ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ

อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ผู้ประเมิน นางณภัสนันท์ สมพอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัด

อุดรธานี มีวัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อ 1) ประเมินด้านบริบท 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า 3)

ประเมินด้านกระบวนการ 4) ประเมินด้านผลผลิต และส่วนขยายผลผลิต 4.1) ประเมินด้าน

ผลกระทบ 4.2) ประเมินด้านประสิทธิผล 4.3) ประเมินด้านความยั่งยืน 4.4) ประเมินด้านการถ่ายโยง

ความรู้ ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครู จำนวน 5 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวน 8 คน นักเรียน จำนวน 64 คน และผู้ปกครอง จำนวน 64 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 141 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ อำเภอพิบูลย์

รักษ์ จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และระดับมาก 5 ด้าน เรียงตาม

ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการ 2) ด้านผลผลิต 3) ด้านปัจจัยนำเข้า 4) ด้าน

ประสิทธิผล 5) ด้านบริบท 6) ด้านผลกระทบ 7) ด้านความยั่งยืน 8) ด้านการถ่ายโยงความรู้ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้

1.1 ด้านบริบท (Context) โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในภาพรวมผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ วัตถุประสงค์

ของโครงการ มีความชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รองลงมาคือ เป้าหมายของโครงการก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน และ โครงการสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดจ

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และในภาพรวมผ่านเกณฑ์

การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ บุคลากร

ของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือ ผู้บริหารมี

ความตะหนักและความพร้อมในการดำเนินโครงการ และ สถานที่ดำเนินโครงการเพียงพอและ

เหมาะสม

1.3 ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และในภาพรวมผ่าน

เกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน

และระดับมาก 1 ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน (Plan) 2) ด้านการ

ดำเนินงาน (Do) 3) ด้านการตรวจสอบ (Check) 4) ด้านการปรับปรุง (Action)

1.4 ด้านผลผลิต (Product) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และในภาพรวมผ่านเกณฑ์

การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่

สถานศึกษามีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา รองลงมา

คือ นักเรียนมีองค์ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และครูและบุคลากรทางการศึกษา

จัดการทรัพยากร และดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และผลการประเมินในส่วนขยายด้านผลผลิต รายละเอียดดังนี้

1.4.1 ด้านผลกระทบ (Impact) โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในภาพรวมผ่านเกณฑ์

การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ครู

บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับรางวัล/เกียรติบัตรใน

ระดับเขตพื้นที่/อำเภอ/จังหวัด และ ครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนในด้านความ

พอเพียง

1.4.2 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในภาพรวม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่

ครู ครูจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีคุณภาพ รองลงมาคือ ครู

บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และ ผลการผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรียน

1.4.3 ด้านความยั่งยืน (Sustainability) โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในภาพรวม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่

การประเมินโครงการฯได้ดำเนินการเป็นระยะ ๆ รองลงมาคือ เกณฑ์การประเมินที่ใช้มีความชัดเจนฉ

ครอบคลุม และ การดำเนินโครงการฯเปิดโอกาสให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม

และได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน

1.4.4 ด้านการถ่ายโยงความรู้ (Transportability) โดยรวมอยู่ในระดับมาก และใน

ภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของ

โรงเรียนเหมาะแก่การเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่น รองลงมาคือ ครู บุคลากรทางการศึกษา

สามารถนำสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ และ

นักเรียนสามารถนำสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดให้กับผู้อื่น

ได้

2. ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โรงเรียนบ้าน

หนองบัวสะอาดโพธิ์คำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และใน

ภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับ

แรก ได้แก่ นักเรียนมีความสุข สนุกสนานในระหว่างที่ทำกิจกรรมร่วมกัน รองลงมาคือ นักเรียนมี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ นักเรียนเห็นว่าโครงการนี้เป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ควรจัดต่อเนื่องทุกปี

3. ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริม

และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ

ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับ

แรก ได้แก่ โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ควรจัดต่อเนื่องทุกปี รองลงมาคือ

ผู้ปกครองนักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของโครงการ และ นักเรียนมีพฤติกรรมขยัน ประหยัด ใฝ่

เรียน ใฝ่รู้ และมีความรับผิดชอบ

โพสต์โดย ์Napus : [27 ก.ย. 2565 เวลา 07:02 น.]
อ่าน [681] ไอพี : 125.25.168.65
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 99,196 ครั้ง
หลักการใช้ "คำสรรพนาม" ในภาษาไทย
หลักการใช้ "คำสรรพนาม" ในภาษาไทย

เปิดอ่าน 15,759 ครั้ง
SEO กับ SEM คืออะไร...ต่างกันแค่ไหน?
SEO กับ SEM คืออะไร...ต่างกันแค่ไหน?

เปิดอ่าน 12,390 ครั้ง
กระโดดเชือกแบบทีมเจ๋งๆ ลีลาเทพโคตร! ขอบอก
กระโดดเชือกแบบทีมเจ๋งๆ ลีลาเทพโคตร! ขอบอก

เปิดอ่าน 17,522 ครั้ง
จัดสวนอย่างไร ให้มี "ฮวงจุ้ย" ดี
จัดสวนอย่างไร ให้มี "ฮวงจุ้ย" ดี

เปิดอ่าน 15,857 ครั้ง
ปะการัง
ปะการัง

เปิดอ่าน 69,806 ครั้ง
มหัศจรรย์ เลข 11
มหัศจรรย์ เลข 11

เปิดอ่าน 8,829 ครั้ง
เคล็ดลับปรุงกาแฟแคลอรีต่ำ
เคล็ดลับปรุงกาแฟแคลอรีต่ำ

เปิดอ่าน 12,347 ครั้ง
ศูนย์รวมตำราแปลจากทั่วโลก
ศูนย์รวมตำราแปลจากทั่วโลก

เปิดอ่าน 9,221 ครั้ง
เตือนคนไทยระวัง "โรคลมร้อน"
เตือนคนไทยระวัง "โรคลมร้อน"

เปิดอ่าน 60,796 ครั้ง
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน

เปิดอ่าน 125,632 ครั้ง
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล

เปิดอ่าน 56,962 ครั้ง
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ

เปิดอ่าน 10,972 ครั้ง
เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก
เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก

เปิดอ่าน 10,650 ครั้ง
ความสุขกันมะเร็งได้ ผู้มีความสุขในชีวิตหนีโรคร้ายได้ 1 ใน 4
ความสุขกันมะเร็งได้ ผู้มีความสุขในชีวิตหนีโรคร้ายได้ 1 ใน 4

เปิดอ่าน 22,516 ครั้ง
เทคนิคการคูณแบบญี่ปุ่น ลองฝึกดูครับ
เทคนิคการคูณแบบญี่ปุ่น ลองฝึกดูครับ

เปิดอ่าน 45,511 ครั้ง
อาชีพเสริมข้าราชการ ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง ขายช่วงวันหยุด สร้างรายได้งาม
อาชีพเสริมข้าราชการ ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง ขายช่วงวันหยุด สร้างรายได้งาม
เปิดอ่าน 25,023 ครั้ง
ฝึกอ่านภาษาอังกฤษง่ายๆตามแบบเรียนมานี มานะ ปิติ ชูใจ
ฝึกอ่านภาษาอังกฤษง่ายๆตามแบบเรียนมานี มานะ ปิติ ชูใจ
เปิดอ่าน 358 ครั้ง
"โฉนดที่ดิน" เคลือบ เท่ากับ "ชำรุด"
"โฉนดที่ดิน" เคลือบ เท่ากับ "ชำรุด"
เปิดอ่าน 19,208 ครั้ง
ลิขสิทธิ์การสอน
ลิขสิทธิ์การสอน
เปิดอ่าน 10,776 ครั้ง
แชร์สนั่น!คลิปสาวนักพากย์คนใหม่
แชร์สนั่น!คลิปสาวนักพากย์คนใหม่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ