ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการนิเทศแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบโครงงานของครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ชื่อเรื่อง รายงานการนิเทศแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบโครงงานของครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1

ผู้รายงาน นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงาน (Project Based Learning) และศึกษาผลการนิเทศแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการทดลองใช้เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงาน (Project Based Learning) ได้แก่ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 214 คน และกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มเป้าหมายการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงาน (Project Based Learning) ของครูปฐมวัยโดยใช้การนิเทศแบบร่วมมือ จำนวน 55 คน ได้แก่ ครูวิชาการโรงเรียน จำนวน 5 คน ครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน 5 คน เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอละ 1 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนปทุมวิทยากร อำเภอเมืองอุบลราชธานี เด็กปฐมวัยจำนวน 10 คน โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) อำเภอเขื่องใน เด็กปฐมวัยจำนวน 10 คน โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ เด็กปฐมวัยจำนวน 10 คน โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา อำเภอเหล่าเสือโก้ก เด็กปฐมวัยจำนวน 5 คน โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) อำเภอดอนมดแดง เด็กปฐมวัยจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย เรื่อง การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบโครงาน (Project Based Learning) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการอบรม แผนการนิเทศ แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงาน (Project Based Learning) ระดับปฐมวัย และแบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงาน (Project Based Learning) คะแนนระหว่างอบรม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.25 คะแนนหลังอบรมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.13 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.25 / 81.13 มีค่าสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80 / 80 2) การทดสอบก่อนอบรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 12.48 คะแนน และการทดสอบหลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 16.23 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังอบรม พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของผู้อบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) การนิเทศแบบร่วมมือ ประกอบด้วยการดำเนินงาน 2 ระดับ คือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มี 5 ขั้น ได้แก่ขั้นที่ 1 การวางแผน ขั้นที่ 2 ดำเนินการนิเทศ ขั้นที่ 3 การควบคุมปรับปรุง พัฒนาการนิเทศ ขั้นที่ 4 การประเมินผลและรายงานผล ขั้นที่ 5 การเผยแพร่ขยายผล และระดับสถานศึกษา มี 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวางแผน ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการนิเทศจากภายในและภายนอก ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการสอน ขั้นที่ 4 ประเมินผล และขั้นที่ 5 การเผยแพร่ขยายผล 4) คะแนนผลประเมินความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงาน (Project Based Learning) ของครูมีคะแนนอยู่ในระดับมาก 5) เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวนทั้งหมด 45 คน ผ่านการประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100

คำสำคัญ: การนิเทศแบบร่วมมือ, การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงาน, การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

Title: The study of Collaborative Supervision to develop learning experience in Project - Based Learning of early childhood

teachers in Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 1

Reporter Mrs.Wilailuck Charoonrotwit

Position: Educational Supervisor, Academic Position, Specialized

Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 1

Reporting year Academic year 2020

Abstract

The purpose of this study was to create a training package for an early childhood teacher development workshop on Project - Based Learning and to study the results of collaborative supervision to develop learning experience in Project – Based Learning of early childhood teachers in Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 1. The populations used in this experimental was the 214 early childhood teachers. The sample consisted of 40 early childhood teachers by purposive sampling. The target group of Project - Based Learning supervision using collaborative supervision were 55 early childhood, 5 school academic teachers, 5 early childhood teachers, and 45 Grade 3 kindergarten who was selected from the schools in 5 District of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 1 by purposive sampling. There was 1 school per each District consisting of 10 Grade 3 kindergarten of Pathum Wittayakorn School in Mueang Ubon Ratchathani District, 10 Grade 3 kindergarten of Khueang Nai School (Charoen Rat) in Khueang Nai District, 10 Grade 3 kindergarten of Ban Nong Lom Nong Lao School in Muang Sam Sip District, 5 Grade 3 kindergarten of Chumchon Phon Muang Wittaya School in Lao Suea Kok District, 10 Grade 3 kindergarten of Don Mod Daeng School (Ban Dong Bang) in Don Mod Daeng District. The tools used in this study were a training package for early childhood teachers to develop Project - Based learning, a pre-test and posttest of training, a collaborative supervision plan, and an ability assessment form of problem solving and decision making. The results of the study were summarized as follows: 1) The effectiveness of the training package had an efficiency of 80.25/81.13, which was higher than efficiency standard 80/80. 2) The pre – test had an average score of 12.48 and the posttest had an average score of 16.23 respectively. The posttest scores were significantly higher than pre-test at the significant level of .05. 3) There were 2 levels of Collaborative Supervision. First, the Educational Area level, consisting of 5 steps as follow 1) Planning, 2) Conducting Supervision, 3) Controlling Development, 4) Evaluation, and 5) Dissemination. Second, the School level, consisting of 5 steps as follow 1) Planning, 2) Internal and External Supervision, 3) Teaching operations, 4) Evaluation, and 5) Dissemination. 4) The teachers’ ability in Project – Based Learning instruction was at the high level. 5) All 45 Grade 3 kindergarten were passed the problem – solving and making decision assessment at 100%.

Keywords: Collaborative Supervision, Project - Based Learning, Problem - Solving and Making Decision

โพสต์โดย ศน.วิไลลักษณ์ : [21 ธ.ค. 2565 เวลา 08:09 น.]
อ่าน [500] ไอพี : 61.19.125.30
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,718 ครั้ง
วิธีห่อของขวัญอย่างง่าย ต้อนรับ วันปีใหม่ 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้
วิธีห่อของขวัญอย่างง่าย ต้อนรับ วันปีใหม่ 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้

เปิดอ่าน 11,114 ครั้ง
สารพัดคุณค่าจาก กล้วย
สารพัดคุณค่าจาก กล้วย

เปิดอ่าน 56,916 ครั้ง
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 10,896 ครั้ง
4 พัฒนาการที่แม่ควรส่งเสริม
4 พัฒนาการที่แม่ควรส่งเสริม

เปิดอ่าน 14,748 ครั้ง
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล

เปิดอ่าน 3,378 ครั้ง
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3

เปิดอ่าน 13,929 ครั้ง
ระวัง! ของกินเล่นพลังงานสูง
ระวัง! ของกินเล่นพลังงานสูง

เปิดอ่าน 18,471 ครั้ง
ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกในมนุษย์
ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกในมนุษย์

เปิดอ่าน 9,547 ครั้ง
งานหนักมาก เหนื่อย ทำอย่างไรดี
งานหนักมาก เหนื่อย ทำอย่างไรดี

เปิดอ่าน 11,860 ครั้ง
มาตรฐานโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3
มาตรฐานโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3

เปิดอ่าน 15,675 ครั้ง
งานนมัสการองค์พระธาตุพนม
งานนมัสการองค์พระธาตุพนม

เปิดอ่าน 26,250 ครั้ง
ต้นคริสต์มาส
ต้นคริสต์มาส

เปิดอ่าน 18,583 ครั้ง
มโนทัศน์ของเทคโนโลยีการศึกษา
มโนทัศน์ของเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 33,788 ครั้ง
5 วิธีดื่มเบียร์ไม่ให้หนุ่ม ๆ อ้วนจนพุงปลิ้น
5 วิธีดื่มเบียร์ไม่ให้หนุ่ม ๆ อ้วนจนพุงปลิ้น

เปิดอ่าน 31,629 ครั้ง
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 31,489 ครั้ง
ประวัติ วัน คริสต์มาส
ประวัติ วัน คริสต์มาส
เปิดอ่าน 21,902 ครั้ง
แกว่งแขนลดพุง แถมรักษาโรคได้เพียบ!
แกว่งแขนลดพุง แถมรักษาโรคได้เพียบ!
เปิดอ่าน 16,398 ครั้ง
งานประเพณีรับบัว 2552
งานประเพณีรับบัว 2552
เปิดอ่าน 34,749 ครั้ง
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)
เปิดอ่าน 38,482 ครั้ง
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ