ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (Executive Function EF)ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะสมองเพื่อ

ความสำเร็จ (Executive Function EF) ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (Executive Function EF)ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (Executive Function EF) ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ4) เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (Executive Function : EF) ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง

( Purposive sampling) เพราะผู้วิจัยเป็นครูประจำชั้น เครื่องมือที่ใช้มี 3 ชนิด ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ(Executive Function EF) ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 30 แผน และแบบทดสอบทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (Executive Function : EF) ของเด็กปฐมวัย จำนวน 3 ด้าน 1. ความจำเพื่อใช้งาน (Working memory) 2. การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control) และ 3. การยืดหยุ่นความคิด (Shifting) และคู่มือการจัดประสบการณ์รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (Executive Function EF) ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน30 กิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1.ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (Executive

Function EF) ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 พบว่ารูปแบบการจัดประสบการณ์เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (Executive Function : EF) ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่3 โดยยังเน้นให้เด็กสำราจ ค้นหาคำตอบ ลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์ตรงและสะท้อนความคิดออกมาเชื่อมโยงสู่สถานการณ์ใหม่ โดยครูและผู้ปกครองให้การช่วยเหลือแนะนำ จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รูปแบบการจัดประสบการณ์ประกอบด้วยองค์ประกอบ3 ด้าน ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง (2) ทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (Executive Function EF) ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในการวิจัยนี้ ได้จำแนกสำหรับระดับอนุบาลเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1. ความจำเพื่อใช้งาน (Working memory) 2 การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control) และ 3. การยืดหยุ่นความคิด (Shifting) (3) ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีความพร้อมทั้งในพฤติกรรมทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (Executive Function :EF) (4) การจัดประสบการณ์เน้นกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองกิจกรรมที่สอดคล้องกับ ชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น นิทาน การทดลอง บทบาทสมมติ เพลง การระดมสมอง

การใช้คำถามปลายเปิด เป็นต้น (5) ครูต้องใช้เทคนิคการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจประกอบกับการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ และ (6) การประเมินผล ใช้การประเมินตามสภาพจริงด้วยการสังเกตพฤติกรรม การประเมิน ผลงานและการใช้แบบทดสอบ จากการสังเคราะห์ได้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ(Executive Function :EF) ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ ประกอบด้วยขั้นการจัดการเรียนรู้ ดังนี้1 ชั้นนำ 2 ขั้นสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ (Preparations) ขั้นที่2 ขั้นตั้งคำถาม (Problem) ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผนการดำเนินการ (Planning) ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบัติ(Practice) ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป (Peroration) และ 3. ขั้นสรุป

2. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (Executive Function: EF) ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.52, S.D. = 0.50)

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

สมองเพื่อความสำเร็จ (Executive Function EF) ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ(Executive Function: EF) เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการจัดประสบการณ์มการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 01 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (Executive Function EF) ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทำให้เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (ExecutiveFunction EF) เพิ่มขึ้น

4. ผลการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (Executive Function EF) ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์

ย่อยดังนี้

4.1 เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (Executive Function:EF) หลังใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองเพื่อความสําเร็จ(Executive Function : EF) ของเด็กปฐมวัย นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ถือว่าผ่านเกณฑ์

4.2 เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (Executive Function :EF) ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ืnuttida puttanasarn : [6 ก.พ. 2566 เวลา 09:21 น.]
อ่าน [170113] ไอพี : 27.130.114.190
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 41,237 ครั้ง
พรหมวิหาร 4
พรหมวิหาร 4

เปิดอ่าน 22,466 ครั้ง
Minions Banana Song ที่กำลังฮิตกันทั่วโลก
Minions Banana Song ที่กำลังฮิตกันทั่วโลก

เปิดอ่าน 12,006 ครั้ง
เปิดปูม"สินค้า"อวดอ้าง รักษาโรคครอบจักรวาล
เปิดปูม"สินค้า"อวดอ้าง รักษาโรคครอบจักรวาล

เปิดอ่าน 25,299 ครั้ง
วิธีลดต้นขา แบบญี่ปุ่น ง่ายๆ ไม่เสียตังค์
วิธีลดต้นขา แบบญี่ปุ่น ง่ายๆ ไม่เสียตังค์

เปิดอ่าน 98,153 ครั้ง
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)

เปิดอ่าน 32,368 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่ารากของสมการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่ารากของสมการ

เปิดอ่าน 48,887 ครั้ง
กินแอปเปิ้ล ลดไข้
กินแอปเปิ้ล ลดไข้

เปิดอ่าน 140,021 ครั้ง
หนู/ผม มาไม่ทันเทียบโอนความรู้ฯ ค่ะ/ครับ ป.บัณฑิตก็ไม่มีให้เรียน  หนู/ผม อยากเป็นครู มีวิธีไหนให้ได้ใบอนุญาตบ้างคะ/ครับ?
หนู/ผม มาไม่ทันเทียบโอนความรู้ฯ ค่ะ/ครับ ป.บัณฑิตก็ไม่มีให้เรียน หนู/ผม อยากเป็นครู มีวิธีไหนให้ได้ใบอนุญาตบ้างคะ/ครับ?

เปิดอ่าน 9,315 ครั้ง
ใยอาหาร สำคัญกว่าที่คิด
ใยอาหาร สำคัญกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 26,858 ครั้ง
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน

เปิดอ่าน 23,925 ครั้ง
คณิตศาสตร์ไขปริศนาฟองเบียร์แฟบ
คณิตศาสตร์ไขปริศนาฟองเบียร์แฟบ

เปิดอ่าน 19,644 ครั้ง
จังหวัดไหนมีความสุขมากที่สุดในประเทศไทย ปี 2557?
จังหวัดไหนมีความสุขมากที่สุดในประเทศไทย ปี 2557?

เปิดอ่าน 25,074 ครั้ง
ดูลายมือ "เส้นวาสนา"
ดูลายมือ "เส้นวาสนา"

เปิดอ่าน 14,063 ครั้ง
วิธีสร้างคันกระสอบทรายให้แข็งแรง
วิธีสร้างคันกระสอบทรายให้แข็งแรง

เปิดอ่าน 328,661 ครั้ง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

เปิดอ่าน 17,076 ครั้ง
5 กิจวัตรที่คนประสบความสำเร็จมักทำก่อน 8 โมงเช้า
5 กิจวัตรที่คนประสบความสำเร็จมักทำก่อน 8 โมงเช้า
เปิดอ่าน 3,148 ครั้ง
William Herschel (วิลเลียม เฮอร์เชล) : ผู้ค้นพบอินฟราเรด และ ดาวยูเรนัส
William Herschel (วิลเลียม เฮอร์เชล) : ผู้ค้นพบอินฟราเรด และ ดาวยูเรนัส
เปิดอ่าน 6,901 ครั้ง
คุณภาพผู้เรียนวัดจาก NT-ONET เส้นทางที่ลางเลือน!
คุณภาพผู้เรียนวัดจาก NT-ONET เส้นทางที่ลางเลือน!
เปิดอ่าน 12,656 ครั้ง
6 ประการ สู่การเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานดีและมีความสุข
6 ประการ สู่การเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานดีและมีความสุข
เปิดอ่าน 10,384 ครั้ง
สุดยอด "สุวรรณภูมิ-พารากอน" คว้าแชมป์สถานที่ที่มีคนแชร์รูปผ่านอินสตาแกรมมากที่สุดในปี 2012
สุดยอด "สุวรรณภูมิ-พารากอน" คว้าแชมป์สถานที่ที่มีคนแชร์รูปผ่านอินสตาแกรมมากที่สุดในปี 2012

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ