ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานด้วยกระบวนการ SILR

การนำเสนอผลงาน นวัตกรรม รูปแบบ หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (ครูผู้สอน)

ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน

ด้วยกระบวนการ SILR

ชื่อผู้เสนอผลงาน : นางสาวทัศวรรณ ละมูล

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานด้วยกระบวนการ SILR ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานด้วยกระบวนการ SILR และ 2) พัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานด้วยกระบวนการ SILR ประชากร ได้แก่ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 9 คน และชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 7 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 16 คน โดยดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานด้วยกระบวนการ SILR ตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ดังนี้

1. วางแผนการทำงาน (Plan = P)

1.1 กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย

1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) วิเคราะห์หลักการ จุดมุ่งหมาย สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์

1.3 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยและการจัดกิจกรรมโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน

1.4 วางแผนออกแบบการจัดกิจกรรมโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ด้วยกระบวนการ SILR

1.5 วางแผน กำหนดหน่วยการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน รวมทั้งการผลิตสื่อ โดยกำหนดจุดมุ่งหมาย และรูปแบบของสื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก

1.6 เตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม

2. ขั้นดำเนินการ (Do = D)

ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานด้วยกระบวนการ SILR ดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นครูเล่าวรรณกรรม (Story telling = S) โดยขั้นนี้เริ่มต้นด้วยการแนะนำหนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง จากนั้นครูเล่านิทานให้เด็กฟังจนจบเรื่องโดยไม่ขาดตอน และเด็กได้เห็นภาพประกอบ คำ และประโยคอย่างชัดเจน

ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กเล่าและต่อเติม (Imaginative = I) เป็นขั้นให้เด็กร่วมกันเล่าและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง โดยให้เด็กตั้งคำถามเกี่ยวกับนิทานและเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ ในห้องช่วยกันตอบ หรือครูใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กสนทนา แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ ตัวละคร ฉาก หรือสถานการณ์ที่สัมพันธ์กับนิทาน ให้เด็กได้คิด และทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟังมา

ขั้นที่ 3 ขั้นตอบสนองต่อวรรณกรรม (Learning by Doing = L) เป็นขั้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือกระทำร่วมกัน อย่างสอดคล้องกับเนื้อเรื่องของนิทานที่อ่าน ผ่านการเล่นละคร การทำศิลปะสร้างสรรค์ การประกอบอาหาร หรือการทำศิลปะแบบร่วมมือ

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและสะท้อนกลับ (Reflection = R) เป็นขั้นให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถทางภาษาที่ได้จากการฟังนิทาน และการทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องของนิทาน โดยการเล่าสรุปเรื่องราวของนิทาน หรือเล่าถึงกิจกรรมที่ได้ทำ การนำเสนอผลงานของตนเอง การอ่านคำจากในนิทาน โดยครูอ่านนำและให้เด็กฝึกอ่านตาม

3. ขั้นตรวจสอบ และประเมินผล (Check = C)

ตรวจสอบผลงาน โดยการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ด้วยกระบวนการ SILR นำข้อบกพร่องจากการดำเนินกิจกรรมไปปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กเพิ่มเติมต่อไป

4. ขั้นปรับปรุง และพัฒนา (Act = A)

4.1 นำข้อมูลก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม มาวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล

4.2 ประชุมสะท้อนผลการจัดกิจกรรม ร่วมกันวางแผนหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานด้วยกระบวนการ SILR พบว่า เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) ร้อยละ 100 มีความสามารถทางภาษาเหมาะสมกับวัย หลังได้รับการจัดกิจกรรม เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางภาษาในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานด้วยกระบวนการ SILR

โพสต์โดย LamulTat : [15 ก.ค. 2566 เวลา 19:52 น.]
อ่าน [1426] ไอพี : 182.53.222.135
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,682 ครั้ง
6 วิธี กินซูชิให้อร่อย
6 วิธี กินซูชิให้อร่อย

เปิดอ่าน 8,279 ครั้ง
คนอดนอนกลับยิ่งทำให้กินอาหารจุขึ้น
คนอดนอนกลับยิ่งทำให้กินอาหารจุขึ้น

เปิดอ่าน 11,200 ครั้ง
แชร์การแสดงสร้างสรรค์ "Cup song โรงเรียนบ้านต้นโชค"
แชร์การแสดงสร้างสรรค์ "Cup song โรงเรียนบ้านต้นโชค"

เปิดอ่าน 26,337 ครั้ง
ไม่ฟัง ไม่ได้แล้ว "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ " ทำไมประเทศไทย เปลี่ยนไม่ทันโลก ?
ไม่ฟัง ไม่ได้แล้ว "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ " ทำไมประเทศไทย เปลี่ยนไม่ทันโลก ?

เปิดอ่าน 21,541 ครั้ง
"ผักกูด" ผักที่อุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนและธาตุเหล็ก
"ผักกูด" ผักที่อุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนและธาตุเหล็ก

เปิดอ่าน 23,567 ครั้ง
เคล็ดลับๆก่อนอาบน้ำ
เคล็ดลับๆก่อนอาบน้ำ

เปิดอ่าน 46,543 ครั้ง
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย

เปิดอ่าน 15,483 ครั้ง
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีลักษณะเหมือนโลก
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีลักษณะเหมือนโลก

เปิดอ่าน 20,729 ครั้ง
งานบันทึกเสียงมีความเป็นมาอย่างไร?
งานบันทึกเสียงมีความเป็นมาอย่างไร?

เปิดอ่าน 23,687 ครั้ง
โหมดสี
โหมดสี

เปิดอ่าน 33,972 ครั้ง
ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21
ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 16,444 ครั้ง
วิธีการเรียงกระสอบทราย ให้ถูกวิธี ป้องกันน้ำท่วม ได้ผลชัวร์
วิธีการเรียงกระสอบทราย ให้ถูกวิธี ป้องกันน้ำท่วม ได้ผลชัวร์

เปิดอ่าน 10,337 ครั้ง
วิวาห์ใต้สมุทรตรัง 2010
วิวาห์ใต้สมุทรตรัง 2010

เปิดอ่าน 22,647 ครั้ง
"แกรนด์ แคนยอน" ฟ้าผ่าปีละหลายหมื่นครั้ง! อยู่ที่แจ้ง รู้เอาตัวรอด
"แกรนด์ แคนยอน" ฟ้าผ่าปีละหลายหมื่นครั้ง! อยู่ที่แจ้ง รู้เอาตัวรอด

เปิดอ่าน 22,878 ครั้ง
"ปลาไทย" โอเมก้าสูง กิน "เป็น" แล้ว "ดี"
"ปลาไทย" โอเมก้าสูง กิน "เป็น" แล้ว "ดี"

เปิดอ่าน 9,917 ครั้ง
ปัญหา คือ การเรียนรู้ ?
ปัญหา คือ การเรียนรู้ ?
เปิดอ่าน 38,723 ครั้ง
ผลึกความรู้นิทรรศการวันครูสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา : เดชาพัชร  สมหมาย
ผลึกความรู้นิทรรศการวันครูสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา : เดชาพัชร สมหมาย
เปิดอ่าน 9,453 ครั้ง
สอนลูกรู้จักใช้จ่าย
สอนลูกรู้จักใช้จ่าย
เปิดอ่าน 21,471 ครั้ง
คุณสมบัติของ e-Learning
คุณสมบัติของ e-Learning
เปิดอ่าน 134,143 ครั้ง
โปรแกรมคำนวณค่า T-Score
โปรแกรมคำนวณค่า T-Score

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ