ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

จากการศึกษาการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี หนวยการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ได้ผลการศึกษาและผลที่ได้รับ ดังนี้

ผลการศึกษา

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี หนวยการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ปรากฏผลดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี หนวยการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

คะแนน จำนวนนักเรียน คะแนนเต็ม

S.D. ประสิทธิภาพ(E1 / E2)

คะแนนระหว่างเรียน

(กระบวนการ) 17 169 140.18 6.24 82.94

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 17 30 24.76 1.30 82.55

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนระหว่างเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 140.18 คิดเป็นร้อยละ 82.94และคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.76 คิดเป็นร้อยละ 82.55ดังนั้น ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี หนวยการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีค่าเท่ากับ 82.94/82.55 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี หนวยการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ปรากฏผล ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงค่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี หนวยการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

คะแนน N

S.D. t - test

ก่อนเรียน 17 10.35 1.93 31.73*

หลังเรียน 17 24.76 1.30

*p < .05

จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.35และ 24.76ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี หน&#63242;วยการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาป&#63234;ที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ (5E) ปรากฏผลดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี หน&#63242;วยการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาป&#63234;ที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ สืบเสาะหาความรู้ (5E)

รายการ

S.D. ระดับความคิดเห็น

ด้านสาระการเรียนรู้

1. เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 4.30 0.47 มาก

2. เนื้อหาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 4.50 0.51 มาก

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายการ

S.D. ระดับความคิดเห็น

3. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.47 0.51 มาก

4. นำเสนอเนื้อหาจากง่ายไปยาก 4.47 0.51 มาก

เฉลี่ยรวมด้านสาระการเรียนรู้ 4.44 0.50 มาก

ด้านรูปแบบของชุดกิจกรรม

5. ภาพประกอบสวยงามสอดคล้องกับเนื้อหา 4.33 0.48 มาก

6. การจัดภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.50 0.51 มาก

7. ขนาดความชัดเจนของตัวอักษร 4.40 0.50 มาก

8. ขนาดความเหมาะสมของรูปเล่ม 4.40 0.50 มาก

9. การออกแบบหน้าปกมีความสวยงามเหมาะสม 4.27 0.45 มาก

เฉลี่ยรวมด้านรูปแบบของชุดกิจกรรม 4.38 0.49 มาก

ด้านการจัดการเรียนรู้

10. การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง

โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 4.43 0.50 มาก

11. ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 4.37 0.49 มาก

12. สื่อประสมช่วยกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ เกิดการเชื่อมโยง

ความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ 4.40

0.50

มาก

13. ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น 4.40 0.50 มาก

14. ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 4.50 0.51 มาก

15. สามารถเรียนได้ทุกที่ไม่จำเป็นต้องในห้องเรียนและ

ควบคุมการเรียนด้วยตนเอง 4.37 0.49 มาก

16. ทำให้เกิดความสนุกสนาน 4.40 0.50 มาก

เฉลี่ยรวมด้านการจัดการเรียนรู้ 4.40 0.50 มาก

ด้านสื่อการเรียนรู้

17. มีการนำเสนอที่น่าสนใจ 4.40 0.50 มาก

18. การใช้ภาษาสามารถสื่อความได้ชัดเจน 4.27 0.45 มาก

19. สามารถทบทวนบทเรียนได้สะดวกและง่ายขึ้น 4.40 0.50 มาก

เฉลี่ยรวมด้านสื่อการเรียนรู้ 4.36 0.48 มาก

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ด้านการวัดผลประเมินผล

20. จำนวนข้อสอบ/แบบทดสอบมีจำนวนข้อที่เหมาะสม 4.27 0.45 มาก

เฉลี่ยรวมด้านการวัดผลประเมินผล 4.27 0.45 มาก

เฉลี่ยโดยรวม 4.39 0.49 มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี หน&#63242;วยการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาป&#63234;ที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ (5E) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.39, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจทุกด้าน อยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านสาระการเรียนรู้ ( = 4.44, S.D. = 0.50) ด้านการจัดการเรียนรู้ ( = 4.40, S.D. = 0.50) ด้านรูปแบบของสื่อประสม ( = 4.38, S.D.= 0.49) ด้านสื่อการเรียนรู้ ( = 4.36, S.D.= 0.48) และด้านการวัดผลประเมินผล ( = 4.27,

โพสต์โดย ปาตีเม๊าะ หะยีลาเต๊ะ : [6 ต.ค. 2565 เวลา 06:06 น.]
อ่าน [711] ไอพี : 182.232.215.27
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,035 ครั้ง
อะโวคาโด
อะโวคาโด

เปิดอ่าน 89,817 ครั้ง
สมุนไพรกำจัดแมลง
สมุนไพรกำจัดแมลง

เปิดอ่าน 25,207 ครั้ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง

เปิดอ่าน 29,673 ครั้ง
โรงเรียนต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา
โรงเรียนต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา

เปิดอ่าน 25,550 ครั้ง
พายุสุริยะ คืออะไร
พายุสุริยะ คืออะไร

เปิดอ่าน 19,453 ครั้ง
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว7-ว8)
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว7-ว8)

เปิดอ่าน 15,874 ครั้ง
เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน
เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน

เปิดอ่าน 23,049 ครั้ง
แบบก่อสร้างอาคารห้องสุมด ICT
แบบก่อสร้างอาคารห้องสุมด ICT

เปิดอ่าน 11,021 ครั้ง
เตือนภัย : หนุ่มๆ ที่ชอบใช้โน้ตบุ๊ค
เตือนภัย : หนุ่มๆ ที่ชอบใช้โน้ตบุ๊ค

เปิดอ่าน 22,123 ครั้ง
ถอนผมหงอก...ดีไหม
ถอนผมหงอก...ดีไหม

เปิดอ่าน 31,961 ครั้ง
jobsDB เผย 10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุด
jobsDB เผย 10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุด

เปิดอ่าน 39,890 ครั้ง
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?

เปิดอ่าน 12,386 ครั้ง
การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงไก่ไข่

เปิดอ่าน 29,338 ครั้ง
ใส่หลอดในขวดซอสมะเขือเทศจะทำให้เทออกง่าย
ใส่หลอดในขวดซอสมะเขือเทศจะทำให้เทออกง่าย

เปิดอ่าน 12,072 ครั้ง
ดิจิตอลอีสาน...ใบลานอิเลคทรอนิกส์
ดิจิตอลอีสาน...ใบลานอิเลคทรอนิกส์

เปิดอ่าน 13,120 ครั้ง
ทำไมสุนัขถึงเดินเป็นวงกลมก่อนจะนอนลง
ทำไมสุนัขถึงเดินเป็นวงกลมก่อนจะนอนลง
เปิดอ่าน 65,837 ครั้ง
วิธีการทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม
วิธีการทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม
เปิดอ่าน 10,325 ครั้ง
6 วิตามินและแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพช่องปาก
6 วิตามินและแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพช่องปาก
เปิดอ่าน 11,215 ครั้ง
นักเขียนไทยเจ๋ง คว้าแชมป์การ์ตูนนานาชาติ
นักเขียนไทยเจ๋ง คว้าแชมป์การ์ตูนนานาชาติ
เปิดอ่าน 17,439 ครั้ง
โปรตีนสำหรับนักกีฬา
โปรตีนสำหรับนักกีฬา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ