ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี

ผู้รายงาน นางดวงทิวา เทพปัญญา

ระยะเวลาการประเมินโครงการ ปีงบประมาณ 2565

บทสรุปผู้บริหาร

การรายงานการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี โดยใช้รูปแบบการประเมินวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ของเดมมิ่ง (Deming Cycle) ประกอบด้วย ด้านการวางแผนปฏิบัติการ (Plan) ด้านการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด (Do) ด้านการตรวจสอบและประเมินผล (Check) และด้านการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ได้มาตรฐาน (Act) และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 123 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินพบว่า

1. กระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมทุกด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52, S.D.= 0.40) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการวางแผนปฏิบัติการ (Plan) การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D.= 0.47) รองลงมาคือ ด้านการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ได้มาตรฐาน (Act) การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D.= 0.50) และด้านการตรวจสอบและประเมินผล (Check) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D.= 0.45) ตามลำดับ และอันดับสุดท้าย ด้านการวางแผนปฏิบัติการ (Plan) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.47, S.D.= 0.61) ผลการประเมินรายด้านตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 6 ขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้

1. การประเมินด้านการวางแผนปฏิบัติการ (Plan) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.47, S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.47, S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาที่ครอบคลุมคุณภาพสำคัญ 3 ด้าน คือ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพบริหารและการจัดการ และคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D.= 0.69) รองลงมาคือ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D.= 0.64) และสถานศึกษาเสนอร่างมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตรวจสอบ ทบทวน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50, S.D.= 0.47) ตามลำดับ และอันดับสุดท้าย สถานศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.32, S.D.= 0.70)

2. การประเมินด้านการวางแผนปฏิบัติการ (Plan) การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.56, S.D.= 0.47) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า สถานศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61, S.D.= 0.49) รองลงมาคือ สถานศึกษากำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กรอบกลยุทธ์การพัฒนา วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D.= 0.62) และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D.= 0.67) ตามลำดับ และอันดับสุดท้าย สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52, S.D.= 0.66)

3. การประเมินด้านการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด (Do) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51, S.D.= 0.47) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, S.D.= 0.52) รองลงมาคือ สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D.= 0.64) และสถานศึกษาดำเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงานและประเมินผลกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D.= 0.63) ตามลำดับ และอันดับสุดท้าย สถานศึกษานิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขระหว่างการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.38, S.D.= 0.65)

4. การประเมินด้านการตรวจสอบและประเมินผล (Check) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52, S.D.= 0.45) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า สถานศึกษากำหนดกรอบการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D.= 0.56) รองลงมาคือ สถานศึกษานำผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษามาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนางานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D.= 0.60) และสถานศึกษาสร้างเครื่องมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D.= 0.59) ตามลำดับ และอันดับสุดท้าย สถานศึกษาประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.47, S.D.= 0.62)

5. การประเมินด้านการตรวจสอบและประเมินผล (Check) การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52, S.D.= 0.46) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59, S.D.= 0.51) รองลงมาคือ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D.= 0.53) และสถานศึกษารายงานการติดตามผลเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D.= 0.64) ตามลำดับ และอันดับสุดท้าย สถานศึกษาติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยวิธีที่หลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.46, S.D.= 0.60)

6. การประเมินด้านการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ได้มาตรฐาน (Act) การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.53, S.D.= 50.) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ได้เหมาะสม โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D.= 0.52) รองลงมาสถานศึกษารายงานและเผยแพร่ผล การประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59, S.D.= 0.63) และสถานศึกษาเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษาและผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เกิดขึ้นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D.= 0.62) ตามลำดับ และอันดับสุดท้าย สถานศึกษานำผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.46, S.D.= 0.70)

2. แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี

ผู้ประเมินได้สรุปแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี จากผลการประเมินในแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับ สรุปเป็นรายด้านตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. การวางแผนปฏิบัติการ (Plan) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาควรกำหนดมาตรฐานการศึกษาที่ครอบคลุมคุณภาพสำคัญ 3 ด้าน คือ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพบริหารและการจัดการและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และควรเสนอร่างมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตรวจสอบ ทบทวน

2. การวางแผนปฏิบัติการ (Plan) การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ควรรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพของสถานศึกษา ควรกำหนดทิศทาง การจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กรอบกลยุทธ์การพัฒนา วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ และต้องมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3. การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด (Do) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ควรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และควรดำเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงานและประเมินผลกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

4. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรกำหนดกรอบการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรนำผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษามาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนางานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และควรสร้างเครื่องมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

5. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ควรจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและควรรายงานการติดตามผลเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด

6. การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ได้มาตรฐาน (Act) การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ควรรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ให้เหมาะสม โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน ควรรายงานและเผยแพร่ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน และควรเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษาและผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

โพสต์โดย KruFirST : [9 ต.ค. 2565 เวลา 16:56 น.]
อ่าน [706] ไอพี : 171.6.25.237
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,822 ครั้ง
พบ ยีน ต้นเหตุชายโตเร็วกว่าหญิง แต่ส่งผลอายุขัยสั้นกว่า!
พบ ยีน ต้นเหตุชายโตเร็วกว่าหญิง แต่ส่งผลอายุขัยสั้นกว่า!

เปิดอ่าน 21,507 ครั้ง
ความหมายของมัลติมีเดีย
ความหมายของมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 10,035 ครั้ง
หูป่วย! เพราะโลกใบนี้..
หูป่วย! เพราะโลกใบนี้..

เปิดอ่าน 2,171 ครั้ง
ยางนา
ยางนา

เปิดอ่าน 18,661 ครั้ง
กันเกรา
กันเกรา

เปิดอ่าน 27,984 ครั้ง
สารทเดือนสิบ ประเพณีประจำภาคใต้ ร่วมระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
สารทเดือนสิบ ประเพณีประจำภาคใต้ ร่วมระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

เปิดอ่าน 44,169 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

เปิดอ่าน 2,708 ครั้ง
ประโยคเพื่อการสื่อสาร
ประโยคเพื่อการสื่อสาร

เปิดอ่าน 22,393 ครั้ง
“อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น”
“อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น”

เปิดอ่าน 17,851 ครั้ง
โรคมะเร็งจอประสาทตา (Retinoblastoma)
โรคมะเร็งจอประสาทตา (Retinoblastoma)

เปิดอ่าน 87,907 ครั้ง
รวมข้อมูลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รวมข้อมูลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เปิดอ่าน 19,949 ครั้ง
รวม ส.ค.ส.พระราชทานจากในหลวง อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นสิริมงคลคนไทยทุกคน
รวม ส.ค.ส.พระราชทานจากในหลวง อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นสิริมงคลคนไทยทุกคน

เปิดอ่าน 14,047 ครั้ง
ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำอุ่น
ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำอุ่น

เปิดอ่าน 25,441 ครั้ง
คุณรู้ไหมว่า 25 มกราคม2556 ! เกิด "กรม"ใหม่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย
คุณรู้ไหมว่า 25 มกราคม2556 ! เกิด "กรม"ใหม่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย

เปิดอ่าน 21,975 ครั้ง
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้

เปิดอ่าน 13,425 ครั้ง
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?
เปิดอ่าน 8,563 ครั้ง
ทำไมแมวไม่ชอบน้ำ
ทำไมแมวไม่ชอบน้ำ
เปิดอ่าน 17,426 ครั้ง
ย้อนดูโปรแกรมแชท 22 ปีที่แล้ว จนถึงอวสาน "MSN"
ย้อนดูโปรแกรมแชท 22 ปีที่แล้ว จนถึงอวสาน "MSN"
เปิดอ่าน 359,658 ครั้ง
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ (Pavlov)
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ (Pavlov)
เปิดอ่าน 86,774 ครั้ง
การหาประสิทธิภาพสื่อ
การหาประสิทธิภาพสื่อ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ