ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การใช้บทเรียนและแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายภาค ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนทำแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายภาค ไม่เสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้เรียนมีการลากิจ ลาป่วย และขา

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ทำแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายภาค ไม่เสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวมีการลากิจ ลาป่วย และขาดเรียน ในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดสอบ ทำให้ต้องมีการนัดผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวมาทำการสอบทีหลัง ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อเวลาของครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทางครูผู้สอนครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

จึงได้จัดทำบทเรียนและแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายภาค ในรูปแบบออนไลน์ ในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนทำแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายภาค ไม่เสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้เรียนมีการลากิจ ลาป่วย และขาดเรียน ในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดสอบ และเพื่อให้ผู้เรียนมีช่องทางในการศึกษาหาความรู้ และสามารถทำแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายภาค

เสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 มีช่องทางในการศึกษาหาความรู้

ในการเรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

- เพื่อให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 สามารถทำแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายภาค เสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

วิธีดำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

- ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 160 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย / นวัตกรรม

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ให้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ครูจัดทำบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี โดยลิงค์เนื้อหาการเรียนรู้จาก "โครงการสอนออนไลน์ Project 14" ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

๒. ครูจัดทำแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายภาค โดยใช้ Google Form

๓. ครูออกแบบและจัดทำการรายงานผลคะแนนแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายภาค ในแต่ละบท

ผ่านระบบ Google Studio

๔. ครูออกแบบและจัดทำการรายงานผลคะแนนในภาพรวม ผ่าน Application รายงานผลการเรียน สำหรับระบบ Android

๕. ครูออกแบบและกำหนดรหัสผ่านในการเข้าเรียน แบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายภาค

ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในแต่ละระดับชั้น เพื่อให้ผู้เรียน Login โดยใช้ Username และ Password ใน Google Sheet ผ่าน Web App

๖. ครูกำหนดและแจ้งเวลา พร้อมกับแจ้ง Username และ Password ในการเข้าเรียน การทำแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายภาค ให้ผู้เรียนทราบ

๗. ครูส่งลิงค์ Application รายงานผลการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนดาวน์โหลดและทำการติดตั้ง เพื่อใช้ในการเข้าไปดูความคืบหน้าของคะแนนในภาพรวม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

- แบบบันทึกคะแนนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ในระบบ Google Sheet

- ค่าร้อยละ

ผลการวิจัย

- ผู้เรียนระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 160 คน ที่เข้าใช้บทเรียนและแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายภาค ในรูปแบบออนไลน์ มีการทำแบบทดสอบเก็บคะแนน

และแบบทดสอบปลายภาค ในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

- มีผู้เรียนที่ทำแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายภาค จำนวน 32 คน จากจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 40 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด

- มีผู้เรียนที่ไม่ทำแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายภาค หรือทำไม่ครบ จำนวน 8 คน จากจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

- มีผู้เรียนที่ทำแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายภาค จำนวน 49 คน จากจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 49 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด

- ไม่มีผู้เรียนที่ไม่ทำแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายภาค หรือทำไม่ครบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- มีผู้เรียนที่ทำแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายภาค จำนวน 68 คน จากจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 71 คน คิดเป็นร้อยละ 96 ของจำนวนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด

- มีผู้เรียนที่ไม่ทำแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายภาค หรือทำไม่ครบ จำนวน 3 คน จากจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 71 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ของจำนวนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด

อภิปรายผล

- ผู้เรียนระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 มีการทำแบบทดสอบเก็บคะแนน

และแบบทดสอบปลาย เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดเพิ่มขึ้นจากภาคเรียนที่ 1

- ผู้เรียนระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 มีการทำแบบทดสอบเก็บคะแนน

และแบบทดสอบปลายเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดและทำแบบทดสอบครบมากเป็นอันดับแรก คือ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีการทำแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดและทำแบบทดสอบครบ ร้อยละ 100 ลำดับรองลงมา คือ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีการทำแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดและทำแบบทดสอบครบ ร้อยละ 69 และลำดับสุดท้าย คือ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีการทำแบบทดสอบเก็บคะแนน และแบบทดสอบปลายเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดและทำแบบทดสอบครบ ร้อยละ 80

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิธีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียน มีความเพียรพยายามเรียนรู้ มุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ในการเรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีผ่านระบบออนไลน์

โพสต์โดย Sainam : [21 มี.ค. 2566 เวลา 15:17 น.]
อ่าน [1942] ไอพี : 110.78.156.241
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,291 ครั้ง
รวมฮิต Fail/Win ฮาๆ เดือนกุมภาพันธ์
รวมฮิต Fail/Win ฮาๆ เดือนกุมภาพันธ์

เปิดอ่าน 11,812 ครั้ง
35 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของคนวัย 35 ที่น่าเลียนแบบ
35 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของคนวัย 35 ที่น่าเลียนแบบ

เปิดอ่าน 28,287 ครั้ง
เคล็ดลับหุงข้าวอย่างมืออาชีพ
เคล็ดลับหุงข้าวอย่างมืออาชีพ

เปิดอ่าน 380,488 ครั้ง
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก

เปิดอ่าน 49,388 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 4 อุปกรณ์ของผู้เล่น ( The Players
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 4 อุปกรณ์ของผู้เล่น ( The Players' Equipment)

เปิดอ่าน 4,234 ครั้ง
สสวท. แจกแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีฟรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 อย่ารอช้าจัดให้ครบครัน
สสวท. แจกแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีฟรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 อย่ารอช้าจัดให้ครบครัน

เปิดอ่าน 887 ครั้ง
ปีชง 2567 มีปีนักษัตรใดบ้าง
ปีชง 2567 มีปีนักษัตรใดบ้าง

เปิดอ่าน 6,010 ครั้ง
อาหารและโภชนาการที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ
อาหารและโภชนาการที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ

เปิดอ่าน 21,418 ครั้ง
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซ้ำร้าย "อ่านน้อย" จับประเด็นไม่ได้ วิกฤตใหญ่ที่ไทยต้องแก้
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซ้ำร้าย "อ่านน้อย" จับประเด็นไม่ได้ วิกฤตใหญ่ที่ไทยต้องแก้

เปิดอ่าน 35,373 ครั้ง
ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถทางด้านพหุปัญญา
ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถทางด้านพหุปัญญา

เปิดอ่าน 9,612 ครั้ง
จริง...หรือ ?
จริง...หรือ ?

เปิดอ่าน 15,728 ครั้ง
เทคนิคการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้
เทคนิคการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้

เปิดอ่าน 140,640 ครั้ง
การทำงานของเอนไซม์
การทำงานของเอนไซม์

เปิดอ่าน 13,997 ครั้ง
บูชาแล้วรวย
บูชาแล้วรวย

เปิดอ่าน 32,262 ครั้ง
10 อันดับของคำที่มักออกเสียงผิดบ่อยๆ
10 อันดับของคำที่มักออกเสียงผิดบ่อยๆ

เปิดอ่าน 39,040 ครั้ง
เทควันโด : ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทควันโด
เทควันโด : ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทควันโด
เปิดอ่าน 13,935 ครั้ง
ชวน สวดมนต์ข้ามปี รับ ปีใหม่ 2553
ชวน สวดมนต์ข้ามปี รับ ปีใหม่ 2553
เปิดอ่าน 16,690 ครั้ง
มุขตลกของเด็กๆ ในห้องเรียน จำลองห้องเป็นรถเมล์
มุขตลกของเด็กๆ ในห้องเรียน จำลองห้องเป็นรถเมล์
เปิดอ่าน 20,769 ครั้ง
Adjectives(article) คำนามที่ไม่ต้องใช้ article
Adjectives(article) คำนามที่ไม่ต้องใช้ article
เปิดอ่าน 16,122 ครั้ง
เดจาวู! ทฤษฎีภาพซ้อน หรือ ย้อนอดีต!
เดจาวู! ทฤษฎีภาพซ้อน หรือ ย้อนอดีต!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ