ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
โครงการพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ที่ประเมินด้านบริบท (C) ปัจจัยนำเข้า (I) กระบวนการ (P) และผลผลิต (P) เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 6 กลุ่ม คือ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการในด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และด้านผลผลิต เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสำรวจความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ จำนวนรวม 8 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลด้านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่และวิเคราะห์เนื้อหา โดยสรุปเป็นประเด็นสำคัญ และนำเสนอในลักษณะความเรียง

ผลการประเมิน มีดังนี้

1. ด้านบริบท ได้แก่ 1) ผลการสำรวจความต้องการจำเป็นของนักเรียน สังคม และเนื้อหารายวิชา อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2) ผลการสัมภาษณ์ด้านความต้องการจำเป็น ปัญหา และโอกาสและความคาดหวัง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

สรุปผลการประเมิน ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก 20% มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านการประเมิน

2. ด้านปัจจัยนำเข้า 6 องค์ประกอบ (6M) ได้แก่ บุคลากร ทรัพยากร งบประมาณ ระบบการบริหารจัดการ วิธีการ และแรงจูงใจ อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก 20% มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านการประเมิน

3. ด้านกระบวนการ 4 องค์ประกอบ (PDCA) ได้แก่ วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก 20% มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านการประเมิน

4. ด้านผลผลิต มีดังนี้

4.1 ผลการสำรวจความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก 5% มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านการประเมิน

4.2 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ

4.2.1 ผลการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการ ค่าน้ำหนัก 5% เมื่อเทียบกับเกณฑ์ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 92.48 และผ่านการประเมิน

4.2.2 ผลการวัดคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ขยัน 2) ประหยัด 3) ซื่อสัตย์ 4) มีวินัย 5) มีความรับผิดชอบ 6) จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 7) มีทักษะชีวิต และ 8) มีความพอเพียง ค่าน้ำหนัก 10% มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านการประเมิน

4.2.3 ผลการจัดกิจกรรมมุ่งสู่โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) กระบวนการบริหาร 2) ครู 3) คุณภาพผู้เรียน และ 4) ผลงานดีเด่น ค่าน้ำหนัก 5% มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านการประเมิน

4.3 ผลการสัมภาษณ์ 4 ประเด็น คือ ความสำเร็จ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าน้ำหนัก 10% มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านการประเมิน

4.4 ผลการสำรวจความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก 5% มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านการประเมิน

4.5 ผลการบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียน 1) ด้านความรู้และทักษะที่ได้รับ คือ ได้เรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะความเป็นผู้นำผู้ตาม กล้าคิดกล้าทำกล้าพูดและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ฝึกทักษะชีวิต ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และได้เข้าร่วมทำบุญ รักษาศีล ภาวนา และฝึกสมาธิ 2) ด้านปัญหาและอุปสรรค คือ นักเรียนบางส่วนขาดความอดทน และไม่เห็นความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม ผู้ปกครองบางส่วนยังละเลยและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสม การเรียนคุณธรรมจริยธรรมไม่ได้จัดอยู่ในแต่ละรายวิชา และขาดการเชื่อมโยงกับการนำไปใช้และติดตามผลอย่างจริงจัง กิจกรรมส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับยุคสมัย และไม่สัมพันธ์กับความสนใจของผู้เรียน 3) ด้านประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ คือ ได้รับความสนุก ตื่นเต้น ท้าทาย ได้เรียนรู้ทักษะการให้ การแสดงความรักและเมตตาและเห็นอกเห็นใจคนอื่น ได้เรียนรู้การปรับตัว และได้ช่วยเหลือเพื่อนในยามฉุกเฉิน ได้เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 4) ด้านข้อเสนอแนะหรือแนวทางใหม่ต่อการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จสูงสุด คือ ควรจัดกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นในแต่ละภาคเรียน ควรให้นักเรียนร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม ควรนำสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้น เช่น Moral Touch Moral Application Old is Young หรือการสร้างแอพลิเคชั่นเพื่อเรียนรู้ผ่านเครือข่ายทั่วประเทศหรือทั่วโลกที่นักเรียนมีส่วนในการบริหารจัดการเอง และ 5) ด้านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ ควรปรับเปลี่ยนกิจกรรมในค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้น่าสนใจและตอบสนองผู้เรียนมากขึ้น ในช่วงสถานการณ์โควิดควรมีการปรับกิจกรรมให้หลากหลาย และโรงเรียนควรจัดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรมผ่านเวที หรือมุมการเรียนรู้ในโรงเรียน

โพสต์โดย ๋joy : [6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:02 น.]
อ่าน [2064] ไอพี : 49.49.217.65
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,800 ครั้ง
แอปเปิ้ลหลากสีหลากประโยชน์
แอปเปิ้ลหลากสีหลากประโยชน์

เปิดอ่าน 7,915 ครั้ง
เอกสารหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต
เอกสารหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต

เปิดอ่าน 11,260 ครั้ง
สิทธิบัตร อัจฉริยะ
สิทธิบัตร อัจฉริยะ

เปิดอ่าน 18,282 ครั้ง
เฉาก๊วยทำมาจากอะไร
เฉาก๊วยทำมาจากอะไร

เปิดอ่าน 10,160 ครั้ง
รถชนประวัติการณ์ 100 คัน ที่เท็กซัส
รถชนประวัติการณ์ 100 คัน ที่เท็กซัส

เปิดอ่าน 21,005 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545

เปิดอ่าน 25,058 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 15,212 ครั้ง
การพิมพ์ TILDE ( ~ ) ใน Windows 7
การพิมพ์ TILDE ( ~ ) ใน Windows 7

เปิดอ่าน 11,353 ครั้ง
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน

เปิดอ่าน 18,321 ครั้ง
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ

เปิดอ่าน 12,083 ครั้ง
"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์
"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์

เปิดอ่าน 30,463 ครั้ง
การบวกและการลบ
การบวกและการลบ

เปิดอ่าน 34,438 ครั้ง
ขิงแก้ผมร่วง
ขิงแก้ผมร่วง

เปิดอ่าน 32,352 ครั้ง
ครู
ครู

เปิดอ่าน 7,189 ครั้ง
แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7
แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7

เปิดอ่าน 911,055 ครั้ง
แบบฟอร์มทางราชการ
แบบฟอร์มทางราชการ
เปิดอ่าน 25,004 ครั้ง
วิธีฝึกภาษาอังกฤษอังกฤษอย่างไรให้เก่งเทพใน 1-3 เดือน!!!
วิธีฝึกภาษาอังกฤษอังกฤษอย่างไรให้เก่งเทพใน 1-3 เดือน!!!
เปิดอ่าน 34,281 ครั้ง
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จฯในการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จฯในการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
เปิดอ่าน 11,814 ครั้ง
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน
เปิดอ่าน 9,109 ครั้ง
ทำไมคนเราถึงฝัน
ทำไมคนเราถึงฝัน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ