ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะ การคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะ การคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ผู้ศึกษา นายดำรง อ่อนอภัย ปีที่ทำการศึกษา พ.ศ. 2563 สถานที่ศึกษา โรงเรียนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการ ในรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบ การบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน และ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ด าเนินการวิจัยและ พัฒนาแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโนนหันวิทยายน จำนวน 7 คน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ จำนวน 14 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองครู และศิษย์เก่าโรงเรียนโนนหันวิทยายน จำนวน 20 คน คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน จำนวน 30 คน รวม 86 คน ครูผู้สอนโรงเรียนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 57 คน ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการบริหาร จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน (ร่าง) กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนโครงงานโรงเรียนสีชมพูศึกษา จำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัย ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา ในชั้นเรียนที่ครูผู้สอนโครงงาน ท าการสอน จ านวน 100 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้มาโดยวิธีการ เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะที่ 3 การน ารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ไปใช้ กลุ่มตัวอย่างในการ วิจัยคือ ครูผู้สอนโครงงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 32 คน นักเรียนในชั้นเรียนที่ครูผู้สอนโครงงาน ท าการสอน จำนวน 466 คน ระยะที่ 4 การประเมินการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือครูผู้สอนโครงงาน จ านวน 32 คน นักเรียนในชั้นเรียนที่ครูผู้สอนโครงงานท าการสอน จ านวน 466 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์เนื้อหา 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบทดสอบ 4) แบบสอบถาม 5) แบบประเมินและประเด็นการสนทนากลุ่ม 6) แบบประเมินโครงงาน 7) แบบประเมิน ทักษะการคิดแก้ปัญหา 8) แบบประเมินความพึงพอใจของครู 9) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ค่าเฉลี่ยร้อยละ

( ̅ ) %) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นำเสนอข้อมูลของการวิจัย ในลักษณะพรรณนาความ และการพรรณนาความประกอบตาราง ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ด้วยวิธีการเชิง ปริมาณ พบว่า มีสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการ คิดแก้ปัญหาของนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (µ = 2.09, σ = 0.22) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด พบว่า มีสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด (µ = 2.15, σ = 0.24) รองลงมาคือ ด้านนโยบายของสถานศึกษา (µ = 2.11, σ = 0.17) ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา (µ = 2.06, σ = 0.21) และ ด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีน้อยที่สุด (µ = 2.02, σ = 0.25) มีระดับ ความต้องการในการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา ของ นักเรียนภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด (µ = 4.71 , σ = 0.18) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ จากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด พบว่า มีความต้องการในการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อ เสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ด้านนโยบายของสถานศึกษามากที่สุด (µ = 4.74, σ = 0.16) รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศขององค์กร (µ = 4.73, σ = 0.15) ด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี (µ = 4.70, σ = 0.21) และ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ น้อยที่สุด (µ = 4.66, σ = 0.20) 2. ผลการพัฒนาได้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้าง ทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ซึ่งผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นเรียกว่า MEKRU Model มีขั้นตอนการสอน 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 Mindset : M ปรับความคิด ขั้นที่ 2 Education yourself by project : E เรียนรู้ผ่านโครงงาน ขั้นที่ 3 Knowledge Sharing : K แลกเปลี่ยนความรู้ ขั้นที่ 4 Reflective thinking : R น าสู่การสะท้อนคิด ขั้นที่ 5 Understanding the problem solving skill : U เข้าใจทักษะ การคิดแก้ปัญหา 3. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยผู้เชี่ยวชาญ 7 คน พบว่า รูปแบบ การบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียน โนนหันวิทยายน มีประสิทธิภาพ และ ผลจากการน ารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ไปใช้ พบว่า ภายหลังการใช้ รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อ เสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการ เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของ

ครูผู้สอน หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน อยู่ในระดับสูงมาก ( ̅ = 12.66 ̅% = 84.38) สูงกว่าก่อนการอบรม เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ด้านการบริหาร จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาซึ่งอยู่ในระดับต่ำ ( ̅ = 6.09 , ̅% = 40.63) 4. ความพึงพอใจของครูผู้สอนโครงงานที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอนโครงงานตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย kru kate : [4 มี.ค. 2566 เวลา 05:37 น.]
อ่าน [638] ไอพี : 118.172.228.224
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 56,952 ครั้ง
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ

เปิดอ่าน 12,193 ครั้ง
ป้องกันกลิ่นตัว ในหน้าร้อน
ป้องกันกลิ่นตัว ในหน้าร้อน

เปิดอ่าน 33,229 ครั้ง
ปลาหมอไทยในบ่อเลี้ยงไม่ยาก ราคาดี
ปลาหมอไทยในบ่อเลี้ยงไม่ยาก ราคาดี

เปิดอ่าน 34,162 ครั้ง
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร

เปิดอ่าน 17,536 ครั้ง
ดีปลี
ดีปลี

เปิดอ่าน 5,741 ครั้ง
"ผักปลัง" ผักพื้นบ้าน ปลูกง่าย มีประโยชน์
"ผักปลัง" ผักพื้นบ้าน ปลูกง่าย มีประโยชน์

เปิดอ่าน 11,516 ครั้ง
อย่ารีรอ !! เรื่องสุขภาพหน้าจอ
อย่ารีรอ !! เรื่องสุขภาพหน้าจอ

เปิดอ่าน 12,297 ครั้ง
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!

เปิดอ่าน 20,169 ครั้ง
กินรสจืด ยืดชีวิต
กินรสจืด ยืดชีวิต

เปิดอ่าน 31,664 ครั้ง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 40,168 ครั้ง
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม

เปิดอ่าน 18,598 ครั้ง
เกมส์แต่งตัว
เกมส์แต่งตัว

เปิดอ่าน 10,963 ครั้ง
อันตราย! ดื่มน้ำเกินพิกัด
อันตราย! ดื่มน้ำเกินพิกัด

เปิดอ่าน 28,443 ครั้ง
โปรแกรมแว่นขยาย
โปรแกรมแว่นขยาย

เปิดอ่าน 14,916 ครั้ง
7 เคล็ดลับเพิ่มความสูงให้กับตัวเอง
7 เคล็ดลับเพิ่มความสูงให้กับตัวเอง

เปิดอ่าน 20,025 ครั้ง
10 วิธีเจ๋งๆ ในการฝึกภาษาอังกฤษ ให้เก่งได้ด้วยตัวเอง !!
10 วิธีเจ๋งๆ ในการฝึกภาษาอังกฤษ ให้เก่งได้ด้วยตัวเอง !!
เปิดอ่าน 8,980 ครั้ง
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557
เปิดอ่าน 10,836 ครั้ง
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี
เปิดอ่าน 28,737 ครั้ง
"บึงกาฬ" จังหวัดที่ 77 ของไทย
"บึงกาฬ" จังหวัดที่ 77 ของไทย
เปิดอ่าน 14,239 ครั้ง
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
สมัครบัตรเครดิต
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ