ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง สังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี

ชื่อเรื่อง การรพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง สังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี

ผู้วิจัย นางสุภาพร คุโน

ปีที่ทำวิจัย 2564

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง สังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง สังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง สังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี 3) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง สังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี การวิจัยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น .93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง สังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง สังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่น .91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1) สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง สังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลำดับคือ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

2) ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง สังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี พบว่า รูปแบบประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาครู การฝึกอบรม การนิเทศ การประเมินผล การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน และการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง สังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามลำดับคือ ด้านความเป็นมาและความสำคัญของรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ ด้านทฤษฎี แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ และด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

3. ผลการประเมินผลการใช้การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง สังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง พบว่า ผลการทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรมครู ตามการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง สังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง สังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง

ความพึงพอใจของครู-บุคลากรต่อรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง สังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับคือ ด้านการจัดการโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านเนื้อหาและด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำสุด สามารถสรุปเป็นรายด้าน ได้ดังนี้

4.1 ด้านเนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับคือ ความเหมาะสมปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน่วย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถฟังและทำความเข้าใจในเนื้อหาได้ด้วยตนเอง และเสียงมีความเหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำสุด

4.2 ด้านวิทยากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับคือ ความรู้ของวิทยากรในเรื่องที่ให้การอบรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และความเอาใจใส่ของวิทยากร/วิทยากรผู้ช่วย ที่มีต่อผู้เข้ารับการอบรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำสุด

4.3 ด้านการจัดการโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับคือ ความเหมาะสมของรูปแบบการอบรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดการ อบรม และความเหมาะสมของอุปกรณ์การอบรม สิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำสุด

ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง สังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย องค์ชาย : [23 มี.ค. 2566 เวลา 06:06 น.]
อ่าน [1854] ไอพี : 171.101.94.160
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,950 ครั้ง
นางสงกรานต์ปี 2556 นามว่า "มโหธรเทวี" ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว มีนกยูงเป็นพาหนะ
นางสงกรานต์ปี 2556 นามว่า "มโหธรเทวี" ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว มีนกยูงเป็นพาหนะ

เปิดอ่าน 3,071 ครั้ง
แนะนำสถานที่ทำบุญตามวันเกิด รับวันพระใหญ่ "วิสาขบูชา"
แนะนำสถานที่ทำบุญตามวันเกิด รับวันพระใหญ่ "วิสาขบูชา"

เปิดอ่าน 20,664 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา เรียนรู้จากผู้ประสบผลสำเร็จ : "เกาหลีใต้"
ปฏิรูปการศึกษา เรียนรู้จากผู้ประสบผลสำเร็จ : "เกาหลีใต้"

เปิดอ่าน 10,580 ครั้ง
สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงสวยน้อยลง
สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงสวยน้อยลง

เปิดอ่าน 12,111 ครั้ง
4 อาหารสลายพุง
4 อาหารสลายพุง

เปิดอ่าน 9,973 ครั้ง
ราชภัฏมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
ราชภัฏมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 25,664 ครั้ง
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น

เปิดอ่าน 12,522 ครั้ง
ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก

เปิดอ่าน 23,165 ครั้ง
รวมตำนานอิทธิฤทธิ์ ขุนโจรพันธุ์เสือ ตำนานโรบินฮู้ดเมืองไทย
รวมตำนานอิทธิฤทธิ์ ขุนโจรพันธุ์เสือ ตำนานโรบินฮู้ดเมืองไทย

เปิดอ่าน 2,871 ครั้ง
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี

เปิดอ่าน 13,687 ครั้ง
เกิดทันไหม ประกาศผลเอ็นทรานซ์ ยุคเริ่มแรกและ ยุคปี 2530
เกิดทันไหม ประกาศผลเอ็นทรานซ์ ยุคเริ่มแรกและ ยุคปี 2530

เปิดอ่าน 8,095 ครั้ง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง

เปิดอ่าน 13,357 ครั้ง
ADT โรคใหม่มาแรงของผู้บริหารและมนุษย์ออฟฟิศ
ADT โรคใหม่มาแรงของผู้บริหารและมนุษย์ออฟฟิศ

เปิดอ่าน 16,203 ครั้ง
เครื่องออกกำลังที่มีสายเขย่าเอว ช่วยลดพุงได้จริงหรือ?
เครื่องออกกำลังที่มีสายเขย่าเอว ช่วยลดพุงได้จริงหรือ?

เปิดอ่าน 3,996 ครั้ง
เงินเฟ้อ คืออะไร
เงินเฟ้อ คืออะไร

เปิดอ่าน 18,248 ครั้ง
กินยาให้ถูกโรค
กินยาให้ถูกโรค
เปิดอ่าน 30,419 ครั้ง
เคล็ดลับการทำให้หน้าเรียวกระชับใน 3 นาที
เคล็ดลับการทำให้หน้าเรียวกระชับใน 3 นาที
เปิดอ่าน 15,377 ครั้ง
เสียงสะท้อนจากเยาวชน ต่อนโยบายลดเวลาเรียน
เสียงสะท้อนจากเยาวชน ต่อนโยบายลดเวลาเรียน
เปิดอ่าน 18,217 ครั้ง
ประติมากรรมรูปเคารพ
ประติมากรรมรูปเคารพ
เปิดอ่าน 15,661 ครั้ง
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ