ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการประเมินโครงการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านมังกาล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ผลการประเมินโครงการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านมังกาล่า สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพก่อนและหลังบริหาร

จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) ประเมินผลบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้

แบบจำลอง CIPP และ 3) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยแบ่งการประเมิน

เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพก่อนและหลังการดำเนินงานตามบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ระยะที่ 2 ประเมินผลบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้แบบจำลอง CIPP และระยะ

ที่ 3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวนประชากรทั้งหมด 72 คน

เก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยแบบประเมินและข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง กับแผนพัฒนาการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และสถิติเชิงพรรณนา

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพก่อนและหลังดำเนินการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.1 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนบ้านมังกาล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยพบว่าความเหมาะสม ของวัตถุประสงค์โครงการอยู่ในระดับมาก

ที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ขณะที่ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์

การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยพบว่า ความหมาะสม ของวัตถุประสงค์โครงการอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุด

1.2 ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

บ้านมังกาล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยพบว่าความเหมาะสมของสถานที่ในการดำเนิน

โครงการอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด

2. ผลการประเมินระหว่างดำเนินโครงการ

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

บ้านมังกาล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยพบว่า การดำเนินงาน (Do) และการติดตาม

ประเมินผล (Check) อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด

3. ผลการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ

ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านมังกาล่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประกอบด้วย

3.1 ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 พบว่า กิจกรรมหลักตามโครงการ

จำนวน 5 กิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผ่านเกณฑ์

การประเมินที่กำหนด

3.2 ผลจัดกิจกรรมตามโครงการปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยพบว่า กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่งผ่านเกณฑ์

การประเมินที่กำหนด โดยพบว่า กิจกรรมด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุด

3.3 ผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการ

3.3.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ใช้การดำเนินงานเพื่อการรู้จักนักเรียน

เป็นรายบุคคล จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย 1) ระเบียนสะสม 2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)

3) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 4) การสัมภาษณ์ 5) การสังเกต 6) การเยี่ยมบ้านนักเรียน และ

7) การทดสอบและสำรวจผลงาน ซึ่งการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่า

มีนักเรียนผ่านการดำเนินงานเพื่อการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คิดเป็น ร้อยละ 100 ซึ่งผ่านเกณฑ์การ

ประเมินที่กำหนด

3.3.2 การคัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่า มีนักเรียนผ่าน

การดำเนินงานเพื่อการคัดกรองนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

3.3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่า มี

นักเรียนผ่านการดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

ที่กำหนด

3.3.4 การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่า

มีนักเรียนที่มีลักษณะกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา ผ่านการดำเนินงานเพื่อการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข คิดเป็น

ร้อยละ 100 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

3.3.5 การส่งต่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่า มีนักเรียนที่มีลักษณะ

กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา ผ่านการดำเนินงานเพื่อการส่งต่อนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผ่านเกณฑ์

การประเมินที่กำหนด

4. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านมังกาล่า สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์

การประเมินทุกตัวชี้วัด ได้คะแนนรวม 98.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

ที่กำหนด

โพสต์โดย หวาน : [8 ธ.ค. 2565 เวลา 11:46 น.]
อ่าน [2144] ไอพี : 110.171.180.212
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,710 ครั้ง
สื่อดิจิทัล “Learning Object” ชุดใหม่ สสวท.พร้อมให้ใช้งานแล้ว
สื่อดิจิทัล “Learning Object” ชุดใหม่ สสวท.พร้อมให้ใช้งานแล้ว

เปิดอ่าน 16,329 ครั้ง
เรียนคณิต ใครว่ายาก
เรียนคณิต ใครว่ายาก

เปิดอ่าน 7,495 ครั้ง
7 วิธี ใช้เงินอย่างประหยัดเมื่อไปเรียนต่างประเทศ
7 วิธี ใช้เงินอย่างประหยัดเมื่อไปเรียนต่างประเทศ

เปิดอ่าน 19,226 ครั้ง
ฟักทองญี่ปุ่น
ฟักทองญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 9,729 ครั้ง
ขนาดเด็กน้อยยังต้องฟัง กังนัม สไตล์ กินข้าว
ขนาดเด็กน้อยยังต้องฟัง กังนัม สไตล์ กินข้าว

เปิดอ่าน 13,808 ครั้ง
เหตุการณ์ในแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2475
เหตุการณ์ในแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2475

เปิดอ่าน 1,602 ครั้ง
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่

เปิดอ่าน 41,771 ครั้ง
มิติของเทคโนโลยีการศึกษากับการสอนทางไกล
มิติของเทคโนโลยีการศึกษากับการสอนทางไกล

เปิดอ่าน 17,492 ครั้ง
วันที่
วันที่ ''ไมโครซอฟท์'' ไร้บิลล์ เกตส์

เปิดอ่าน 16,557 ครั้ง
เคยเห็นมั๊ย? มดมหัศจรรย์พันธุ์ เก็บน้ำหวานจนท้องกลมป่อง เป็นเสบียงให้ฝูง
เคยเห็นมั๊ย? มดมหัศจรรย์พันธุ์ เก็บน้ำหวานจนท้องกลมป่อง เป็นเสบียงให้ฝูง

เปิดอ่าน 40,793 ครั้ง
เพลง "อิ่มอุ่น"
เพลง "อิ่มอุ่น"

เปิดอ่าน 30,538 ครั้ง
น่าชื่นชม!!เด็กม.3รับแปลภาษาจีนรายได้ร่วม3หมื่นต่อเดือน
น่าชื่นชม!!เด็กม.3รับแปลภาษาจีนรายได้ร่วม3หมื่นต่อเดือน

เปิดอ่าน 19,578 ครั้ง
2012 วันสิ้นโลก จริงหรือ?
2012 วันสิ้นโลก จริงหรือ?

เปิดอ่าน 12,277 ครั้ง
พ่อกับลูกชาย คลิปซึ้งกินใจ ไว้เตือนใจตนครับ
พ่อกับลูกชาย คลิปซึ้งกินใจ ไว้เตือนใจตนครับ

เปิดอ่าน 19,735 ครั้ง
น้ำสมุนไพร ปรับสมดุลธาตุ เวลาไหนควรดื่ม
น้ำสมุนไพร ปรับสมดุลธาตุ เวลาไหนควรดื่ม

เปิดอ่าน 45,008 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
เปิดอ่าน 28,489 ครั้ง
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
เปิดอ่าน 16,988 ครั้ง
พระบรมรูปทรงม้า
พระบรมรูปทรงม้า
เปิดอ่าน 104,252 ครั้ง
บทสวดอโหสิกรรม
บทสวดอโหสิกรรม
เปิดอ่าน 54,499 ครั้ง
มารยาทของการจับมือ (shaking Hands)
มารยาทของการจับมือ (shaking Hands)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ