ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี มีอาชีพ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม ปีการศึกษา 2564

การรายงานการประเมินโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี มีอาชีพ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและ มีคุณธรรม ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ประเมินปัจจัยเบื้องต้น ประเมินกระบวนการดำเนินงาน และประเมินผลผลิตของโครงการ โดยมีรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก่ คณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 132 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 331 คน ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายตามตาราง ของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 331 คน ได้มาโดยใช้วิธี สุ่มอย่างง่าย ตามตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ประเมินโครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 794 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มีจำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเพื่อใช้ในการประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น และกระบวนการในการดำเนินการโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี มีอาชีพ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี มีอาชีพ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี มีอาชีพ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 4 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ฉบับที่ 5 แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ฉบับที่ 6 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทักษะทางการเงิน และฉบับที่ 7 แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า

1 ด้านบริบทของโครงการ มีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับมาก

2 ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ปัจจัยในการดำเนินการโครงการ ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร เวลา แหล่งเรียนรู้ มีเพียงพอเหมาะสม ในระดับมาก

3 ด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการดำเนินงานกิจกรรมในการบริหาร จัดการโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน มีระดับการปฏิบัติ การนิเทศติดตามและประเมินผลสรุปผล มีระดับการปฏิบัติและความเหมาะสม ในระดับมาก

4 ด้านผลผลิตของโครงการ

4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการดำเนินโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี มีอาชีพ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม ปีการศึกษา 2564 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

4.2 ความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ทั้ง 3 กิจกรรม นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมคนดีศรีนครินทร์ กิจกรรมธุรกิจการเงินการลงทุน “Money Tree” และกิจกรรมโครงงานคุณธรรม

4.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการดำเนินกิจกรรมในโครงการ ทั้ง 3 กิจกรรม ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมคนดี ศรีนครินทร์ กิจกรรมธุรกิจการเงินการลงทุน “Money Tree” และกิจกรรมโครงงานคุณธรรม

4.4 ผลการประเมินรายวิชาหน้าที่พลเมือง จำนวนนักเรียนร้อยละ 95.38 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด คือ ระดับดี (3.00 ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 90) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

4.5 ผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จำนวนนักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด คือ (ร้อยละ 90 ขึ้นไป) มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก

4.6 ผลการประเมินรายวิชาทักษะการเงิน จำนวนนักเรียนร้อยละ 83.74 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด คือ ระดับดี (3.00 ขึ้นไป) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

4.7 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จำนวนนักเรียนร้อยละ 98.78

มีการประเมิน เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

ข้อเสนอแนะ

1 โรงเรียนควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานโครงการน้อมนำ พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ระหว่างโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2 โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โพสต์โดย kwan : [8 ต.ค. 2565 เวลา 15:41 น.]
อ่าน [648] ไอพี : 171.6.239.176
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 126,936 ครั้ง
"ความแตกต่างระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ โรงเรียนอนุบาล" โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์
"ความแตกต่างระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ โรงเรียนอนุบาล" โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์

เปิดอ่าน 76,102 ครั้ง
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่

เปิดอ่าน 7,325 ครั้ง
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า

เปิดอ่าน 10,850 ครั้ง
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี

เปิดอ่าน 35,650 ครั้ง
ศรัทธา 4
ศรัทธา 4

เปิดอ่าน 10,863 ครั้ง
รู้เท่าทันก่อนจะหันมาใช้ "บัตรเครดิต" โดย สคบ.
รู้เท่าทันก่อนจะหันมาใช้ "บัตรเครดิต" โดย สคบ.

เปิดอ่าน 17,204 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (อินโดนีเซีย)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (อินโดนีเซีย)

เปิดอ่าน 16,817 ครั้ง
คลิปข่าวทุจริตสอบ ล่าสุดจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 9 มี.ค.56
คลิปข่าวทุจริตสอบ ล่าสุดจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 9 มี.ค.56

เปิดอ่าน 4,619 ครั้ง
การปลูก กระทกรกฝรั่ง
การปลูก กระทกรกฝรั่ง

เปิดอ่าน 35,792 ครั้ง
ร่าง พรฎ.ปรับเงินเดือนครูฯ
ร่าง พรฎ.ปรับเงินเดือนครูฯ

เปิดอ่าน 5,488 ครั้ง
การปลูกกระเทียม
การปลูกกระเทียม

เปิดอ่าน 11,884 ครั้ง
9 อาการ ป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง
9 อาการ ป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง

เปิดอ่าน 56,853 ครั้ง
เกลือ
เกลือ

เปิดอ่าน 14,184 ครั้ง
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เปิดอ่าน 46,506 ครั้ง
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ

เปิดอ่าน 15,300 ครั้ง
ทางออกของวิกฤตการศึกษาไทยภายใต้การใช้อำนาจตาม ม.44 ของ คสช.
ทางออกของวิกฤตการศึกษาไทยภายใต้การใช้อำนาจตาม ม.44 ของ คสช.
เปิดอ่าน 11,423 ครั้ง
เตือนกินเค็มจัดเป็นมะเร็งกระเพาะ ยังทำให้ความดันโลหิตถีบตัวขึ้นสูง
เตือนกินเค็มจัดเป็นมะเร็งกระเพาะ ยังทำให้ความดันโลหิตถีบตัวขึ้นสูง
เปิดอ่าน 18,156 ครั้ง
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เปิดอ่าน 34,618 ครั้ง
ต้นสัตบรรณ - ต้นตีนเป็ด
ต้นสัตบรรณ - ต้นตีนเป็ด
เปิดอ่าน 19,039 ครั้ง
แนะนำวิธีจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับครู
แนะนำวิธีจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับครู

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ