ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารสถานศึกษามีมาตรฐานด้วยรูปแบบ 2PTW MODEL

นวัตกรรมการศึกษา

ชื่อเรื่อง/ชื่อนวัตกรรม การบริหารสถานศึกษามีมาตรฐานด้วยรูปแบบ 2PTW MODEL

ผู้จัดทำ นายสุรพัฒน์ ชูชัยโตธนพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

ปีที่จัดทำ พ.ศ. 2565

ประเภทนวัตกรรม ด้านบริหารจัดการ

1. หลักการ/ที่มาความสำคัญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542หมวด 4 แนวการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ อํานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง วิทยาการประเภทต่างๆ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตเป็นแนวทาง ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 6) ตามภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่ายจุดเน้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร “สำนักงานและโรงเรียนมาตรฐาน เด็กขยัน เรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพผู้บริหารมีคุณธรรม เป็นผู้นำทางวิชาการ ทุกภาคส่วนสนับสนุนสู่พื้นที่นวัตกรรม” มีเป้าหมาย ให้ “เด็กศรีสะเกษ-ยโสธร เก่งขึ้นด้วยนวัตกรรม” อันจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โดยขับเคลื่อนด้วยด้วยนวัตกรรม 1 โรงเรียน 1 ผู้บริหาร 1 ครู 1 ปี 1 นวัตกรรม

โรงเรียนกู่จานวิทยาคมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารสถานศึกษาให้มีการสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัดดังกล่าว และจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาทั้งจาก หน่วยงานภายนอกและรายงานการพัฒนาการศึกษานำมากำหนดนโยบาย โดยให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาร่วมกันเสนอและจัดทำนโยบายของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขึ้น อาศัยแนวคิดทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร “สำนักงานและโรงเรียนมาตรฐาน เด็กขยัน เรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ ผู้บริหารมีคุณธรรม เป็นผู้นำทางวิชาการ ทุกภาคส่วนสนับสนุนสู่พื้นที่นวัตกรรม” เป้าหมาย “เด็กศรีสะเกษ-ยโสธร เก่งขึ้นด้วยนวัตกรรม” ประกอบไปด้วยการพัฒนางานด้านการบริหารงานวิชาการด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป

จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้กล่าวถึงจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ สถานศึกษาพัฒนาความสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อ ผลการจัดการศึกษาพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วยพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้สถานศึกษาจัดภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัยการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

จากที่กล่าวมานั้น จึงได้นำความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการแสวงหาความรู้จากแนวคิด ทฤษฎีใน การบริหารจัดการด้านการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ตลอดจนนโยบาย การศึกษาจากต้นสังกัด นำมาสร้างนวัตกรรมทางด้านการบริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบ 2PTW MODEL ของโรงเรียนกู่จานวิทยาคม เพื่อนำมาใช้เป็นหลักการและแนวทางในการบริหารสถานศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพด้วยรูปแบบ 2PTW MODEL

3. ขอบเขตของการศึกษา

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ นวัตกรรมทางด้านการบริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบ 2PTW MODEL

ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพของการบริหารด้วยรูปแบบ 2PTW MODEL

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 19 คน นักเรียนนักเรียนจำนวน 170 คน ปีการศึกษา 2565

เนื้อหาที่ใช้

การศึกษาครั้งนี้มุ่งสถานศึกษาให้มีคุณภาพด้วยรูปแบบ 2PTW MODEL

ขอบเขตด้านเวลา

การศึกษานี้ดำเนินการโดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้

1. ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยข้อง (พฤษภาคม - กรฏาคม 2565)

2. ระยะที่ 2 เป็นการสร้างและพัฒนานวัตกรรม (สิงหาคม – กันยายน 2565)

3. ระยะที่ 3 เป็นการศึกษา การทดลองใช้ แก้ไข ปรับปรุง นวัตกรรม (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)

4. ระยะที่ 4 สรุป รายงานผลการการศึกษา (มีนาคม 2566)

4. วิธีดำเนินการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาและสภาพปัญหาการจัดการศึกษาของ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ศึกษานโยบาย เพื่อใช้เป็นทิศทางหรือเป้าหมายในการดำเนินงานของโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาได้ศึกษานโยบายด้านการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้

- นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

- นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยโสธร

- นโยบายของโรงเรียนกู่จานวิทยาคม

2. ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนกู่จานวิทยาคม โดย ดำเนินการดังนี้

2.1 ศึกษาข้อมูล เอกสารต่างๆ จากรายงานการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ และกิจกรรมต่างๆ

2.2 ศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ซึ่งประกอบ ไปด้วยการบริหารงาน 4 ฝ่ายตามกฎกระทรวง ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป

2.3 จัดการประชุมร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดประชุมร่วมกัน ในเชิงวิชาการ (ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ) เพื่อวิเคราะห์สภาพ ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis

ขั้นตอนที่ 2

สร้างและดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ 2PTW MODEL ดำเนินการ ดังนี้

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีในการบริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 4 ฝ่ายในสถานศึกษามาดำเนินการ ดังนี้

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน 4 ฝ่าย ตามกรอบ ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ บริหารนโยบายและแผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป

1.2 คณะกรรมการบริหารงาน 4 ฝ่าย ร่วมกันดำเนินการพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบ 2PTW MODEL โดยนำแนวคิดทฤษฎี วงจรการควบคุมคุณภาพของเดรมมิ่ง (Deming Cycle) PDCA ในการขับเคลื่อน

2PTW MODEL ประกอบด้วย

(P) Participation การมีส่วนร่วม

คณะกรรมการบริหารงาน 4 ฝ่าย ร่วมกันจัดทำคู่มือพัฒนางานวิชาการ งานนโยบายและแผนงาน งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป

Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงภาระกิจงาน 4 ฝ่าย

Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การดำเนินการตามแผนนำคู่มือไปปฏิบัติตามภาระกิจ

Check (ตรวจสอบ) หมายถึง การประเมินการใช้คู่มือ

Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การนำผลการประเมินมาการใช้คู่มือมาพัฒนาให้เหมาะสม

(T) Team Work ทีมงานในการทำงานเป็นทีมในรูปแบบ 2PTW MODEL ได้แก่

- บรรยากาศของการทำงานมีความเป็นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้น และสร้างสรรค์ ทุกคนช่วยกันทำงานอย่างจริงจัง และจริงใจ ไม่มีร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงความเบื่อหน่าย

- ความไว้วางใจกัน (Trust) เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม สมาชิกทุกคนในทีมควรไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ ซื่อสัตย์ต่อกัน สื่อสารกันอย่างเปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน

- มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน สมาชิกทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยอมรับภารกิจหลักของทีมงาน

- บทบาท (Role) สมาชิกแต่ละคนเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทของตน และเรียนรู้เข้าใจในบทบาทของผู้อื่นในทีม ทุกบทบาทมีความสำคัญ รวมทั้งบทบาทในการช่วยรักษาความเป็นทีมงานให้มั่นคง เช่น การประนีประนอม การอำนวยความสะดวก การให้กำลังใจ

(W) Willingness มีการตั้งใจทำงาน เต็มใจทำงาน (โดยสร้างแรงจูงใจ) ในรูปแบบ 2PTW MODEL ได้แก่

- ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยความจริงใจกับทุกคน

- มีระบบการพิจารณาความดีความชอบ เป็นที่ยอมรับและเข้าใจชัดเจน

- การพัฒนาครู เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

5. ผลการศึกษา

จากผลการดำเนินงานโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ 2PTW MODEL ทำให้สถานศึกษาได้มาตรฐาน มีคู่มือการบริหารงานที่ครอบคลุมภาระกิจสะดวกต่อการนำไปใช้และส่งผลสู่การพัฒนาผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่เท่าเทียมกัน และมีความสุขในการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิด ที่สามารถเชื่อมโยงสู่ ทักษะการทำงาน ทักษะการประกอบอาชีพ ทักษะทางสังคมที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขตลอดจนมีคุณภาพสู่สากล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตลอดจน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดและตามแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การศึกษาใน ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนนักเรียนมีคุณภาพ

โพสต์โดย แอ้ด : [15 มี.ค. 2566 เวลา 11:24 น.]
อ่าน [1642] ไอพี : 125.25.81.243
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,059 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา "นโยบายไปทาง..ปฏิบัติไปทาง..สุดท้ายปฏิวัติเสียของ"
ตูนส์ศึกษา "นโยบายไปทาง..ปฏิบัติไปทาง..สุดท้ายปฏิวัติเสียของ"

เปิดอ่าน 12,288 ครั้ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง

เปิดอ่าน 18,518 ครั้ง
ฟ้า กับ เหว
ฟ้า กับ เหว

เปิดอ่าน 13,516 ครั้ง
ฮวงจุ้ยบ้านของคนเกิดปีต่าง ๆ
ฮวงจุ้ยบ้านของคนเกิดปีต่าง ๆ

เปิดอ่าน 24,170 ครั้ง
Minions Banana Song ที่กำลังฮิตกันทั่วโลก
Minions Banana Song ที่กำลังฮิตกันทั่วโลก

เปิดอ่าน 11,261 ครั้ง
"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ
"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ

เปิดอ่าน 40,877 ครั้ง
14 ท่าโพสต์ถ่ายรูปง่ายๆ ถ่ายเมื่อไหร่ก็สวย
14 ท่าโพสต์ถ่ายรูปง่ายๆ ถ่ายเมื่อไหร่ก็สวย

เปิดอ่าน 30,015 ครั้ง
ทำไม E = mc กำลัง 2 สมการสะท้านโลก
ทำไม E = mc กำลัง 2 สมการสะท้านโลก

เปิดอ่าน 19,150 ครั้ง
กิน "มะรุม" ยับยั้งมะเร็งแพร่ลำไส้ใหญ่ได้ แต่กินดิบระวังตับพัง แนะนำให้ปรุงสุกก่อนรับประทาน
กิน "มะรุม" ยับยั้งมะเร็งแพร่ลำไส้ใหญ่ได้ แต่กินดิบระวังตับพัง แนะนำให้ปรุงสุกก่อนรับประทาน

เปิดอ่าน 13,373 ครั้ง
น้ำตกแปลก แหวกแนว มหัศจรรย์ลีลาแห่งสายน้ำ
น้ำตกแปลก แหวกแนว มหัศจรรย์ลีลาแห่งสายน้ำ

เปิดอ่าน 15,822 ครั้ง
“มะระ”ป้องเบาหวาน-จัดการริดสีดวง!
“มะระ”ป้องเบาหวาน-จัดการริดสีดวง!

เปิดอ่าน 66,914 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

เปิดอ่าน 11,207 ครั้ง
ฮีโร่&วายร้าย คนเด่นโลกปี 2554
ฮีโร่&วายร้าย คนเด่นโลกปี 2554

เปิดอ่าน 14,110 ครั้ง
การออกกำลังกายยามเช้า ลดน้ำหนักได้มากกว่า
การออกกำลังกายยามเช้า ลดน้ำหนักได้มากกว่า

เปิดอ่าน 20,037 ครั้ง
วันพืชมงคล พระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
วันพืชมงคล พระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เปิดอ่าน 16,603 ครั้ง
คืนครูสู่ห้องเรียน
คืนครูสู่ห้องเรียน
เปิดอ่าน 10,895 ครั้ง
12 สุขลักษณะ การนอนที่ดี
12 สุขลักษณะ การนอนที่ดี
เปิดอ่าน 419,658 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้
เปิดอ่าน 10,213 ครั้ง
แกล้งคนในลิฟต์ 55+
แกล้งคนในลิฟต์ 55+
เปิดอ่าน 873 ครั้ง
ยืมเงินไม่คืน แจ้งความได้หรือไม่ ?
ยืมเงินไม่คืน แจ้งความได้หรือไม่ ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ