ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนปลอดภัย ของโรงเรียนบ้านปากบางนาคาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนปลอดภัย ของโรงเรียน บ้านปากบางนาคาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ผู้รายงาน นางสาวอาอีฉ๊ะ มะแซ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านบริบทและสภาพแวดล้อม ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ประกอบด้วย ความสำเร็จของโครงการและกิจกรรม พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 50 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 คน ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 จำนวน 50 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 7 ฉบับ โดยเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มากกว่า .05 ทุกฉบับ และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา โดยมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไปทุกฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านความต้องการจำเป็น ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ด้านความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ โดยภาพรวม ทั้ง 2 กลุ่ม ที่ประเมิน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก (μ= 4.24, σ = 0.35) และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดทุกรายการ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ โดยประเมิน 5 ด้าน คือ ด้านความพร้อม ด้านบุคลากร ด้านความเพียงพอของงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านหน่วยงานที่สนับสนุน โดยภาพรวม ทั้ง 2 กลุ่ม ที่ประเมิน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก (μ= 4.25, σ = 0.45) และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดทุกรายการ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการดำเนินงาน (P) ด้านการดำเนินการจัดกิจกรรม (D) ด้านการติดตามประเมินผล (C) และด้านการนำผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนา (A) โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า มีระดับการปฏิบัติ/คุณภาพ อยู่ในระดับ มาก (μ= 4.29, σ = 0.27) และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดทุกรายการ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ได้แก่

4.1 สรุปผลสำเร็จของโครงการโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตามความคิดเห็นของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก (μ = 4.23, σ = 0.25) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.2 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวม พบว่ามีผลการประเมิน อยู่ในระดับ มาก (μ= 4.31 , σ = 0.37) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.3 สรุปคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนจาการดำเนินงานโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน จากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนปลอดภัย โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติ/คุณภาพ อยู่ในระดับ มาก (μ =4.31 , σ = 0.23) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.4 สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนปลอดภัย อยู่ในระดับ มาก (μ = 4.37, σ = 0.40) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. จากผลการประเมินประเด็นบริบท พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารจึงควรกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้ละเอียดและชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติกิจกรรมได้จริง เพราะบริบทของโครงการถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการการดำเนินโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและความเป็นไปได้ของโครงการจะเป็นเข็มทิศชี้นำการปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จได้ดี จึงควรมีการพิจารณาถึงความต้องการจำเป็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหา ตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน อันเป็นการตอบสนองความต้องการของนักเรียนและชุมชนอย่างแท้จริง

2. จากผลการประเมินในประเด็นปัจจัยนำเข้าโครงการ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรระดมทรัพยากรและงบประมาณจากภาคส่วนต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้เพียงพอและเหมาะสมกับการทำกิจกรรม และควรสร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้พร้อมก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

3. จากผลการประเมินในประเด็นกระบวนการ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารควรมีการแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามความรู้ความสามารถและความถนัด เมื่อดำเนินกิจกรรมแล้วควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ มีการขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือ และติดตามผลในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นและหลากหลายเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

4. จากผลการประเมินในประเด็นผลผลิต พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากนักเรียน ผู้ปกครอง และครู มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ มาก จึงควรจัดกิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะกับความต้องการและสภาพปัญหาของนักเรียน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และครู และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัย หรือประเมินครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาสภาพปัญหา หรือปัจจัยจำเป็น ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ต่าง ๆ เพื่อจัดทำโครงการให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

2. ควรส่งเสริมให้มีการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความพร้อมให้กับโรงเรียน ผู้เรียน และชุมชน

3. ควรดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน ชุมชน ห้างร้านต่าง ๆ เพื่อการสนับสนุนโรงเรียนในด้านทรัพยากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ แก่สาธารณชนได้รับรู้

โพสต์โดย อาอีฉ๊ะ : [31 ม.ค. 2566 เวลา 13:19 น.]
อ่าน [521] ไอพี : 171.7.222.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,233 ครั้ง
สุดยอดจอดรถขั้นเทพ ทุบสถิติสไลด์เข้าที่จอดแคบที่สุด
สุดยอดจอดรถขั้นเทพ ทุบสถิติสไลด์เข้าที่จอดแคบที่สุด

เปิดอ่าน 26,194 ครั้ง
การเรียนการสอนทางไกลแบบปฏิสัมพันธ์
การเรียนการสอนทางไกลแบบปฏิสัมพันธ์

เปิดอ่าน 13,092 ครั้ง
ฮวงจุ้ยบ้านของคนเกิดปีต่าง ๆ
ฮวงจุ้ยบ้านของคนเกิดปีต่าง ๆ

เปิดอ่าน 90,068 ครั้ง
เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่
เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่

เปิดอ่าน 19,494 ครั้ง
7 วิธีประหยัดค่าใช้จ่ายที่ทำได้จริง เหลือเงินเก็บแน่นกระเป๋า
7 วิธีประหยัดค่าใช้จ่ายที่ทำได้จริง เหลือเงินเก็บแน่นกระเป๋า

เปิดอ่าน 13,222 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕

เปิดอ่าน 13,507 ครั้ง
วิธีลับในการหาข้อมูลจาก Google
วิธีลับในการหาข้อมูลจาก Google

เปิดอ่าน 739 ครั้ง
อยากเป็นติวเตอร์ ครูสอนพิเศษหางานสอนพิเศษที่ไหนดี?
อยากเป็นติวเตอร์ ครูสอนพิเศษหางานสอนพิเศษที่ไหนดี?

เปิดอ่าน 8,893 ครั้ง
คนไทยกับ "วิกฤติหนี้สิน" "การศึกษา" ถึงเวลาปฏิรูป
คนไทยกับ "วิกฤติหนี้สิน" "การศึกษา" ถึงเวลาปฏิรูป

เปิดอ่าน 37,115 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง! การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
รับชมย้อนหลัง! การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 10,361 ครั้ง
ตกแต่งบ้าน ตามราศีเกิด
ตกแต่งบ้าน ตามราศีเกิด

เปิดอ่าน 12,989 ครั้ง
10 ข้อดีของฟองน้ำ ที่มากกว่าแค่ใช้ล้างจาน
10 ข้อดีของฟองน้ำ ที่มากกว่าแค่ใช้ล้างจาน

เปิดอ่าน 14,545 ครั้ง
จัดฮวงจุ้ยอย่างไร จึงจะช่วยส่งเสริมให้การงานเด่น กิจการมั่นคงเจริญรุ่งเรือง
จัดฮวงจุ้ยอย่างไร จึงจะช่วยส่งเสริมให้การงานเด่น กิจการมั่นคงเจริญรุ่งเรือง

เปิดอ่าน 12,133 ครั้ง
เอกราช เก่งทุกทาง เขียนเตือนทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิคัพ อย่าเป็นดรีมทีม!
เอกราช เก่งทุกทาง เขียนเตือนทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิคัพ อย่าเป็นดรีมทีม!

เปิดอ่าน 10,670 ครั้ง
เผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (ไฟล์ Word)
เผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (ไฟล์ Word)

เปิดอ่าน 10,467 ครั้ง
น้องซีที หุ่นยนต์ เสิร์ฟอาหาร สัญชาติไทย
น้องซีที หุ่นยนต์ เสิร์ฟอาหาร สัญชาติไทย
เปิดอ่าน 15,939 ครั้ง
สุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วย
สุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วย
เปิดอ่าน 13,855 ครั้ง
ชมคลิป น้องนะโม วัยแค่ 4 ขวบ สวดมนต์ยาวคล่องปร๋อ
ชมคลิป น้องนะโม วัยแค่ 4 ขวบ สวดมนต์ยาวคล่องปร๋อ
เปิดอ่าน 14,221 ครั้ง
นาคเล่นน้ำ
นาคเล่นน้ำ
เปิดอ่าน 16,242 ครั้ง
TEPE Online มีอะไรดีๆ เยอนะ รู้จักกันหรือยัง?
TEPE Online มีอะไรดีๆ เยอนะ รู้จักกันหรือยัง?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ