ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนบ้านคลองของ ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

โรงเรียนบ้านคลองของ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผู้ประเมิน นางสาวรัตนา ดำจีน ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนบ้านชาคลี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การรายงานการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองของ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองของ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๔ คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ จำนวน ๓๐ คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๒๙ คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน ๗ คน (ยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู) รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ จำนวน ๙ ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยพื้นฐาน ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการ ฉบับที่ 4 แบบประเมินด้านผลผลิต ซึ่งประกอบด้วย ชุดที่ 1 ประเมินกิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ชุดที่ 2 ประเมินนิสัยรักการอ่าน ชุดที่ 3 ประเมินพฤติกรรมนักเรียน ชุดที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ชุดที่ 5 แบบประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียน ชุดที่ 6 แบบประเมินความสามารถในการเขียนของนักเรียน เครื่องมือความเที่ยงตรงตามเนื้อหาระหว่าง 0.80 ถึง 0.90 และมีความเชื่อมั่นระหว่าง 0.70 ถึง 0.75 การประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ผู้บริหารคณะครูมีความคิดเห็นว่า บริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการกำหนดหลักการของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหา การกำหนดเป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับปัญหา และวัตถุประสงค์ของโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับปัญหา และหลักการของโครงการ การเตรียมการในสถานศึกษาส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการ การกำหนดหลักการของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของโรงเรียน

2. ด้านปัจจัยพื้นฐานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บริหารและคณะครูมีความเห็นว่า รายการที่มีความพร้อมซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานเพียงพอ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ มีสื่อ เทคโนโลยีในการดำเนินกิจกรรมโครงการเพียงพอ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรม

3. ด้านกระบวนการ โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นว่า

ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีการกำหนดปฏิทินการทำงานชัดเจน และ มีการกำหนดกิจกรรมได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานศึกษา

4. ด้านผลผลิต

4.1 ผลการประเมินกิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กิจกรรมอ่านทุกคนฝึกฝนทุกวัน กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมพี่สอนน้องอ่าน และกิจกรรมเสียงตามสาย

4.2 ผลการประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนอ่านหนังสือด้วยความตั้งใจเป็นเวลานาน นักเรียนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนนอกจากหนังสือเรียน นักเรียนจดบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน นักเรียนชอบอ่านหนังสือ และจัดเก็บหนังสือเป็นอย่างดี

4.3 ผลการประเมินพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา นักเรียนร่วมกิจกรรมเต็มเวลา นักเรียนตั้งใจฟังครูอธิบาย พูดแนะนำ นักเรียนสืบค้นสาระความรู้เพิ่มเติม

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีส่วนร่วมของครู กิจกรรมโครงการทุกกิจกรรมน่าสนใจ และความพึงพอใจในผลงานของตนเองที่เกิดจากกิจกรรมโครงการ ความพึงพอใจของครูต่อโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีส่วนร่วมของนักเรียน กิจกรรมโครงการทุกกิจกรรมน่าสนใจ และความพึงพอใจในผลงานที่เกิดจากกิจกรรมโครงการ ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กิจกรรมโครงการตรงกับความต้องการ กิจกรรมโครงการทุกกิจกรรมน่าสนใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กิจกรรมโครงการตรงกับความต้องการ กิจกรรมโครงการทุกกิจกรรมน่าสนใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

4.5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ อ่านเว้นวรรคตอนถูกต้อง มีพัฒนาการด้านการอ่าน ไม่อ่านข้าม อ่านเพิ่มคำ หรือตู่คำ

4.6 ผลการประเมินความสามารถในการเขียนของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบ เขียนถูกต้องด้วยตนเอง เขียนเสร็จทันเวลาตามที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรระดมปัจจัยการดำเนินงาน ได้แก่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนโครงการให้มีความพร้อมมากขึ้น

2. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครู และนักเรียนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดซื้อหนังสือเข้าสมุด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดโรงเรียน

3. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการในกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อให้โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น

โพสต์โดย หนูนา : [27 ก.ย. 2565 เวลา 13:38 น.]
อ่าน [766] ไอพี : 49.237.37.72
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,147 ครั้ง
ทานอาหารช่วยบำบัดความเครียด
ทานอาหารช่วยบำบัดความเครียด

เปิดอ่าน 20,875 ครั้ง
วิธีจำแบบใหม่ ใน 1 นาที
วิธีจำแบบใหม่ ใน 1 นาที

เปิดอ่าน 30,459 ครั้ง
ศึกสายเลือด ศธ. : เกมชิงอำนาจที่มีแต่ “ผู้แพ้”?? ผู้เขียน จุไรรัตน์ พงศาภิชาติ
ศึกสายเลือด ศธ. : เกมชิงอำนาจที่มีแต่ “ผู้แพ้”?? ผู้เขียน จุไรรัตน์ พงศาภิชาติ

เปิดอ่าน 30,541 ครั้ง
ธุรกิจเทคโนโลยีกับการคืนกำไรสู่สังคม
ธุรกิจเทคโนโลยีกับการคืนกำไรสู่สังคม

เปิดอ่าน 11,190 ครั้ง
7 หลักเลี่ยงไขมันพอกตับ
7 หลักเลี่ยงไขมันพอกตับ

เปิดอ่าน 7,703 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา...เพื่ออะไร ?
ปฏิรูปการศึกษา...เพื่ออะไร ?

เปิดอ่าน 23,851 ครั้ง
“รังผึ้ง” นวัตกรรมใหม่…สามารถเก็บน้ำผึ้งโดยไม่ต้องกวนผึ้งเลย
“รังผึ้ง” นวัตกรรมใหม่…สามารถเก็บน้ำผึ้งโดยไม่ต้องกวนผึ้งเลย

เปิดอ่าน 10,676 ครั้ง
หนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ 2
หนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ 2

เปิดอ่าน 20,728 ครั้ง
สุดยอดสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 สุดยอดจ้าวความเร็ว
สุดยอดสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 สุดยอดจ้าวความเร็ว

เปิดอ่าน 1,723 ครั้ง
นมฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุ
นมฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุ

เปิดอ่าน 13,950 ครั้ง
ชมคลิปยอดฮิต"เด็กพี่สาวร้องไห้โฮ ไม่อยากให้น้อง"โต"
ชมคลิปยอดฮิต"เด็กพี่สาวร้องไห้โฮ ไม่อยากให้น้อง"โต"

เปิดอ่าน 381,864 ครั้ง
ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี
ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี

เปิดอ่าน 28,721 ครั้ง
วิธีเพาะทานตะวันงอก
วิธีเพาะทานตะวันงอก

เปิดอ่าน 15,925 ครั้ง
5 สมุนไพรเพื่อวัยสูงอายุ
5 สมุนไพรเพื่อวัยสูงอายุ

เปิดอ่าน 6,655 ครั้ง
6 เทคนิคเตรียมสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูง!
6 เทคนิคเตรียมสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูง!

เปิดอ่าน 115,900 ครั้ง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนบ้านกลาง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนบ้านกลาง
เปิดอ่าน 9,619 ครั้ง
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่
เปิดอ่าน 13,950 ครั้ง
ชมคลิปยอดฮิต"เด็กพี่สาวร้องไห้โฮ ไม่อยากให้น้อง"โต"
ชมคลิปยอดฮิต"เด็กพี่สาวร้องไห้โฮ ไม่อยากให้น้อง"โต"
เปิดอ่าน 15,264 ครั้ง
ระเบียบรักษาความปลอดภัย
ระเบียบรักษาความปลอดภัย
เปิดอ่าน 44,052 ครั้ง
วิกฤต... "บัณฑิตแห่ตกงาน" อีกหนึ่งความล้มเหลว... อุดมศึกษาไทย
วิกฤต... "บัณฑิตแห่ตกงาน" อีกหนึ่งความล้มเหลว... อุดมศึกษาไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
สมัครบัตรเครดิต
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ