ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Safety Practice) ด้านความปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้รูปแบบ “W(K-M)+CLEAN” โรงเรียนวังยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งดา้ นเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเมืองและความ มั่นคง ของชาติรัฐบาลจึงได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” และมอบหมายให้ กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและปอ้ งกันยาเสพติดในสถานศึกษา การกำหนด มาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักปฏิเสธ หลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่น มั่วสุมกับยาเสพติด บุหรี่ แอลกอฮอล์ โรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุขในโรงเรียน ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ไปเกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักในการดำเนินการ โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงที่กำลังระบาดอย่างรวดเร็วในทุกจังหวัดของประเทศไทยและเป็น ปัญหาเร่งด่วนที่ทางรัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อหลายแสนคนและในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ทำให้สูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคม ไม่ยอมรับ รวมทั้งปัญหาอุบัติภัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

สถานการณ์ค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนม มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ติดกับแนวชายแดน โดเฉพาะแนวชายแดนตามลำนํ้าโขงที่มีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดขนถ่ายสินค้าไปยังที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประทศ จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับ สอดคล้องกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด1(2561. 2) ที่ระบุว่าปัญหาสถานการณ์ลักลอบนำเข้ายาเสพติดในประเทศไทยโดยอาศัยจุดอ่อนทางสภาพภูมิศาสตร์ลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดนครพนม หนองคาย บึงกาฬ และเลยคิดเป็นร้อยละ 11 ของสถานการณ์การนำลักลอบนำเข้ายาเสพติดทั้งหมด ซึ่งเป็นรองแคจั่งหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งยาเสพติดเหล่านี้มักจะถูกซุกซ่อนมากับรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกสินค้าทางการเกษตร รถทัวร์โดยสาร

อำเภอวังยาง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปลาปาก ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนาแก ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอนาแก ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอโคกศรีสุพรรณและอำเภอโพนนาแก้ว (จังหวัดสกลนคร) สถานการณ์การแพร่ระบาด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้เสพรายใหม่ในพื้นที่เพิ่มขึ้น และผู้เสพรายเก่ายังไม่ได้รับการแก้ไข โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และนักศึกษา

จากข้อมูลข้างต้น ทำให้เห็นว่าสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในจังหวัดนครพนมยังมีสภาวะที่รุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นช่วงอายุ 15-24 ปี ซึ่งเป็นช่วยอายุของเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และแนวโน้มในเขตอำเภอวังยางก็มีสถานการณ์ในภาพรวมที่น่าเปน็ ห่วงไม่ใช่แค่ในสถานศึกษาแต่รวมไปถึงกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ได้ศึกษาต่อทำให้ปัญหาการติดยาเสพติดของนักเรียนในโรงเรียนมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย สืบเนื่องมาจากประชากรในพื้นที่เขตบริการมีสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดียากจน มีอาชีพทำไร่ทำนา พอหมดฤดูกาลทำนาก็ไปหางานทำในต่างจังหวัด เช่น กรุงเทพฯ ระยอง จันทบุรี และจังหวัดภูเก็ต หรือไม่ก็ทิ้งไรน่าไปทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวจึงได้ทิ้งลูกไว้กับปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติพี่น้อง ทำให้ไม่มีเวลาที่จะอบรมเลี้ยงดูให้ลูกเติบโตอย่างอบอุ่น เด็กเจริญเติบโตมาโดยการเลี้ยงดูของคนที่ไม่ใช่พ่อและแม่จึงทำให้เขาขาดความรักและความอบอุ่นจากพ่อแม่ และอีกสาเหตุหนึ่งคือการได้รับแรงสนับสนุนจากสังคมเพื่อนที่ติดยาเสพติดให้ลองเกิดจากการเลียนแบบผู้อื่น โดยเฉพาะการเลียนแบบเพื่อนที่มีการเสพยาเสพติดทำให้เกิดการอยากลองและอยากทำ

ตาม และใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อนมาก เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ นอกจากนั้นอีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญคือสภาพแวดล้อมในชุมชนมีแหลซื้อขายยาเสพติดอย่างแพร่หลาย ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งยาเสพติดได้ง่าย ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็ไม่เป็นอย่างอย่างที่ดีให้แก่เด็กแล้วเยาวชนในหมู่บ้าน สังเกตได้จากเห็นรวมตัวตั้งวงกินเหล้า สูบบุหรี่ให้เด็กเห็นอยู่เป็นประจำจนทำให้เด็กคิดว่าการทำอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่เสียหาย หนักเข้าเด็กก็ทำตามเลียนแบบผู้ใหญ่ ยิ่งร้ายเข้าไปใหญ่ก็คือ อำเภอวังยางซึ่งเป็นอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน มี

ประเพณีประจำปีก็คือ บุญเดือนสาม ซึ่งจัดทุกปีภาพที่เห็นเป็นประจำในงานประจำปี คือ การกินเหล้า สูบบุหรี่เดินตามท้องถนน หรือตั้งวงกันกินเหล้า เมาเหล้าก็ทะเลาะวิวาท ซึ่งพฤติกรรมเล่านี้จะเห็นเป็นประจำทำให้เด็กเอาตัวอย่างที่ไม่ดีนำไปใช้ในอนาคตต่อไป และอีกทั้งในอำเภอก็มีการจับกุมผู้ค้าและผู้เสพยาบ้าเป็นจำนวนมากซึ่งมันสะท้องถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติดไม่เว้นแม้แต่อำเภอเล็กๆ อย่างอำเภอวังยาง ลุกลามไปถึงระดับตำบลและหมู่บ้าน สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เรื่องของการแพร่ระบาดยาเสพติดที่แพร่หลายทุกวันนี้ใน

ชุมชนของพวกเราก็สืบเนื่องมาจากจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่ติดชายแดนติดแมน่ ้ำโขงระหว่างประเทศไทยและลาว ซึ่งยาเสพติดคือ ยาบ้าและกัญชา ได้ทะลักเข้ามามากมายทำให้หาซื้อขายได้ง่ายจึงทำให้คนหันมาเสพและหนักเข้าก็มาเป็นผู้คา้ พอโดยจับกุมลูกก็ต้องอยู่ลำพังหรืออยู่กับญาติทำให้ขาดความอบอุ่น ขาดพ่อแม่ที่มาเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้เขาเป็นคนดี ลูกจึงหันมาพึ่งยาเสพติดโดยเริ่มจากบุหรี่ เหล้า และหนักเข้าก็หันมาเสพยาบ้า

โรงเรียนวังยางวิทยาคมเป็น โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก มีนักเรียนประมาณ 226 คน จากการสุ่มตรวจนักเรียนเป็นระยะ ๆ ยังไม่พบผู้เสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย และปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การดื่มเหล้า การดื่มเบียร์ เป็นต้น ทางคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการติดตาม กำกับ และดูแลนักเรียน รวมถึงมีการเฝ้าระวังอยู่เสมอ โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่บริเวณกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากสภาพชุมชนของอำเภอวังยางเป็นอำเภอขนาดเล็ก

ครอบครัวส่วนใหญ่ในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง แต่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ทำให้สภาพชีวิตครอบครัวไม่สมบูรณ์เพราะบางครอบครัวต้องเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดบางครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างกัน ส่งผลให้คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยายต้องเป็นผู้ดูแลและเลี้ยงดูแทนคุณพ่อ คุณแม่ ด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การดูแลและเลี้ยงดูไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้เด็กแลเยาวชนบางคนเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นสาเหตุมาจากความไม่พร้อมของครอบครัว สาเหตุปัญหาส่วนตัวของเด็กเอง รวมไปถึงสาเหตุจาก

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เปน็ สาเหตุให้เด็กและเยาวชนมีปัญหา โดยเฉพาะปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของเด็กที่ส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด เช่น การคบเพื่อน การเลียนแบบรุ่นพี่ในการกระทำที่ไม่เหมาะสม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่และร้ายแรงถึงปัญหาการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

จากปัญหาข้างต้นทางโรงเรียนวังยางวิทยาคมเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพานักเรียนของโรงเรียนวังยางวิทยาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนในอำเภอวังยางและมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญญาที่เกิดขึ้น จึงได้คิดรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมใหนั้กเรียนได้เกิดปัญญาจากการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบ “W(K-M)+CLEAN” เพื่อปลูกฝั่งป้องกันกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ กับนักเรียน ด้วยการเรียนรู้จากการ ลงมือกระทำ จากการปฏิบัติจริงของนักเรียน โดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำสั่งสอนฝึกอบรมเป็นการสร้างนิสัยให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและใฝ่รักษาสุขภาพ เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมหรือคุณลักษณะที่ดีย่อมไม่นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบไม่สร้างความเดือดร้อน เบียดเบียนตนเองและผูอื้่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

จุดประสงค์ของการดำเนินงาน

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดปัญญาจากการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร และปัจจัยเสี่ยง การติดเกมและการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน

2. เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากปัญหายาเสพติด สื่อลามก อนาจาร และปัจจัยเสี่ยงการติดเกม และการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน

เป้าหมายของการดำเนินงาน

1. เพื่อจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้นักเรียนทุกคนปลอดจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยงการติดเกม และการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน

2.เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ Best Safety Practice ด้านความปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข ในโรงเรียนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

โรงเรียนวังยางวิทยาคม ได้ดำเนินการพัฒนา นวัตกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข การออกแบบนวัตกรรม Best Safety Practice ด้านความปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้รูปแบบ “W(K-M)+CLEAN” จนก่อเกิดความสำเร็จ ดังนี้

1. นักเรียนโรงเรียนวังยางวิทยาคมทุกคนปลอดยาเสพติดและอบายมุข

2. นักเรียนโรงเรียนวังยางวิทยาคมทุกคนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม และเข้าร่วมกิจกรรมป้องกัน ค้นหา รักษา และเฝ้าระวังให้ปลอดยาเสพติด อบายมุข สื่อลามกอนาจาร และปัจจัยเสี่ยงการติดเกมและการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน

3. นักเรียนโรงเรียนวังยางวิทยาคมมีคุณธรรม มีภูมิคุม้ กันในการปอ้ งกันปัญหายาเสพติดสื่อลามกอนาจาร และปัจจัยเสี่ยงการติดเกมและการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน

4. ครูนักเรียน ผูป้้ กครอง มีความพึงพอใจตอ่ การดำเนินกิจกรรม

5. โรงเรียนวังยางวิทยาคมมีการบริหารจัดการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน

6. โรงเรียน ผู้้บริหาร ครูได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมาป.ป.ส. ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา2561 และสถานศึกษาสีขาวประจำปี2565 ระดับทอง

7. โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน ของกระทรวงแรงงาน

ปัจจัยความสำเร็จ

1. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ดี มีการกำกับติดตามและประเมินผล ส่งเสริมการส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม

2. ครูให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนและพร้อมที่จะพัฒนานักเรียนในทุกๆ ด้าน

3. นักเรียนแกนนำ ทั้ง ๔ ฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่ในภารกิจและดำ เนินงานอย่างจริงจังเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง ๔ ด้าน

4. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีในการสอดส่องดูแลนักเรียนและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหวา่ งโรงเรียนกับผู้ป้ กครอง

5. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นวังยาง ปกครองอำเภอวังยาง โรงพยาบาลวังยาง สาธารณะสุขอำเภอวังยาง สถานีตำรวจภูธรวังยาง ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี

6. โรงเรียนเครือข่ายให้ความร่วมมือมือ มีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษาปลอดภัย

บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

1. นักเรียนได้พัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะนิสัยให้นักเรียนมีคุณธรรม – จริยธรรม มากยิ่งขึ้นและ ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข

2. โรงเรียนได้พัฒนาการออกแบบนวัตกรรม Best Safety Practice ด้านความปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จ

3. โรงเรียนไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาและการยอมรับจากชุมชนมากยิ่งขึ้นในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน

โพสต์โดย padree : [19 ก.ค. 2566 เวลา 10:33 น.]
อ่าน [2614] ไอพี : 183.89.207.42
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,667 ครั้ง
เรื่องของวันหยุดยาวในเดือนเมษายน กับการเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัย
เรื่องของวันหยุดยาวในเดือนเมษายน กับการเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัย

เปิดอ่าน 19,515 ครั้ง
แคะกระปุกเช็กด่วน! ใครมีเหรียญ 5 บาทผลิตปี 2540 ขายได้เหรียญละ 1,500 บาท
แคะกระปุกเช็กด่วน! ใครมีเหรียญ 5 บาทผลิตปี 2540 ขายได้เหรียญละ 1,500 บาท

เปิดอ่าน 17,933 ครั้ง
การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ
การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

เปิดอ่าน 9,176 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทยเปิดศักราช งานแสตมป์เอเชีย 2010
ไปรษณีย์ไทยเปิดศักราช งานแสตมป์เอเชีย 2010

เปิดอ่าน 17,545 ครั้ง
ดื่มล้างพิษ เพิ่มพลัง ตับ แข็งแรง
ดื่มล้างพิษ เพิ่มพลัง ตับ แข็งแรง

เปิดอ่าน 21,840 ครั้ง
ปัญหาและการแก้ปัญหา
ปัญหาและการแก้ปัญหา

เปิดอ่าน 3,636 ครั้ง
กรมอนามัยแนะนำเด็กไทย ดื่มนมจืด 2 แก้ว ทุกวัน เพิ่มความสูงได้
กรมอนามัยแนะนำเด็กไทย ดื่มนมจืด 2 แก้ว ทุกวัน เพิ่มความสูงได้

เปิดอ่าน 32,995 ครั้ง
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน วิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน วิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552

เปิดอ่าน 8,491 ครั้ง
5เทคนิคสุขภาพดีสำหรับคุณแม่ที่ยุ่งตลอดเวลา
5เทคนิคสุขภาพดีสำหรับคุณแม่ที่ยุ่งตลอดเวลา

เปิดอ่าน 9,419 ครั้ง
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน

เปิดอ่าน 18,620 ครั้ง
คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแนววินิจฉัยของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญสำหรับครู
คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแนววินิจฉัยของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญสำหรับครู

เปิดอ่าน 15,078 ครั้ง
อาหารมื้อเช้า...แค่คิดใหม่ก็ช่วยได้
อาหารมื้อเช้า...แค่คิดใหม่ก็ช่วยได้

เปิดอ่าน 11,005 ครั้ง
8 เรื่องควรใส่ใจดูแล รถใช้ก๊าซ
8 เรื่องควรใส่ใจดูแล รถใช้ก๊าซ

เปิดอ่าน 54,946 ครั้ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ"คำนำหน้านาม"
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ"คำนำหน้านาม"

เปิดอ่าน 15,334 ครั้ง
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30

เปิดอ่าน 10,789 ครั้ง
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
เปิดอ่าน 13,396 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของยางพารา
ประวัติความเป็นมาของยางพารา
เปิดอ่าน 12,988 ครั้ง
กรุงเทพฯ กับ บางกอก
กรุงเทพฯ กับ บางกอก
เปิดอ่าน 104,943 ครั้ง
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o
เปิดอ่าน 12,030 ครั้ง
"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์
"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ