ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อสร้างงานมัลติมีเดีย วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อสร้างงานมัลติมีเดีย วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อสร้างงานมัลติมีเดีย วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

2.3กกเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อสร้างงานมัลติมีเดีย วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก

2.4เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อสร้างงานมัลติมีเดีย วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

3. สมมติฐานการวิจัย

3.1กกประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อสร้างงานมัลติมีเดีย วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกกที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

3.2กกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อสร้างงานมัลติมีเดีย

วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อสร้างงานมัลติมีเดีย วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก อยู่ในระดับมาก

4. ขอบเขตการวิจัย

4.1กกการวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อสร้างงานมัลติมีเดีย วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือภาคเรียนที่ 2/2557 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

4.2กกประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ

4.2.1กลุ่มนักเรียนได้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาการวิจัยในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 1 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 34 คน

4.3กกตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้

4.3.1 ตัวแปรต้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

4.3.2 ตัวแปรตามได้แก่

ก) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก

ข) ผลการศึกษาทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีจำนวน 34 คนโดยวัดผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

4.4กกเนื้อหา

4.4.1 เนื้อหาที่นำมาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในครั้งนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิกกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปจากคำอธิบายแล้วนำมาสรุปเป็นขอบเขตเนื้อหาของบทเรียนที่จะทดลองได้หัวข้อเรื่องที่จะนำมาร่างเป็นแผนการเรียนเพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน่วยการเรียนดังนี้ในการเรียนรู้

ก) หน่วยการเรียนรู้ที่ก1กหลักการพื้นฐานมัลติมีเดีย

ข) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างงานมัลติมีเดีย

ค) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเผยแพร่ผลงาน

4.5กกสถิติที่ใช้ในการวิจัย

4.5.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าอำนาจจำแนกค่าความเชื่อมั่นค่าความยากง่ายและค่าดัชนีความสอดคล้อง

4.5.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test แบบ Dependent

5. นิยามศัพท์เฉพาะ

5.1 การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือการเรียนการสอนบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตถือได้ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่มีการประยุกต์ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นระบบที่มีศักยภาพในด้านการติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้ใช้งานเข้ามาประกอบในการออกแบบรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนที่กระทาผ่านสื่อบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตนี้ทำได้โดยผู้สอนจะนำเสนอข้อมูลความรู้ ให้ผู้เรียนได้ทำการศึกษาบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต (Web) หรือเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW) ทำให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้เว็บเป็นพื้นฐาน หรือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนรู้ทำให้มีคำเรียกที่แตกต่างกันไป เช่น

การเรียนอย่างมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเว็บ (Web based Interactive Learning Environment)

การศึกษาผ่านเว็บ (WebbasedEducation) การนำเสนอมัลติมีเดียผ่านเว็บ (Webbased

Multimedia Presentations) หรือการศึกษาที่ช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Education Aid)

เป็นต้น (บุปผชาติ, 2544 : 4)

5.2กกประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหมายถึงความสามารถของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่กำหนดและเกณฑ์ที่คาดหวังไว้

5.3 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 มีรายละเอียดดังนี้

80 ตัวแรกหมายถึงค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบฝึกหัดในบทเรียนแต่ละบทโดยคิดเป็นค่าร้อยละ 80 ตัวหลังหมายถึงค่าคะแนนเฉลี่ยของจำนวนคำตอบที่ผู้เรียนตอบถูกต้องจากการทำ

แบบทดสอบหลังเรียนหลังจบบทเรียนทั้งหมดโดยคิดเป็นค่าร้อยละ 56

5.4กกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงความรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยวัดผลได้จากคะแนนการทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

5.5กกแบบทดสอบหมายถึงแบบวัดผลทางการเรียนแบบเลือกตอบชนิด 4กตัวเลือกเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลก่อนเรียนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อสร้างงานมัลติมีเดีย

5.6กกนักเรียนหมายถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

6. วิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงทดลอง ผู้วิจัยได้กำหนดแบบแผนการทดลองโดยใช้รูปแบบ

แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อน-สอบหลัง

(One – Group Pretest – Posttest design) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design

สำหรับสัญลักษณ์ที่ใช้ มีดังต่อไปนี้

E หมายถึง กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่านเว็บที่สร้างขึ้น

T1 หมายถึง การทดสอบก่อนที่จะดำเนินการทดลอง ได้แก่ Pretest

X หมายถึง วิธีการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

T2 หมายถึง การทดสอบหลังจากดำเนินการทดลอง ได้แก่ Posttest

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

7.1กกได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อสร้างงานมัลติมีเดีย วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิคชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพใช้ในการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาตามความพร้อมของแต่ละบุคคล

7.2กกผู้เรียนได้รับสื่อที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนแต่ละบุคคลตามความสามารถของผู้เรียนและสามารถศึกษาได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่

7.3กกผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

7.4กกเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยอาศัยแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อใช้ในวิชาอื่นๆและผู้เรียนกลุ่มอื่นๆต่อไป

บรรณานุกรม

มนต์ชัยเทียนทอง. การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์สำหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ :

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.

ลัดดาวัลย์ สวัสดิ์หลง. 2551. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบ

โครงงานเพื่อการเรียนรู้เป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

สุชาติ วงศ์สุวรรณ. 2542. การเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 : การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง.

กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ.

นิตยา นากองศรี. 2553. การสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อสร้างงานมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โพสต์โดย sutidate : [22 ธ.ค. 2565 เวลา 14:17 น.]
อ่าน [450] ไอพี : 49.230.144.136
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,130 ครั้ง
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน

เปิดอ่าน 8,976 ครั้ง
ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด
ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด

เปิดอ่าน 12,125 ครั้ง
แพทย์ไทยวิจัยพบ เถาวัลย์เปรียง รักษาอาการปวด
แพทย์ไทยวิจัยพบ เถาวัลย์เปรียง รักษาอาการปวด

เปิดอ่าน 12,490 ครั้ง
สัญญาณไฟจากรถบรรทุก
สัญญาณไฟจากรถบรรทุก

เปิดอ่าน 17,691 ครั้ง
สมุนไพร "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งตับราคาพุ่ง
สมุนไพร "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งตับราคาพุ่ง

เปิดอ่าน 9,261 ครั้ง
เคล็ดลับการดูแลเท้า
เคล็ดลับการดูแลเท้า

เปิดอ่าน 10,014 ครั้ง
ล้างไก่กลับแพร่โรค หว่านเชื้อโรคทำให้อาหาร เป็นพิษไปทั่วครัว
ล้างไก่กลับแพร่โรค หว่านเชื้อโรคทำให้อาหาร เป็นพิษไปทั่วครัว

เปิดอ่าน 13,882 ครั้ง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวาง ตำแหน่งของเตียง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวาง ตำแหน่งของเตียง

เปิดอ่าน 10,833 ครั้ง
เตือนภัย : หนุ่มๆ ที่ชอบใช้โน้ตบุ๊ค
เตือนภัย : หนุ่มๆ ที่ชอบใช้โน้ตบุ๊ค

เปิดอ่าน 18,078 ครั้ง
เรือวิกตอเรีย เป็นเรือลำแรกที่เดินทางรอบโลกได้สำเร็จ
เรือวิกตอเรีย เป็นเรือลำแรกที่เดินทางรอบโลกได้สำเร็จ

เปิดอ่าน 10,387 ครั้ง
5 อภิมหาม้าเหล็ก ทุบสถิติ วิ่งเร็วที่สุดในโลก
5 อภิมหาม้าเหล็ก ทุบสถิติ วิ่งเร็วที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 16,637 ครั้ง
ระบบการศึกษา กุญแจความสำเร็จของเกาหลี
ระบบการศึกษา กุญแจความสำเร็จของเกาหลี

เปิดอ่าน 59,983 ครั้ง
"ละครซิทคอม" คืออะไร
"ละครซิทคอม" คืออะไร

เปิดอ่าน 10,499 ครั้ง
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original

เปิดอ่าน 29,443 ครั้ง
ภาพกีฬามันๆ โหด มัน ฮา ตลก ขำๆ มาดูกันคลายเครียด
ภาพกีฬามันๆ โหด มัน ฮา ตลก ขำๆ มาดูกันคลายเครียด

เปิดอ่าน 13,264 ครั้ง
เผยอีโคไลตัวใหม่ ทนยาปฏิชีวนะ ถึงตายได้
เผยอีโคไลตัวใหม่ ทนยาปฏิชีวนะ ถึงตายได้
เปิดอ่าน 84,754 ครั้ง
การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
เปิดอ่าน 135 ครั้ง
ออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ต้องเริ่มยังไง
ออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ต้องเริ่มยังไง
เปิดอ่าน 35,454 ครั้ง
ร่าง พรฎ.ปรับเงินเดือนครูฯ
ร่าง พรฎ.ปรับเงินเดือนครูฯ
เปิดอ่าน 22,397 ครั้ง
อ่านกันชัดๆ ที่นี่ "อยากเป็นครู ทำอย่างไร?"
อ่านกันชัดๆ ที่นี่ "อยากเป็นครู ทำอย่างไร?"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ