ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้วิจัย นายเจนวิทย์ เจนนาวิน

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาครูโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) สังกัด

เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีการจัด

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 2) ให้ครูโรงเรียนเทศบาล 3

(ปรางค์กู่วิทยาคาร) สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ให้ครูโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์-

กู่วิทยาคาร) สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิสามารถจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 เพื่อ

ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจ ของผู้

ร่วมวิจัยที่มีต่อการพัฒนาครูด้านการจัด การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

ของนักเรียน โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งเป็นหลักการและขั้นตอนตาม

แนวคิดของ Kemmis และ McTaggart ดำเนินการเป็น 2 วงรอบ แต่ละวงรอบ ประกอบด้วย

การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ(Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล

(Reflection) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 9 คน ได้แก่ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ซึ่งเป็นครูโรงเรียนเทศบาล 3

(ปรางค์กู่วิทยาคาร) จำนวน 8 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำนวน 45 คน ประกอบด้วย ได้แก่ นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 43 คน และวิทยากร จำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์แบบสังเกต แบบบันทึกและแบบประเมินแผนการจัด

การเรียนรู้แบบสอบถามความ พึงพอใจ การตรวจสอบข้อมูลเทคนิคการตรวจสอบแบบหลายมิติ

วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิจัย โดยวิธีพรรณนา

ผลการวิจัยก่อนดำเนินการพัฒนากระบวนการในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาล 3

(ปรางค์กู่วิทยาคาร) พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังจัดการเรียนรู้ที่ไม่ยึดนักเรียนเป็นสำคัญครูยังขาด

ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนขาดความ

เข้าใจเรื่องการเขียน แผนการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้วางแผนการพัฒนาโดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ใช้กล

ยุทธ์ในการพัฒนา 4 กลยุทธ์คือ การศึกษาเอกสาร การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการนิเทศ

ดำเนินการพัฒนา 2 วงรอบ ดังนี้

วงรอบที่ 1 1) ผลจากการศึกษาเอกสารด้วยกิจกรรมมอบหมายงานและการประชุมกลุ่มย่อย

ร่วมกันทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรูความเข้าใจ และมองเห็นรายละเอียดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกันนำไปสู่การปฏิบัติจริงโดย

เฉพาะการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด

และการปฏิบัติจริง การออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้รูปแบบและ

เทคนิควิธีการสอนด้านการคิดวิเคราะห์การใช้และพัฒนาสื่อที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้และการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้กิจกรรม

การทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม การบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ ซึ่งได้ข้อค้น พบว่า ครู

มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสามารถเขียนแผนการสอนได้แต่

ขาดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) การศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จใน

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์คือ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ

หลังจากการศึกษาดูงานทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้รับความรู้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ที่แปลกใหม่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 4) การนิเทศ

ภายใน ด้วยกิจกรรมการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการสาธิตการจัด การเรียนรู้ในชั้นเรียน

ทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 สามารถเขียนแผน

การจัดการเรียนรู้ได้แต่การพัฒนาในวงรอบที่ 1 ยังค้นพบปัญหาคือ ควรเน้นกิจกรรมให้นักเรียนฝึก

ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเหมาะสม

กับเนื้อหา และบูรณาการเพื่อนำไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ ควรนำไปพัฒนาปรับปรุงใน วงรอบที่ 2 ให้ดียิ่ง

ขึ้นต่อไป

วงรอบที่ 2 จัดกิจกรรมการนิเทศการสอนและการนิเทศให้คำแนะนำปรึกษา ผู้วิจัยเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์พบว่า การใช้กลยุทธ์แบบต่อเนื่องทำให้กลุ่มผู้ร่วม

วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะปฏิบัติสามารถเขียนแผนการจัด

การเรียนรู้และจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ทำให้ครูมีความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ส่วนการนิเทศ

ให้คำแนะนำปรึกษา พบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และได้เทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น โดยผู้ร่วมวิจัยมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา

ครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของ นักเรียน โดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป ผลการพัฒนาทั้ง 2 วงรอบ ทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความ

จำเป็นในเรื่องประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐาน

ครู สามารถจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้อย่างมั่นใจ

เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ต่อไป

โพสต์โดย นายเจนวิทย์ : [27 ธ.ค. 2565 เวลา 14:10 น.]
อ่าน [607] ไอพี : 180.180.28.252
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,710 ครั้ง
เศรษฐศาสตร์มนุษย์เงินเดือน
เศรษฐศาสตร์มนุษย์เงินเดือน

เปิดอ่าน 24,450 ครั้ง
ดาวน์โหลด! แบบรูปรายการก่อสร้างและหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง
ดาวน์โหลด! แบบรูปรายการก่อสร้างและหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง

เปิดอ่าน 65,641 ครั้ง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2560)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2560)

เปิดอ่าน 12,949 ครั้ง
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ

เปิดอ่าน 27,785 ครั้ง
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

เปิดอ่าน 29,019 ครั้ง
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปปางต่างๆ

เปิดอ่าน 9,871 ครั้ง
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !

เปิดอ่าน 38,028 ครั้ง
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 11,309 ครั้ง
เทคนิคบริหารหน้าท้องให้เพรียวสวย
เทคนิคบริหารหน้าท้องให้เพรียวสวย

เปิดอ่าน 15,384 ครั้ง
คลิปน้อง "ธนัช" เด็กไทยอัจฉริยะ ตอน 4 ขวบ เดี่ยวไวโอลิน ที่ยอดวิวตอนนี้ 22 ล้านแล้ว
คลิปน้อง "ธนัช" เด็กไทยอัจฉริยะ ตอน 4 ขวบ เดี่ยวไวโอลิน ที่ยอดวิวตอนนี้ 22 ล้านแล้ว

เปิดอ่าน 17,668 ครั้ง
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เปิดอ่าน 290,967 ครั้ง
สุภาษิตอิศรญาณ
สุภาษิตอิศรญาณ

เปิดอ่าน 26,250 ครั้ง
ต้นคริสต์มาส
ต้นคริสต์มาส

เปิดอ่าน 17,319 ครั้ง
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.

เปิดอ่าน 23,176 ครั้ง
อันตรายจากการกินของดอง
อันตรายจากการกินของดอง

เปิดอ่าน 16,114 ครั้ง
กินไข่ต้ม ช่วยให้หลับง่าย จริงหรือ?
กินไข่ต้ม ช่วยให้หลับง่าย จริงหรือ?
เปิดอ่าน 53,624 ครั้ง
ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร?
ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร?
เปิดอ่าน 145,337 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู
เปิดอ่าน 31,888 ครั้ง
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า
เปิดอ่าน 13,797 ครั้ง
สูตรอาหารแก้ท้องผูก
สูตรอาหารแก้ท้องผูก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ