ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ชื่อเรื่อง รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ผู้รายงาน ประภาส พริพล

ปีที่รายงาน 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยใช้รูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ในการประเมินบริบท (Context) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) ประเมินผลผลิต (Product) 2) เพื่อประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและ มีสำนึกความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าตามทัศนะของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง และ 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและ มีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จำนวน 825 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบสอบถามประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยจำนวน 4 ชุด มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.751 2) แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทย มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.737 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทย มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.729 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยใช้รูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) จำแนกเป็นด้าน

1.1 ผลการประเมินบริบท (Context) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นว่า โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ช่วยให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทย เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความประพฤติและค่านิยมอันดีงามให้กับผู้เรียน มีความชัดเจนและเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ โครงการกำหนดวัตถุประสงค์เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

1.2 ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ส่งเสริมวินัยด้านความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การมีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำมีความรู้และให้การสนับสนุน ร่วมวางแผนการดำเนินงานและมีการประชุมวางแผนและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานอย่างชัดเจนและคณะกรรมการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนของบ้าน วัด โรงเรียน

1.3 ผลการประเมินกระบวนการ (Process) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม และมีการประชุมและวางแผนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

1.4 ผลการประเมินผลผลิต (Product) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ผลการดำเนินโครงการทำให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบัติของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผลการดำเนินโครงการทำให้นักเรียนมีความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และผลการดำเนินโครงการทำให้นักเรียนดูแลรักษาสาธารณะสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ

2. พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและสำนึกความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ความพึงพอใจของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่มีต่อผลการดำเนินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียน

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Title : Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School Assessment Project Report on Promoting Morality, Ethics, Public mind, and Thainess consciousness

Reporter : Prapath Paripol

Reporting Year : 2022

Abstract

The objectives of this research were 1) to evaluate the project to promote morality, ethics, public mind and Thainess of students of Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School under the Bangkok Secondary Educational Service Area Office 2 by using Zip model of Stufflebeam is used for context assessment, input assessment, process assessment, output assessment. 2) To assess the moral, ethical, public-minded, and Thai-consciousness behaviors of students at Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School according to the point of view of civil servant teachers, educational personnel, school committees and parents. 3) To study the level of satisfaction toward the performance of the project to promote morality, ethics, public mind, and Thainess of the Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School. The samples were 825 civil servant teachers, educational personnel, basic education committees, students, and parents of Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School by multi-stage sampling. The tools used were: 1) Four sets of questionnaires for evaluating the project to promote morality, ethics, public mind, and Thai consciousness with 0.751 overall reliability. 2) The morality, ethics, public mind, and consciousness of Thainess behavior assessment questionnaire had a confidence value of 0.737 for the entire issue. 3) Satisfaction questionnaire on the implementation of the project to promote morality, ethics, public mind, and Thainess consciousness with a confidence value of 0.729. The data were analyzed by means, and standard deviation.

The results showed that

1. Evaluation results of the project to promote morality, ethics, public mind, and Thainess of Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School under the Bangkok Secondary Educational Service Area Office 2 using the model zip model and it can be classified by side.

1.1 The overall context assessment results were at the highest level when considering each item. Found that civil servants teachers, educational personnel, and the school committee viewed that the project to promote morality, ethics, public mind, and awareness of Thainess was beneficial to learner quality development. It can help students to have morality, ethics, public mind, and sense of Thainess with the highest average, Followed by the project to promote morality, ethics, public mind and Thainess as a guideline for developing desirable behavior and good values for students, and it is clear and possible to achieve the objectives, the project sets appropriate objectives, in line with the educational management policy of the Ministry of Education.

1.2 Overall assessment results of the input factors were at the highest level. When considering each item, it was found that school personnel had knowledge, competence, and cooperation in implementing the project as well as being able to transfer knowledge to promote morality and ethics, promote discipline in responsibility, punctuality, public mind, and have a sense of Thainess. with the highest mean. Followed by school administrators and leaders, knowledgeable and supportive, participating in planning operations, and having planning meetings and clearly delegating responsibilities, and the project committee consisted of administrators, teachers, and school and community personnel who were representatives of houses, temples, and schools.

1.3 Overall process evaluation results were at the highest level. When considering each item, it was found that the evaluation results were analyzed and developed continuously with the highest mean. Followed by a systematic and continuous assessment of the project performance by means of various methods for all activities, and there were regular implementation planning meetings.

1.4 The overall productivity evaluation results were at the highest average level. When considered individually, it was found that the project implementation result made students comply with the rules and regulations of the school with the highest average. Followed by the results of the project implementation made the students willing to try to perform their duties continuously and consistently, and the results of the project made the students willingly take care of the public property and the environment.

2. Behaviors in morality, ethics, public mind, and sense of Thainess of Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School students were overall at the highest level.

3. The satisfaction of Civil servant teachers, educational personnel, and students towards the results of the project to promote morality, ethics, public mind, and Thainess of Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School by Total at the highest level.

โพสต์โดย ครูน.ต.อ.น. : [22 ก.พ. 2566 เวลา 15:36 น.]
อ่าน [390] ไอพี : 124.121.138.19
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,841 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2552

เปิดอ่าน 28,001 ครั้ง
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)

เปิดอ่าน 13,366 ครั้ง
น่ารักสุดๆ วงโยธวาทิตมหาวิทยาลัยโอไฮโอเล่นกังนัมสไตล์
น่ารักสุดๆ วงโยธวาทิตมหาวิทยาลัยโอไฮโอเล่นกังนัมสไตล์

เปิดอ่าน 14,783 ครั้ง
เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย
เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย

เปิดอ่าน 11,746 ครั้ง
กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ทนความเจ็บปวด
กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ทนความเจ็บปวด

เปิดอ่าน 17,566 ครั้ง
การรักษาโต๊ะคอมให้ใช้งานได้ยาวนาน
การรักษาโต๊ะคอมให้ใช้งานได้ยาวนาน

เปิดอ่าน 15,058 ครั้ง
ชุมเห็ดเทศ
ชุมเห็ดเทศ

เปิดอ่าน 11,822 ครั้ง
คลิปถ่ายทอดสด "หนุ่มโดดดิ่งเวหา" จากขอบโลกยอดคนดูทำลายสถิติยูทูป
คลิปถ่ายทอดสด "หนุ่มโดดดิ่งเวหา" จากขอบโลกยอดคนดูทำลายสถิติยูทูป

เปิดอ่าน 9,341 ครั้ง
เด็กนั่งกลางที่เบาะหลังรถ มีแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ
เด็กนั่งกลางที่เบาะหลังรถ มีแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 15,253 ครั้ง
ไม่อยากเป็นโรคกระดูกพรุน น้ำมะเขือเทศช่วยได้
ไม่อยากเป็นโรคกระดูกพรุน น้ำมะเขือเทศช่วยได้

เปิดอ่าน 12,997 ครั้ง
ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่
ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่

เปิดอ่าน 13,741 ครั้ง
ร่วมแชร์ คลิปสุดแนว ครูเต้นเกาหลีรับเปิดเทอม
ร่วมแชร์ คลิปสุดแนว ครูเต้นเกาหลีรับเปิดเทอม

เปิดอ่าน 8,675 ครั้ง
เทคนิคบอกลา "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์"
เทคนิคบอกลา "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์"

เปิดอ่าน 20,306 ครั้ง
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร

เปิดอ่าน 10,580 ครั้ง
อาหารขยะ...ทานได้แต่ต้องฉลาดเลือก
อาหารขยะ...ทานได้แต่ต้องฉลาดเลือก

เปิดอ่าน 15,806 ครั้ง
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
เปิดอ่าน 10,294 ครั้ง
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน
เปิดอ่าน 41,764 ครั้ง
การวัดมุมเป็นเรเดียน
การวัดมุมเป็นเรเดียน
เปิดอ่าน 19,286 ครั้ง
10 สายพันธุ์สุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลก
10 สายพันธุ์สุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลก
เปิดอ่าน 13,255 ครั้ง
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ