ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรม โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 3) เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพใน การเรียนรู้ของผู้เรียนด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 86 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.33–0.73 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่ ร่างหลักสูตรฝึกอบรมและแบบประเมินโครงร่างหลักสูตร ระยะที่ 3 การนำหลักสูตรไปใช้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 41 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม แบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม และแบบสอบความพึงพอใจ ระยะที่ 4 ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ความเป็นประโยชน์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตร และสถิติทดสอบที (t – test)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. สภาพปัจจุบันในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แนวทางในการพัฒนาคือ ควรพัฒนาจากสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน เพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงเป้าหมาย รูปแบบของการจัดฝึกอบรมควรเป็นการปฏิบัติการ มีการบูรณาการ มีความยืดหยุ่น ใช้กระบวนการกลุ่ม ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเหมาะสมกับผู้เข้ารับ การอบรมที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล

2. หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรม โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวม มีองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผล 2) จุดมุ่งหมาย 3) โครงสร้างเนื้อหาสาระ 4) กิจกรรมการฝึกอบรม 5) สื่อประกอบการฝึกอบรม และ 6) วัดและประเมินผล และหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรม สรุปได้ว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีคะแนนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก

4. ครูผู้สอนของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ืmama2519 : [23 มี.ค. 2566 เวลา 07:22 น.]
อ่าน [1924] ไอพี : 49.48.108.91
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 34,031 ครั้ง
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด

เปิดอ่าน 19,934 ครั้ง
"กระเจี๊ยบแดง" ยาดีลดความดัน
"กระเจี๊ยบแดง" ยาดีลดความดัน

เปิดอ่าน 18,279 ครั้ง
ประกาศ เรื่องรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)
ประกาศ เรื่องรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)

เปิดอ่าน 15,726 ครั้ง
ลายมือผู้นำระดับโลก
ลายมือผู้นำระดับโลก

เปิดอ่าน 10,885 ครั้ง
จะให้ลูกเล่นกีฬาให้เก่ง ต้องฝึกทักษะควบคุมวัตถุ ตั้งแต่ตอน10 ขวบ
จะให้ลูกเล่นกีฬาให้เก่ง ต้องฝึกทักษะควบคุมวัตถุ ตั้งแต่ตอน10 ขวบ

เปิดอ่าน 15,272 ครั้ง
กล้องโทรทรรศน์โซเฟียค้นพบหลุมดำ 11 หลุมในอวกาศ
กล้องโทรทรรศน์โซเฟียค้นพบหลุมดำ 11 หลุมในอวกาศ

เปิดอ่าน 10,731 ครั้ง
คุณสมบัติของ คนที่ประสบความสำเร็จ (จบ)
คุณสมบัติของ คนที่ประสบความสำเร็จ (จบ)

เปิดอ่าน 53,466 ครั้ง
ความหมายของเทคโนโลยี
ความหมายของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 12,740 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 17,033 ครั้ง
พระอุมา
พระอุมา

เปิดอ่าน 11,821 ครั้ง
รักษารองเท้าหน้าฝน
รักษารองเท้าหน้าฝน

เปิดอ่าน 10,789 ครั้ง
แนะวิธีสังเกต ธนบัตรปลอม
แนะวิธีสังเกต ธนบัตรปลอม

เปิดอ่าน 13,857 ครั้ง
ใส่ใจการ "เคี้ยวอาหาร" กันสักนิด
ใส่ใจการ "เคี้ยวอาหาร" กันสักนิด

เปิดอ่าน 13,084 ครั้ง
ซีร็อกมาจากคำว่าอะไร
ซีร็อกมาจากคำว่าอะไร

เปิดอ่าน 27,336 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

เปิดอ่าน 12,306 ครั้ง
เปิดปูม"สินค้า"อวดอ้าง รักษาโรคครอบจักรวาล
เปิดปูม"สินค้า"อวดอ้าง รักษาโรคครอบจักรวาล
เปิดอ่าน 17,055 ครั้ง
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด
เปิดอ่าน 146,433 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก
เปิดอ่าน 21,356 ครั้ง
บารัค โอบามา
บารัค โอบามา
เปิดอ่าน 15,396 ครั้ง
กินถั่วฝักยาวเยอะๆดีต่อสุขภาพ
กินถั่วฝักยาวเยอะๆดีต่อสุขภาพ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ