ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ

ชื่อรายงาน: การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามแนวปฏิบัติ

โรงเรียนวิถีพุทธ

ผู้รายงาน: สุลาวรรณ์ เสวตจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนบ้านหินวัว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระนอง

ปีการศึกษา: 2564


บทสรุปของผู้บริหาร


การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัวตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ 3) ประเมินกระบวนการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ 4) ประเมินผลผลิตโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ โดยศึกษากับประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนบ้านหินวัว จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 6 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 69 คน รวมทั้งสิ้น 105 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 4 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ (f) สถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธจำแนกตามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งหมด

1.1 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือด้านสิ่งแวดล้อม และด้านกระบวนการ ตามลำดับ

1.1.1 ด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า เป้าหมายของโครงการ ให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนา และมีหลักการในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมให้บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องพุทธศาสนามากขึ้น และวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีชีวิตที่สัมพันธ์ด้วยดีกับบุคคล ครอบครัว ตามลำดับ

1.1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ โรงเรียนมีป้ายนิเทศ ป้ายคติธรรม คำขวัญ คุณธรรม จริยธรรม โดยทั่วไป และผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ จริงใจในการทำงาน ตามลำดับ

1.1.3 ด้านกระบวนการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า โรงเรียนมีการนิมนต์พระสงฆ์หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพุทธศาสนามาสอนนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ โรงเรียนมีการจัดให้นักเรียนไปเรียนรู้ที่วัด หรือศาสนสถานที่ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน โรงเรียนมีการส่งเสริมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร อ่อนน้อม ถ่อมตน เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยิ้มแย้ม ตามลำดับ

1.1.4 ด้านผลผลิต โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นจากผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่บ้าน ชุมชน วัด และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ โรงเรียนได้รับความร่วมมือ ได้แก่ บ้าน ชุมชน วัด และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี และโรงเรียนได้รับความศรัทธา ได้แก่ บ้าน ชุมชน วัด และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี ตามลำดับ

1.2 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมและรายด้านโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า ด้านกระบวนการ อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ ด้านผลผลิต และด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ

1.2.1 ด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก ปรากฏว่า เป้าหมายของโครงการให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนา และมีหลักการในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือเป้าหมายของโครงการ ให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ได้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนา และมีหลักการในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ และวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมให้นักเรียนเลือกบริโภคสื่อต่าง ๆ ด้วยปัญญา ตามลำดับ

1.2.2 ด้านปัจจัยการนำเข้า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก ปรากฏว่า โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการการดำเนินงาน และบริหารการดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คือ บ้าน วัด โรงเรียน มีส่วนร่วม อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ ผู้บริหารมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข ถือศีล 5 และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และผู้บริหารมีความเข้าใจที่ถูกต้องใน พระรัตนตรัย นับถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตามลำดับ

1.2.3 ด้านกระบวนการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า โรงเรียนมีการส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่นและยกย่องเชิดชูผู้ทำดีเป็นประจำ อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ โรงเรียนมีการนิมนต์พระสงฆ์หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพุทธศาสนามาสอนนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ และโรงเรียนมีการจัดให้นักเรียนไปเรียนรู้ที่วัด หรือศาสนสถานที่ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ตามลำดับ

1.2.4 ด้านผลผลิต โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า โรงเรียนได้รับความร่วมมือ ได้แก่ บ้าน ชุมชน วัดและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ นักเรียนมีศรัทธาและความเข้าใจที่ถูกต้องในพระรัตนตรัย และนักเรียนมีจิตใจเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปันต่อกัน

1.3 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามแนวปฏิบัติโรงเรียน วิถีพุทธ สำหรับนักเรียน โดยรวมและรายด้านโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สองลำดับแรก พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ ด้านผลผลิต

1.3.1 ด้านกระบวนการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า โรงเรียนมีการนิมนต์พระสงฆ์หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพุทธศาสนามาสอนนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในการรักษา และสืบต่อพระพุทธศาสนาและโรงเรียนมีการจัดบริหารจิต เจริญปัญญา ทั้งในการเรียนการสอนและในกิจกรรมการดำรงชีวิตประจำวัน ตามลำดับ

1.3.2 ด้านผลผลิต โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า นักเรียนมีสุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่าเริง เบิกบานอยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ บ้าน ชุมชน วัดและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี และโรงเรียนได้รับความร่วมมือ ได้แก่ บ้าน ชุมชน วัด และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี ตามลำดับ

1.4 ความพึงพอใจของ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.11) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากด้านที่มีความพึงพอใจมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน และด้านกายภาพ/สิ่งแวดล้อม ตามลำดับ

โพสต์โดย สุลาวรรณ์ เสวตจันทร์ : [8 ก.พ. 2566 เวลา 07:26 น.]
อ่าน [491] ไอพี : 159.192.43.101
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,651 ครั้ง
7 ยี่ห้อน้ำดื่มไฮโซ แพงที่สุดในโลก
7 ยี่ห้อน้ำดื่มไฮโซ แพงที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 26,725 ครั้ง
ลอการิทมิกธรรมชาติ
ลอการิทมิกธรรมชาติ

เปิดอ่าน 13,230 ครั้ง
"สงสัยไม่ช๊อต" วลีเด็ดลุงใจดี วลีฮิตข้ามคืน "เเก่ ใจดี สปอร์ต กทม."
"สงสัยไม่ช๊อต" วลีเด็ดลุงใจดี วลีฮิตข้ามคืน "เเก่ ใจดี สปอร์ต กทม."

เปิดอ่าน 91,079 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู

เปิดอ่าน 2,883 ครั้ง
พันธุ์หอมแดง
พันธุ์หอมแดง

เปิดอ่าน 15,655 ครั้ง
ตามไปดูต้นแบบความสำเร็จ การปฏิรูปการศึกษา 5 ประเทศ
ตามไปดูต้นแบบความสำเร็จ การปฏิรูปการศึกษา 5 ประเทศ

เปิดอ่าน 181,619 ครั้ง
สัตว์ในป่าชายเลน
สัตว์ในป่าชายเลน

เปิดอ่าน 42,868 ครั้ง
คำพังเพย
คำพังเพย

เปิดอ่าน 47,961 ครั้ง
ยาสตรี คืออะไร?
ยาสตรี คืออะไร?

เปิดอ่าน 13,062 ครั้ง
อาหารที่ควรทาน และ หลีกเลี่ยงก่อน เข้าห้องสอบ !!
อาหารที่ควรทาน และ หลีกเลี่ยงก่อน เข้าห้องสอบ !!

เปิดอ่าน 12,060 ครั้ง
มะนาวฆ่ามะเร็ง เรื่องนี้เชื่อได้จริงหรือยังไม่ผ่านการพิสูจน์ ?
มะนาวฆ่ามะเร็ง เรื่องนี้เชื่อได้จริงหรือยังไม่ผ่านการพิสูจน์ ?

เปิดอ่าน 28,209 ครั้ง
ใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ปวดเมื่อยแล้วนวดไม่หาย ต้องอ่านเรื่องนี้
ใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ปวดเมื่อยแล้วนวดไม่หาย ต้องอ่านเรื่องนี้

เปิดอ่าน 33,016 ครั้ง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง

เปิดอ่าน 22,013 ครั้ง
วิธีรับมือกับแก๊สน้ำตา และสารเคมี
วิธีรับมือกับแก๊สน้ำตา และสารเคมี

เปิดอ่าน 16,514 ครั้ง
พระบรมรูปทรงม้า
พระบรมรูปทรงม้า

เปิดอ่าน 15,568 ครั้ง
ไขข้อสงสัย "หมึกชอต" ทรมานสัตว์หรือไม่?
ไขข้อสงสัย "หมึกชอต" ทรมานสัตว์หรือไม่?
เปิดอ่าน 10,926 ครั้ง
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?
เปิดอ่าน 7,703 ครั้ง
หนี้การศึกษา
หนี้การศึกษา
เปิดอ่าน 2,627 ครั้ง
แนะนำแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ ในการเตรียมเด็กสอบ TGAT
แนะนำแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ ในการเตรียมเด็กสอบ TGAT
เปิดอ่าน 379,975 ครั้ง
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ