ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทาง พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้รายงานนาเสนอข้อมูล ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

ในการรายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรม- ราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อานวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรม- ราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

วิธีดาเนินการประเมินโครงการ

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองผู้อานวยการโรงเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2564 รวมจานวน 1,931 คน จาแนกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 15 คน รองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 2 คน ครู จานวน 57 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 882 คน และนักเรียน จานวน 975 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อานวยการโรงเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2564 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 621 คน ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ดาเนินการดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อานวยการโรงเรียน และครู ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จะได้กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 15 คน รองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 2 คน และ ครู จานวน 57 คน รวมจานวน 74 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน

1

กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน 269 คน และนักเรียน 278 จานวน

2. ขอบเขตของเนื้อหา

การรายงานประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรม ราโชบาย ด้านการศึกษา ในโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ครั้งนี้ ผู้รายงานกาหนดขอบเขตและโครงสร้างของเนื้อหา ดังนี้

2.1 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรม ราโชบาย ด้านการศึกษา ในโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, D. L.,1977, p.45) ซึ่งประเมิน ใน 4 ด้าน ได้แก่

2.1.1 การประเมินด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง การพิจารณาและตรวจสอบ

ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นโยบายการดาเนินงาน การพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน และการยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.1.2 การประเมินด้านปัจจัยนาเข้า หมายถึง การพิจารณา และตรวจสอบความเพียงพอ หรือความเหมาะสมของปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารโครงการ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

2.1.3 การประเมินด้านกระบวนการ หมายถึง การพิจารณา และตรวจสอบระดับ

การปฏิบัติของโครงการตามระบบวงจรควบคุมคุณภาพ (PDCA) ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา การดาเนินโครงการให้ดีขึ้น

2.1.4 การประเมินด้านผลผลิต หมายถึง การพิจารณา และตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิต ผลรวม ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน การถ่ายทอดส่งต่อ คุณค่าของโครงการ ความพึงพอใจ และภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทากิจกรรมตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อานวยการโรงเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน

2.2 ศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อานวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ในโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นการประเมินสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ในโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 4 ด้าน ได้แก่

ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม

ด้านที่ 3 มีงานทา – มีอาชีพ

ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี

2

3. ขอบเขตระยะเวลา

ระยะเวลาในการดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรม ราโชบาย ด้านการศึกษา ในโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ คือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ระยะเวลาในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรม ราโชบาย ด้านการศึกษา ในโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งดาเนินการ ดังนี้

ระยะที่ 1 การประเมินก่อนดาเนินโครงการ คือ การประเมินสภาพแวดล้อม ( และปัจจัยนาเข้าของโครงการ ดาเนินการวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ระยะที่ 2 การประเมินระหว่างดาเนินการ คือ การประเมินกระบวนการของโครงการดาเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ระยะที่ 3 การประเมินหลังดาเนินการ เป็นการประเมินผลผลิตของโครงการ และสอบถาม

ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อานวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ในโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดาเนินการวันที่ 31 มีนาคม 2565

4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ในโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นตัวเลขมาตราส่วนประมาณค่า (Numerical Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 แบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ในโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยนาเข้า (ก่อนดาเนินโครงการ) ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อานวยการโรงเรียน และครู

ฉบับที่ 2 แบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในด้านกระบวนการ (ระหว่างดาเนินโครงการ) ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อานวยการโรงเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน

ฉบับที่ 3 แบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในด้านผลผลิต (หลังดาเนินโครงการ) ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อานวยการโรงเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน

3

ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อานวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้รายงานได้ดาเนินการ ดังนี้

5.1 ทาหนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อานวยการโรงเรียน และครู เข้าร่วมประชุม เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ในโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยนาเข้า ตามแบบสอบถามที่กาหนด (ก่อนดาเนินโครงการ) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยแจกแบบสอบถาม จานวน 74 ฉบับ ได้รับข้อมูลตอบกลับ จานวน 74 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100

5.2 ทาหนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อานวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ในโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในด้านกระบวนการ (ระหว่างดาเนินการ) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยแจกแบบสอบถาม จานวน 343 ฉบับ ได้รับข้อมูลตอบกลับ จานวน 343 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

5.3 ขอความร่วมมือครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ให้ช่วยแจกแบบสอบถามให้กับนักเรียน เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรม ราโชบาย ด้านการศึกษา ในโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในด้านกระบวนการ (ระหว่างดาเนินการ) ตามแบบสอบถามที่กาหนด ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยแจกแบบสอบถาม จานวน 278 ฉบับ ได้รับข้อมูลตอบกลับ จานวน 278 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

5.4 ทาหนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อานวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในด้านผลผลิต (หลังดาเนินการ) ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยแจกแบบสอบถาม จานวน 343 ฉบับ ได้รับข้อมูลตอบกลับ จานวน 343 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

5.5 ขอความร่วมมือครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ให้ช่วยแจกแบบสอบถามให้กับนักเรียน เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรม ราโชบาย ด้านการศึกษา ในโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในด้านผลผลิต (หลังดาเนินการ) ตามแบบสอบถามที่กาหนด ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยแจกแบบสอบถาม จานวน 278 ฉบับ ได้รับข้อมูลตอบกลับ จานวน 278 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

4

5.6 สอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อานวยการโรงเรียน

ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทาง

พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ในโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยแจกแบบสอบถาม จานวน 343 ฉบับ ได้รับข้อมูลตอบ

กลับ จานวน 343 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

5.7 ผู้รายงานแจกและเก็บแบบสอบถามที่ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองผู้อานวยการโรงเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืน

คิดเป็นร้อยละ 100

6. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตาม

แนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ครั้งนี้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป

โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผล

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามแนวทางพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ครั้งนี้ ผู้รายงานสรุปผลการศึกษาที่สาคัญได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรม

ราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก

อุตรดิตถ์ จาแนกเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้

1.1 ด้านสภาพแวดล้อม

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรม

ราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก

อุตรดิตถ์ ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ภาพรวมมีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก (x= 4.32, S.D.= 0.16)

เมื่อพิจารณาโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 ลาดับ พบว่า ลาดับแรก คือ โรงเรียนกาหนดกิจกรรม

ลูกเสือ-เนตรนารี เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนปฏิบัติได้จริง ( x = 4.68, S.D.= 0.47) รองลงมา คือ

โรงเรียนกาหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สร้างสรรค์อาชีพที่น่าสนใจเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนปฏิบัติ

ได้จริง ( x = 4.53, S.D.= 0.51) และโรงเรียนกาหนดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมนักเรียนทาดี เหมาะสม

กับช่วงวัยของนักเรียนปฏิบัติได้จริง ( x= 4.52, S.D.= 0.51) ตามลาดับ ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด

คือ โรงเรียนกาหนดกิจกรรมวันสาคัญนาคุณธรรม เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนปฏิบัติได้จริง

( x= 3.94, S.D.= 0.40)

5

1.2 ด้านปัจจัยนาเข้า

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามแนวทางพระบรม

ราโชบาย ด้านการศึกษา ในโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก

อุตรดิตถ์ ด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า ภาพรวมมีความพอเพียงหรือความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

( x = 4.37, S.D.= 0.31) เมื่อพิจารณาโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 ลาดับ พบว่า ลาดับแรก มี 5 ข้อ

คือ ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนการดาเนินงานของกิจกรรมตามโครงการ ( x= 4.52, S.D.= 0.51) โรงเรียน

จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงานตามโครงการเพียงพอ ( x = 4.52, S.D.= 0.51)

โรงเรียนจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา สื่อ และอุปกรณ์ให้มีคุณภาพและทันสมัย ( x = 4.52, S.D.= 0.51)

ครูที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมของโครงการมีจานวนเพียงพอ ( x = 4.52, S.D.= 0.51) และเนื้อหาและ

ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ( x = 4.52, S.D.= 0.77) รองลงมา พบว่า มี 2 ข้อ คือ โรงเรียน

จัดเตรียมหลักสูตรเหมาะสม เน้นกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา

ทั้งในและนอกห้องเรียน ( x = 4.47, S.D.= 0.69) และครูที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมมีความรู้และ

ประสบการณ์เหมาะสม ( x = 4.47, S.D.= 0.69) และลาดับที่สาม คือ เอกสารที่เตรียมไว้ใช้ในการ

ดาเนินงานช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

( x = 4.36, S.D.= 0.76) ตามลาดับ ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด พบว่า มี 2 ข้อ คือ โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้

ที่หลากหลาย สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ( x = 4.21, S.D.= 0.91) และโรงเรียน

จัดบรรยากาศที่เอื้อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการ ( x = 4.21, S.D.= 0.78)

1.3 ด้านกระบวนการ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามแนวทางพระบรม

ราโชบาย ด้านการศึกษา ในโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก

อุตรดิตถ์ ด้านกระบวนการ พบว่า ภาพรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.21, S.D.= 0.22) เมื่อ

พิจารณารายข้อโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 ลาดับ พบว่า ลาดับแรก คือ รูปแบบการจัดกิจกรรม

ในโครงการช่วยให้นักเรียนมีความสนใจ เร้าใจ กระตือรือร้น เข้าร่วมกิจกรรม ( x = 4.40, S.D.= 0.50)

รองลงมา พบว่า มี 2 ข้อ คือ การดาเนินงานตามกิจกรรมและเป็นไปตามปฏิทินระยะเวลาที่กาหนด

( x= 4.37, S.D.= 0.53) และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องด้วยวิธี

ที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม (x= 4.37, S.D.= 0.48) และลาดับที่สาม คือ ขณะดาเนินงานตามโครงการ

มีการแก้ไข ปรับปรุงวิธีการดาเนินงานเมื่อพบว่า มีข้อบกพร่อง ( x = 4.36, S.D.= 0.44) ตามลาดับ

ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ครูร่วมกิจกรรมชุมชนทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม

จริยธรรม ตามแนวทางพระบรมราโชบาย (x= 3.89, S.D.= 0.64)

1.4 ด้านผลผลิต

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามแนวทางพระ

บรมราโชบาย ด้านการศึกษา ในโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ด้านผลผลิต สรุปผลจาแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้

1.4.1 องค์ประกอบผลกระทบ (Impact) พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับ

มาก ( x= 4.37, S.D.= 0.21) เมื่อพิจารณาในรายข้อโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 ลาดับ พบว่า

6

ลาดับแรก คือ ผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของนักเรียน ( x = 4.68, S.D.= 0.56)

รองลงมา พบว่า มี 2 ข้อ คือ ครูมีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ต่อกิจกรรมอย่างจริงจัง (x = 4.56, S.D.= 0.49) และ

ครูสนใจเฝ้าคอยสังเกตการณ์และติดตามการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง (x= 4.56, S.D.= 0.49)

และลาดับที่สาม พบว่า มี 2 ข้อ คือ ผู้บริหารภาคภูมิใจในการดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ

( x = 4.51, S.D.= 0.50) และผู้บริหารได้รูปแบบการประเมินโครงการที่ชัดเจน ( x = 4.51, S.D.= 0.50)

ตามลาดับ ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ นักเรียนชักชวนให้ผู้อื่นร่วมปฏิบัติกิจกรรม ( x = 3.71, S.D.= 0.93)

1.4.2 องค์ประกอบประสิทธิผล (Effectiveness) พบว่า ภาพรวม มีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก ( x= 4.19, S.D.= 0.29) เมื่อพิจารณาในรายด้านโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา

พบว่า ลาดับแรก คือ ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม ( x = 4.25, S.D.= 0.30) รองลงมา

พบว่า มี 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ( x = 4.19, S.D.= 0.29) และด้านที่ 3 มีงานทา

– มีอาชีพ ( x = 4.19, S.D.= 0.30) และลาดับที่สาม คือ ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี ( x = 4.13, S.D.= 0.31)

ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงจากรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 ลาดับ สรุปดังนี้

1.4.2.1 ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก ( x = 4.19, S.D.= 0.29) รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนช่วยกิจกรรมต่าง ๆ

ของครอบครัวตามความสามารถ ( x= 4.39, S.D.= 0.49) รองลงมา คือ นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่น มีความเป็นผู้นา-ผู้ตามที่ดี ( x= 4.38, S.D.= 0.69) และนักเรียนภูมิใจในความเป็นชาติ

ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ ( x = 4.37, S.D.= 0.71) ตามลาดับ ส่วนรายข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ( x = 3.97, S.D.= 0.81)

1.4.2.2 ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม พบว่า ภาพรวม

มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( x = 4.25, S.D.= 0.30) รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนตั้งใจเรียน

ทาการบ้านจนสาเร็จ ( x = 4.43, S.D.= 0.71) รองลงมา คือ นักเรียนไหว้พ่อแม่ก่อนไปและกลับจากโรงเรียน

( x = 4.40, S.D.= 0.55) และนักเรียนส่งงานตามกาหนดเวลา ( x = 4.33, S.D.= 0.71) ตามลาดับ ส่วนรายข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ นักเรียนรู้จักใช้จ่ายและออมเงินอย่างสม่าเสมอ (x= 3.99, S.D.= 0.80)

1.4.2.3 ด้านที่ 3 มีงานทา – มีอาชีพ พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็น อยู่ใน

ระดับมาก ( x = 4.19, S.D.= 0.30) รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนใจ และ

สาเร็จ ( x = 4.34, S.D.= 0.67) รองลงมา คือ นักเรียนปฏิบัติด้วยความพยายายามรอบคอบและมีความสุข

( x= 4.24, S.D.= 0.74) และลาดับที่สาม พบว่า มี 2 ข้อ คือ นักเรียนมีเป้าหมายและสนใจในอาชีพต่าง ๆ

( x= 4.21, S.D.= 0.41) และนักเรียนรับผิดชอบต่องาน สู้งาน ทางานสาเร็จ ( x= 4.21, S.D.= 0.77)

ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ นักเรียนสามารถนาการฝึกฝนอบรม ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร

สู่การปฏิบัติตนในชีวิตประจาวัน ( x = 3.93, S.D.= 0.74)

1.4.2.4 ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับ

มาก ( x = 4.13, S.D.= 0.31) รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ( x= 4.30, S.D.= 0.59) รองลงมา พบว่า มี 2 ข้อ

คือ นักเรียนแต่งกาย มีมารยาท มีสัมมาคารวะ และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (x= 4.23, S.D.= 0.71)

และนักเรียนอาสาปฏิบัติงานบาเพ็ญประโยชน์ เมื่อมีโอกาสด้วยความเต็มใจ ( x= 4.23, S.D.= 0.42)

7

และลาดับที่สาม คือ นักเรียนเต็มใจและช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียน ชุมชน และสังคม ( x = 4.22,

S.D.= 0.81) ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ นักเรียนดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม

ด้วยความเต็มใจ ( x= 3.92, S.D.= 0.77)

1.4.3 องค์ประกอบความยั่งยืน (Sustainability) พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็น อยู่ใน

ระดับมาก ( x = 4.43, S.D.= 0.24) เมื่อพิจารณาในรายข้อโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 ลาดับ

พบว่า ลาดับแรก คือ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมปรับปรุง และแก้ไขกิจกรรมทุกเดือน ทุกภาคเรียน

( x = 4.60, S.D.= 0.49) รองลงมา คือ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ประเมินผลกิจกรรมทุกภาคเรียน

และปีการศึกษา ( x = 4.55, S.D.= 0.49) และผู้บริหารโรงเรียนกากับ ติดตาม และประเมินผลทุกสัปดาห์

และทุกเดือน ทุกภาคเรียนและทุกปีการศึกษา (x = 4.54, S.D.= 0.83) ตามลาดับ ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ย

ต่าสุด คือ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม พร้อมให้ความร่วมมือดาเนินโครงการเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จ

ต่อไป ( x = 4.28, S.D.= 0.79)

1.4.4 องค์ประกอบการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก ( x = 4.19, S.D.= 0.30) เมื่อพิจารณาในรายข้อโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 ลาดับ

พบว่า ลาดับแรก คือ โรงเรียนประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ปกครองได้ทราบ ( x = 4.34, S.D.= 0.48)

รองลงมา คือ โรงเรียนเผยแพร่ผลงานในเว็บไซด์ของโรงเรียน ( x = 4.28, S.D.= 0.45) และโรงเรียนสร้าง

เครือข่ายการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมร่วมกับชุมชน (x= 4.26, S.D.= 0.60) ตามลาดับ ส่วนรายข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ โรงเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานกับโรงเรียนต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียน ( x = 4.03, S.D.= 0.44)

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อานวยการ

โรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทาง

พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ในโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พบว่า ภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (x = 3.92, S.D.= 0.34) เมื่อพิจารณา

ในรายด้านโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา พบว่า ลาดับแรก คือ ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม

( x= 4.04, S.D.= 0.37) รองลงมา คือ ด้านที่ 3 มีงานทา – มีอาชีพ ( x= 3.94, S.D.= 0.40) ด้านที่ 4

เป็นพลเมืองดี ( x = 3.86, S.D.= 0.34) และด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ( x = 3.81, S.D.= 0.36)

ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงจากรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 ลาดับ สรุปดังนี้

2.1 ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ

มาก ( x = 3.81, S.D.= 0.36) รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนภูมิใจในความเป็นชาติ ร้องเพลงชาติ

และอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ ( x= 4.32, S.D.= 0.69) รองลงมา พบว่า มี 2 ข้อ คือ นักเรียน

ช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัวตามความสามารถ ( x = 4.13, S.D.= 0.52) และนักเรียนยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเป็นผู้นา-ผู้ตามที่ดี ( x = 4.13, S.D.= 0.74) และลาดับที่สาม คือ นักเรียน

เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ

สังคม ( x= 4.10, S.D.= 0.85) ตามลาดับ ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ นักเรียนร่วมกิจกรรมปกป้อง

และยกย่องชื่นชมความเป็นชาติไทย ( x= 3.23, S.D.= 0.78)

8

2.2 ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ

มาก ( x = 4.04, S.D.= 0.37) รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนไหว้พ่อแม่ก่อนไปและกลับจากโรงเรียน

(x= 4.26, S.D.= 0.74) รองลงมา คือ นักเรียนตั้งใจเรียนทาการบ้านจนสาเร็จ (x= 4.23, S.D.= 0.42) และ

ลาดับที่สาม พบว่า มี 2 ข้อ คือ นักเรียนเชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ (x= 4.18, S.D.= 0.73) และนักเรียน

รับผิดชอบต่อชิ้นงานที่ครูมอบหมาย ( x = 4.18, S.D.= 0.73) ตามลาดับ ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ

นักเรียนรู้จักใช้จ่ายและออมเงินอย่างสม่าเสมอ ( x = 3.39, S.D.= 0.88)

2.3 ด้านที่ 3 มีงานทา – มีอาชีพ พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

( x= 3.94, S.D.= 0.40) รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนใจและสาเร็จ

( x = 4.15, S.D.= 0.78) รองลงมา คือ นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ในอาชีพต่าง ๆ (x = 4.06, S.D.= 0.84)

และนักเรียนปฏิบัติด้วยความพยายายามรอบคอบและมีความสุข ( x = 4.01, S.D.= 0.87) ตามลาดับ

ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ นักเรียนสามารถนาการฝึกฝนอบรม ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร

สู่การปฏิบัติตนในชีวิตประจาวัน ( x = 3.45, S.D.= 0.87)

2.4 ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

( x = 3.86, S.D.= 0.34) รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนแต่งกาย มีมารยาท มีสัมมาคารวะ และ

กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ( x= 4.17, S.D.= 0.73) รองลงมา คือ นักเรียนอาสาปฏิบัติงานบาเพ็ญ

ประโยชน์เมื่อมีโอกาสด้วยความเต็มใจ ( x= 4.12, S.D.= 0.51) และนักเรียนรู้จักการแบ่งปันสิ่งของ

ทรัพย์สิน และอื่น ๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น ( x = 4.07, S.D.= 0.81) ตามลาดับ

ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ นักเรียนชักชวนให้ผู้อื่นร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (x = 3.37, S.D.= 0.76)

โพสต์โดย นางสาวกานต์พิชชา ปภาณัท : [27 ก.ย. 2565 เวลา 17:26 น.]
อ่าน [665] ไอพี : 49.228.114.31
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,480 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาอย่าทำแบบปะผุ...ต้องปรับทั้งระบบ
การปฏิรูปการศึกษาอย่าทำแบบปะผุ...ต้องปรับทั้งระบบ

เปิดอ่าน 308,377 ครั้ง
สำนวนภาษาอังกฤษที่น่ารู้
สำนวนภาษาอังกฤษที่น่ารู้

เปิดอ่าน 34,166 ครั้ง
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร

เปิดอ่าน 38,801 ครั้ง
การแก้ระบบสมการ โดยใช้วิธีเมตริกผกผัน
การแก้ระบบสมการ โดยใช้วิธีเมตริกผกผัน

เปิดอ่าน 14,958 ครั้ง
ฟื้นฟูอารมณ์ดีๆ ด้วยของกินสีส้ม
ฟื้นฟูอารมณ์ดีๆ ด้วยของกินสีส้ม

เปิดอ่าน 13,167 ครั้ง
สายตาเอียง
สายตาเอียง

เปิดอ่าน 8,974 ครั้ง
คลิป สวัสดีปีใหม่ จากใจ บุคลากร รพ.ตำรวจ
คลิป สวัสดีปีใหม่ จากใจ บุคลากร รพ.ตำรวจ

เปิดอ่าน 21,274 ครั้ง
เมื่อเทคโนโลยีล้างสมองเด็ก อะไรจะเกิดขึ้น?
เมื่อเทคโนโลยีล้างสมองเด็ก อะไรจะเกิดขึ้น?

เปิดอ่าน 11,639 ครั้ง
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี

เปิดอ่าน 67,288 ครั้ง
เคล็ดลับ10 ข้อในการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เคล็ดลับ10 ข้อในการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 12,010 ครั้ง
อยากเพิ่มหรือลดน้ำหนัก... 10 สีนี้ช่วยได้นะ
อยากเพิ่มหรือลดน้ำหนัก... 10 สีนี้ช่วยได้นะ

เปิดอ่าน 3,603 ครั้ง
ไฟฟ้ามาจากไหน ใช้อะไรในการผลิต
ไฟฟ้ามาจากไหน ใช้อะไรในการผลิต

เปิดอ่าน 1,834 ครั้ง
บัตรเลือกตั้ง 2566
บัตรเลือกตั้ง 2566

เปิดอ่าน 27,931 ครั้ง
พุทธธรรมสำหรับการพัฒนาชีวิตครู
พุทธธรรมสำหรับการพัฒนาชีวิตครู

เปิดอ่าน 6,914 ครั้ง
เกาะติดการปิดเปิดเทอม มหาวิทยาลัยไทยตามอาเซียน
เกาะติดการปิดเปิดเทอม มหาวิทยาลัยไทยตามอาเซียน

เปิดอ่าน 34,201 ครั้ง
ทำไม สัญลักษณ์โอลิมปิก ต้องเป็นรูปวงกลม 5 ห่วง
ทำไม สัญลักษณ์โอลิมปิก ต้องเป็นรูปวงกลม 5 ห่วง
เปิดอ่าน 14,543 ครั้ง
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดอ่าน 27,665 ครั้ง
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ
เปิดอ่าน 28,672 ครั้ง
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?
เปิดอ่าน 10,787 ครั้ง
นร.ยืน หัวดีกว่า นร.นั่งเรียนปกติ
นร.ยืน หัวดีกว่า นร.นั่งเรียนปกติ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ