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน Think creative fun คิดให้สนุกอย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย ( = 4.59, S.D. =0.28 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน Think of competition คิดแนวทาง การแข่งขัน มีค่าเฉลี่ย ( = 4.58, S.D. =0.28 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้าน Think for sustainability คิดก้าวย่างเพื่อคุณภาพยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย ( = 4.56, S.D.= 0.33 อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ได้แก่

4.1 ระดับคุณภาพโครงการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ 5 THINK โรงเรียนหารเทา รังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 – 2564 ตามความคิดเห็นของครู พบว่าปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.54, S.D.=0.71) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยคุณภาพ ( = 4.64, S.D.-0.80 อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.2 ระดับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียน หารเทารังสีประชาสรรค์ โดยใช้กระบวนการ 5 THINK ปีการศึกษา 2563 – 2564ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนิเทศภายใน พบว่า ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยคุณภาพ ( = 4.55, S.D.=0.20) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยคุณภาพ ( = 4.58, S.D.=0.21) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนหารเหารังสีประชาสรรค์ โดยใช้กระบวนการ 5 THINK ปีการศึกษา 2563 – 2564 พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีคำเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย ( = 4.60, S.D. = 0.1 7 อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย ( X = 4.58, S.D.= 0.16) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ 5 THINK โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ( = 4.58, S.D. =0.19) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า การสนับสนุนให้ครูใช้ภาวะผู้นำหรือการปรับปรุงโรงเรียนและการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.75, S.D.=0.43) อยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมา คือการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระบบการทำงานกับเทคโนโลยีเพื่อให้ครูสามารถใช้งานได้ทันความต้องการ มีค่าเฉลี่ย ( = 4.73, S.D.=0.44) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบทีมในการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานด้วยกระบวนการ 5 คิด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.37, S.D. = 0.72) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 คุณภาพผู้เรียน จำแนกเป็น

4.5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ย GPA ร้อยละ 3.25 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ย GPA ร้อยละ 3.55 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5.2 สมรรถนะนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามสภาพจริง โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดี,ดีเยี่ยม ร้อยละ 98.02 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และปีการศึกษา 2564 ตามสภาพจริง โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดี,ดีเยี่ยม ร้อยละ 99.45 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามสภาพจริง โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดี,ดีเยี่ยม ร้อยละ 91.12 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และปีการศึกษา 2564 ตามสภาพจริง โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดี,ดีเยี่ยม ร้อยละ 98.86 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมินโครงการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ 5 THINK โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบชิปป์ (CIPP Model) มีค่าน้ำหนัก 100 ได้คะแนนเฉลี่ย 98 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาการประเมินโครงการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ 5 THINK โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 – 2564 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ควรดำเนินการประเมินโครงการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ 5 THINK โรงเรียนหารเทา รังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 – 2564 ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา

3. ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้รับ การสนับสนุนและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

4. โรงเรียนควรพัฒนาการประเมินโครงการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ 5 THINK โรงเรียน หารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 – 2564 โอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ พัฒนาสู่นวัตกรรมของโรงเรียน และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถเป็นแบบอย่างของโรงเรียนอื่นได้

ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการหรือการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรนำรูปแบบการประเมินโครงการของ CIPP Model ไปปรับใช้กับการประเมินโครงการอื่น ๆ ในโรงเรียน เนื่องจากสารสนเทศที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

2. ควรมีการประเมินโครงการเชิงสาเหตุเพื่อให้ทราบว่าสาเหตุหรือปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการ ซึ่งจะทำให้เป็นแนวทางการนำมาปรับปรุงพัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

3. ควรมีการประเมินโครงการต่าง ๆ ในระดับหน่วยงานหรือกลุ่มงานย่อยทุกโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Mode) หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

4.ควรมีกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนสู่การสร้างนวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างได้

5.ควรนำปัจจัยเชิงบวกมาพัฒนาสู่การสร้างวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของนักเรียนและครูผู้สอนต่อไป

โพสต์โดย ่jub jub : [22 ก.ย. 2565 เวลา 18:59 น.]
อ่าน [61] ไอพี : 113.53.115.174
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,940 ครั้ง
วิธีเซ็นรับรองสำเนาอย่างปลอดภัย
วิธีเซ็นรับรองสำเนาอย่างปลอดภัย

เปิดอ่าน 78,160 ครั้ง
สรุปสูตร วงกลม
สรุปสูตร วงกลม

เปิดอ่าน 15,484 ครั้ง
มหัศจรรย์ความลับของร่างกาย ได้รู้แล้วทึ่งสุด ๆ
มหัศจรรย์ความลับของร่างกาย ได้รู้แล้วทึ่งสุด ๆ

เปิดอ่าน 10,317 ครั้ง
5 ประโยชน์จากน้ำมันมะกอก
5 ประโยชน์จากน้ำมันมะกอก

เปิดอ่าน 8,088 ครั้ง
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

เปิดอ่าน 691,079 ครั้ง
บัณฑิตน้อย "ความบ้าใบ" ของการศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
บัณฑิตน้อย "ความบ้าใบ" ของการศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง

เปิดอ่าน 18,622 ครั้ง
สเตียรอยด์ (Steroids) คืออะไร ?
สเตียรอยด์ (Steroids) คืออะไร ?

เปิดอ่าน 73,773 ครั้ง
เพลงลูกเสือ เพลงประกอบท่าทาง
เพลงลูกเสือ เพลงประกอบท่าทาง

เปิดอ่าน 15,275 ครั้ง
ยูทูป ห้องเรียนใหม่ พลังการเรียนรู้ ที่ไม่รู้จบ
ยูทูป ห้องเรียนใหม่ พลังการเรียนรู้ ที่ไม่รู้จบ

เปิดอ่าน 12,301 ครั้ง
อุทาหรณ์! มัวแต่ถ่ายรูป เจอรถไฟสวน เกือบหัวขาดแล้ว
อุทาหรณ์! มัวแต่ถ่ายรูป เจอรถไฟสวน เกือบหัวขาดแล้ว

เปิดอ่าน 3,374 ครั้ง
รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ที่ไหนบ้างเช็กเลย !
รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ที่ไหนบ้างเช็กเลย !

เปิดอ่าน 123,278 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี

เปิดอ่าน 8,890 ครั้ง
วันเด็กปีนี้ ไปเที่ยวไหนดี
วันเด็กปีนี้ ไปเที่ยวไหนดี

เปิดอ่าน 16,327 ครั้ง
ปรบมือให้เลย แชร์ไอเดียเด็ดๆ ของเด็กไทย! เลคเชอร์วิชาประวัติศาสตร์ขั้นเทพของเด็กม.3
ปรบมือให้เลย แชร์ไอเดียเด็ดๆ ของเด็กไทย! เลคเชอร์วิชาประวัติศาสตร์ขั้นเทพของเด็กม.3

เปิดอ่าน 156,454 ครั้ง
หลักการออกแบบของ ADDIE model
หลักการออกแบบของ ADDIE model

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,962 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 47 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 47 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 14,561 ครั้ง
อาหารต้องเลี่ยง ภาชนะต้องห้าม อย่านำเข้าไมโครเวฟ
อาหารต้องเลี่ยง ภาชนะต้องห้าม อย่านำเข้าไมโครเวฟ

เปิดอ่าน 24,263 ครั้ง
การศึกษาที่กำลังจะกลายเป็นโรงงานผลิตใบปริญญา
การศึกษาที่กำลังจะกลายเป็นโรงงานผลิตใบปริญญา

เปิดอ่าน 14,138 ครั้ง
แบบออกกำลังพื้นฐาน
แบบออกกำลังพื้นฐาน

เปิดอ่าน 416,306 ครั้ง
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ