ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการการพัฒนาทักษะการอ่านคล่องคิดเป็น ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการการพัฒนาทักษะการอ่านคล่องคิดเป็น ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ผู้ประเมิน นางอินทิรา ปงลังกา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีการศึกษา 2564

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินโครงการการพัฒนาทักษะการอ่านคล่องคิดเป็น ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ 1) ด้านบริบทของโครงการ 2) ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ 3) ด้านกระบวนการของโครงการ 4) ด้านผลผลิตของโครงการ ได้แก่ การอ่านคล่องคิดเป็นของนักเรียน การนำความรู้และทักษะด้านการอ่านไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ระดับคุณภาพทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย 1) ครู และครูบรรณารักษ์ จำนวน 36 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน 3) ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 300 คน และ 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 327 คน รวมทั้งสิ้น 676 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 7 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือหาค่าความสอดคล้อง (IOC) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผลการประเมินโครงการ มีดังนี้

ผลการประเมินโครงการการพัฒนาทักษะการอ่านคล่องคิดเป็น ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมากที่สุด (x̄= 4.71 , S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด และด้านความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด (x̄= 4.72 , S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความพร้อมของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านความเหมาะสมของสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด และความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด และความพร้อมของงบประมาณ อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด (x̄= 4.73 , S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการปรับปรุงพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด การตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า โดยภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด (x̄= 4.68 , S.D. = 0.54) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

4.1 ผลการประเมินการพัฒนาทักษะการอ่านคล่องคิดเป็นของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด (x̄ = 4.65 , S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณารายข้อรายการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้ฝึกกระบวนการคิดจากการเล่นเกมต่างๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄= 4.86 , S.D. = 0.35)

4.2 ผลการประเมินการนำความรู้และทักษะด้านการอ่านไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด (x̄ = 4.65 , S.D. = 0.60) ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายข้อรายการ พบว่า นักเรียนนำความรู้ที่ได้จาก การฝึกทักษะการอ่านคล่อง การคิดเป็นแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄= 4.80 , S.D. = 0.40)

4.3 ผลการประเมินระดับคุณภาพทางการเรียนของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมผ่าน เกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ดังนี้ 1) ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตร์ การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยระดับดี (ร้อยละ 75.99) เมื่อพิจารณารายชั้นเรียน พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับดี (ร้อยละ 79.37) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และ 2) ตามผลการประเมินทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3-6 ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับดีมาก (ร้อยละ 85) เมื่อพิจารณารายชั้น พบว่า ทุกชั้นมีผลการประเมินทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีมากถึงระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 80-90)

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด (x̄= 4.75 , S.D. = 0.42) ซึ่งพบว่า ความพึงพอใจของครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄= 4.77 , S.D. = 0.39) รองลงมา พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน (x̄ = 4.75 , S.D. = 0.44) และความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x̄ = 4.74 , S.D. = 0.43) ตามลำดับ

โพสต์โดย อินทิรา ปงลังกา : [22 มี.ค. 2566 เวลา 12:30 น.]
อ่าน [1913] ไอพี : 49.228.239.224
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,686 ครั้ง
รถอัจฉริยะ-ไร้คนขับ
รถอัจฉริยะ-ไร้คนขับ

เปิดอ่าน 14,679 ครั้ง
ไม่อยากให้ลูกลำบาก!! เทคนิคง่ายๆ สอนเด็กให้เป็น "เศรษฐี"
ไม่อยากให้ลูกลำบาก!! เทคนิคง่ายๆ สอนเด็กให้เป็น "เศรษฐี"

เปิดอ่าน 14,719 ครั้ง
พระสรัสวดี
พระสรัสวดี

เปิดอ่าน 19,997 ครั้ง
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน

เปิดอ่าน 37,407 ครั้ง
การทำระบบน้ำสำหรับการเกษตร และวิธีการติดตั้งที่ดี
การทำระบบน้ำสำหรับการเกษตร และวิธีการติดตั้งที่ดี

เปิดอ่าน 10,759 ครั้ง
"เจตพังคี" คืออะไร?
"เจตพังคี" คืออะไร?

เปิดอ่าน 11,159 ครั้ง
ยืดอายุด้วยการเดิน
ยืดอายุด้วยการเดิน

เปิดอ่าน 9,890 ครั้ง
เตือน แมงกะพรุนกล่อง อาละวาด พิษแรง สัมผัสถึงตาย
เตือน แมงกะพรุนกล่อง อาละวาด พิษแรง สัมผัสถึงตาย

เปิดอ่าน 14,823 ครั้ง
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์

เปิดอ่าน 12,421 ครั้ง
ผักบร็อคโคลี่...รักษาโรคอัลไซเมอร์
ผักบร็อคโคลี่...รักษาโรคอัลไซเมอร์

เปิดอ่าน 30,690 ครั้ง
ฝรั่งมาไทยแล้วอัพคลิป "Never Go To Thailand" เพราะอะไร? ไม่กดดู ไม่ได้แล้ว....
ฝรั่งมาไทยแล้วอัพคลิป "Never Go To Thailand" เพราะอะไร? ไม่กดดู ไม่ได้แล้ว....

เปิดอ่าน 20,390 ครั้ง
LearnSquare
LearnSquare

เปิดอ่าน 53,384 ครั้ง
ความหมายของเทคโนโลยี
ความหมายของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 18,545 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง “รมว.ศึกษาฯ” กับนโยบายแก้ปัญหา โรงเรียน ICU จากรายการ ผชิญหน้า FaceTime (8 ก.พ. 2560)
รับชมย้อนหลัง “รมว.ศึกษาฯ” กับนโยบายแก้ปัญหา โรงเรียน ICU จากรายการ ผชิญหน้า FaceTime (8 ก.พ. 2560)

เปิดอ่าน 17,486 ครั้ง
วันที่
วันที่ ''ไมโครซอฟท์'' ไร้บิลล์ เกตส์

เปิดอ่าน 15,542 ครั้ง
ไขมันที่มองไม่เห็น อันตรายที่ไม่รู้ตัว คนผอมต้องระวัง!!!
ไขมันที่มองไม่เห็น อันตรายที่ไม่รู้ตัว คนผอมต้องระวัง!!!
เปิดอ่าน 25,008 ครั้ง
Do’s Don’ts เคี้ยวให้ฟันปลอดภัย
Do’s Don’ts เคี้ยวให้ฟันปลอดภัย
เปิดอ่าน 16,942 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://
เปิดอ่าน 30,131 ครั้ง
วิธีดูว่าไข่เน่าหรือไม่
วิธีดูว่าไข่เน่าหรือไม่
เปิดอ่าน 18,536 ครั้ง
10 อันดับ ปริศนาของโลก
10 อันดับ ปริศนาของโลก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ