ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาแบบ BDTE ด้วยกระบวนการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาแบบ BDTE ด้วยกระบวนการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาแบบ BDTE ด้วยกระบวนการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาแบบ BDTE ด้วยกระบวนการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาแบบ BDTE ด้วยกระบวนการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 4) ประเมินความพึงพอใจในการทดลองใช้รูปแบบ การพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาแบบ BDTE ด้วยกระบวนการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 219 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 24 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และนักเรียน จำนวน 182 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ แบบสอบถาม และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของรูปแบบการพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาแบบ BDTE ด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตร โดยเน้นการพัฒนาด้วยกระบวนการนิเทศภายในสู่การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งพบว่าครูมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในด้านกระบวนการนิเทศภายใน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นใช้กระบวนการนิเทศภายในเป็นกระบวนการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนให้เป็นตามหลักการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศภายในที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และผลจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาในการนิเทศภายใน ด้านกระบวนการนิเทศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน และระดับปานกลาง 4 ด้าน ส่วนด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

2. ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาแบบ BDTE ด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดปรากฏว่า ได้รูปแบบที่ผู้วิจัยประยุกต์ขึ้นใช้ชื่อเรียกว่า "BDTE Model" ซึ่งได้ออกแบบขึ้นตามหลักการและแนวคิดทฤษฎีรูปแบบของนักการศึกษา นักจิตวิทยา และนักวิชาการที่หลากหลาย โดยรูปแบบนี้มีองค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนของรูปแบบ มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ B: Basic Information=ขั้นข้อมูลพื้นฐาน D: Develop Model=ขั้นพัฒนารูปแบบ T: Trial Results=ขั้นผลทดลองใช้ และ E: Evaluation=ขั้นประเมินผล 4) ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ สาระความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน สิ่งสนับสนุน สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และหลักการตอบสนอง ให้เป็นตามกระบวนการนิเทศภายใน โดยดำเนินการจัดให้มีประชุมปรึกษาหารือ และดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ สำหรับใช้เป็นกิจกรรมในการดำเนินการพัฒนารูปแบบ และผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ปรากฏว่า รูปแบบนี้ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาแบบ BDTE ด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้มีการนำรูปแบบไปใช้โดยการจัดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติการ และดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการแล้ว พบว่า ผลการดำเนินการทดลองใช้รูปแบบมีผลการทดลองใช้โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก

4. ผลการประเมินความพึงพอใจในการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาแบบ BDTE ด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พบว่า ผลการสอบถามความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการสอบถามความพึงพอใจครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการทดลองใช้รูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย rose : [6 ก.พ. 2566 เวลา 07:29 น.]
อ่าน [460] ไอพี : 183.88.157.101
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,262 ครั้ง
มาทำความรู้จัก "พริกหวาน" กันเถอะ
มาทำความรู้จัก "พริกหวาน" กันเถอะ

เปิดอ่าน 13,728 ครั้ง
พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

เปิดอ่าน 5,814 ครั้ง
เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL
เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL

เปิดอ่าน 10,482 ครั้ง
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ

เปิดอ่าน 9,426 ครั้ง
สุดซึ้ง หมาช่วยหมา ที่กำลังลอยคออยู่บนเรือ
สุดซึ้ง หมาช่วยหมา ที่กำลังลอยคออยู่บนเรือ

เปิดอ่าน 12,687 ครั้ง
สัญญาณไฟจากรถบรรทุก
สัญญาณไฟจากรถบรรทุก

เปิดอ่าน 42,390 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์ไทย

เปิดอ่าน 17,383 ครั้ง
มติ ครม. ให้หยุดยาว ช่วงเข้าพรรษา 4-8 ก.ค.นี้
มติ ครม. ให้หยุดยาว ช่วงเข้าพรรษา 4-8 ก.ค.นี้

เปิดอ่าน 25,596 ครั้ง
6 วิธีรับปีใหม่แบบเฮงๆ จัดกระเป๋าสตางค์รับเงินไหล ใส่เสื้อ 5 สีมงคล
6 วิธีรับปีใหม่แบบเฮงๆ จัดกระเป๋าสตางค์รับเงินไหล ใส่เสื้อ 5 สีมงคล

เปิดอ่าน 8,407 ครั้ง
ตาดีดี ลองดูซิ "กูเกิ้ล" ปรับโลโก้ใหม่ตรงไหน เขาบอกว่ามีการเขยื้อนองศา เพื่อให้สมดุลย์ ?
ตาดีดี ลองดูซิ "กูเกิ้ล" ปรับโลโก้ใหม่ตรงไหน เขาบอกว่ามีการเขยื้อนองศา เพื่อให้สมดุลย์ ?

เปิดอ่าน 22,097 ครั้ง
"ปลาไทย" โอเมก้าสูง กิน "เป็น" แล้ว "ดี"
"ปลาไทย" โอเมก้าสูง กิน "เป็น" แล้ว "ดี"

เปิดอ่าน 15,755 ครั้ง
ที่สุดของดาราศาสตร์
ที่สุดของดาราศาสตร์

เปิดอ่าน 17,793 ครั้ง
อาร์คิมีดีส
อาร์คิมีดีส

เปิดอ่าน 15,385 ครั้ง
แผ่นดินไหวปากีสถานดัน"เกาะ"โผล่กลางทะเล
แผ่นดินไหวปากีสถานดัน"เกาะ"โผล่กลางทะเล

เปิดอ่าน 10,633 ครั้ง
12 สุขลักษณะ การนอนที่ดี
12 สุขลักษณะ การนอนที่ดี

เปิดอ่าน 12,513 ครั้ง
กินผักตามฤดู 12 เดือน
กินผักตามฤดู 12 เดือน
เปิดอ่าน 12,470 ครั้ง
ศธ.เปิด ตู้ ปณ. 319 รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะถึง รมว.ศธ.โดยตรง
ศธ.เปิด ตู้ ปณ. 319 รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะถึง รมว.ศธ.โดยตรง
เปิดอ่าน 15,450 ครั้ง
ยอดวิวเยอะมาก รายการ "ดูให้รู้ ตอน คุณครูฮาร์ดคอร์"
ยอดวิวเยอะมาก รายการ "ดูให้รู้ ตอน คุณครูฮาร์ดคอร์"
เปิดอ่าน 15,510 ครั้ง
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
เปิดอ่าน 11,304 ครั้ง
เตือนกินเค็มจัดเป็นมะเร็งกระเพาะ ยังทำให้ความดันโลหิตถีบตัวขึ้นสูง
เตือนกินเค็มจัดเป็นมะเร็งกระเพาะ ยังทำให้ความดันโลหิตถีบตัวขึ้นสูง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ